โครงงานหมายถึงอะไร

โครงงาน คืออะไร...?Tongue out            โครงงานคือ  อะไร...?          Tongue out

โครงงาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดปัญหาข้อสงสัยในการค้นคว้าหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 สามารถจัดรูปของโครงงานออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ คือ โครงงานวิชาต่าง ๆ แยกตามรายวิชา
2. โครงงานตามความสนใจ คือ โครงงานที่บูรณาการวิชาต่าง ๆ และสาระการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกัน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีลักษณะที่เป็นการนำศาสตร์ต่าง ๆ มารวมกัน เช่น พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง โดยที่จะทำการบูรณาการเนื้อหาของสาระต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ โดยในทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.1 - ม.6 จะเรียนเนื้อทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ แต่จะยากง่ายแตกต่างกันไปตามระดับชั้นที่เรียน

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขอบข่ายเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ในการที่จะสอนให้นักเรียนทำโครงงานในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถที่จะทำได้เช่นวิชาอื่น ๆ และถือได้ว่าการทำโครงงานในวิชาสังคมศึกษาเป็นลักษณะโครงงานตามสาระการเรียนรู้

โครงงานจะแบ่งออกเป็นประเภท 4 ประเภท คือ
1
. โครงงานสำรวจ
เป็นโครงงานที่ศึกษาค้นคว้าโดยการสำรวจรวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใต้ประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และต้องนำข้อมูลที่ได้ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้ทราบถึงผลการศึกษาที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ซึ่งในการนำเสนอโครงงานประเภทนี้ อาจจะออกมาในรูปแบบของ ตาราง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เป็นต้น

ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา ประเภทสำรวจ เช่น

- การสำรวจทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเข้าวัด
- สำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดของเรา
- สำรวจความคิดเห็นเยาวชนไทยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

2. โครงงานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง

เป็นโครงงานที่ศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ และต้องการรู้เรื่องราวรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งโครงงานประเภทนี้อาจจะพัฒนามาจากโครงงานสำรวจ เพราะเมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจมาแล้ว อยากทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น จึงทำเป็นโครงงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

โครงงานประเภททดลอง ส่วนใหญ่มักเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นโครงงานศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา ประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง

- ศึกษาพัฒนาการของตัวอักษรไทย
- พระเจ้าอู่ทองมาจากไหน
- เจดีย์ยุทธหัตถีตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีจริงหรือไม่
- พระสุพรรณกัลยามีตัวตนจริงหรือไม่

3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
เป็นโครงงานที่นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือประดิษฐ์มาก่อน หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงมาจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานในการทำงาน โดยอาจมาจากการสำรวจ ศึกษาค้นคว้า หรือได้ทฤษฎีมาก่อน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นรากฐานที่ดีต่อการสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์

ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษาประเภทสิ่งประดิษฐ์
- แบบจำลองผังเมืองของหมู่บ้านโปรตุเกส
- ขนมไทยตำรับสมัยพระนารายณ์
- เครื่องแยกขยะในโรงเรียน
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำที่ทำมาจากวัสดุและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

4. โครงงานทฤษฎี
เป็นโครงงานที่นำเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ หรือเป็นการขยายแนวคิดของทฤษฎีเดิม โดยทฤษฎีที่เสนอนั้นต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยกฎเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับของคนโดย ทั่วไป ผู้เสนอทฤษฎีต้องมีความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆ อย่างแท้จริง และลึกซึ้ง จึงจะสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้ โครงงานประเภททฤษฎี แยกได้เป็น 2 ประเด็น

 ประเด็นแรก เป็นการสร้างทฤษฎี

ประเด็นที่สอง เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเพื่อหาข้อเท็จจริง

ในการประยุกต์เอาโครงงานทฤษฎีมาปรับใช้กับโครงงานสังคมศึกษาเป็นประเด็นที่สอง การพิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่เพื่อหาข้อเท็จจริง

ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษาประเภทโครงงานทฤษฎี

- คนไทยมาจากไหน
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถที่จะทำโครงงานได้ทุกสาระ แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคปลายได้มีการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นหลัก จึงเน้นการทำโครงงานประวัติศาสตร์เท่านั้น

- คนไทยมาจากไหน
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถที่จะทำโครงงานได้ทุกสาระ แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคปลายได้มีการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์เป็นหลัก จึงเน้นการทำโครงงานประวัติศาสตร์เท่านั้น
โครงงานประวัติศาสตร์อยุธยา

โครงงานประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีต ด้วยการใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์


วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานประเภทอื่น ๆ เพื่อสามารถอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล วิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้
1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย โดยการตั้งประเด็นคำถาม เช่น ศึกษาเรื่องอะไร ในช่วงเวลาใด ทำไมหรือทำเพราะอะไร เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาคำตอบอย่างมีเหตุผล
2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน เพื่อหาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่ รวบรวมไว้
4. การสรุปข้อเท็จจริง เพื่อตอบคำถามหรือตอบจุดมุ่งหมายที่กำหนด
5. การนำเสนอ เพื่ออธิบายเรื่องที่ศึกษาอย่างสมเหตุสมผล

ขั้นตอนในการทำโครงงานประวัติศาสตร์
ในการทำโครงงานประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้
1. กำหนดจุดมุ่งหมาย โดยตั้งประเด็นคำถามว่าจะทำการศึกษาเรื่องอะไร
ตัวอย่าง ทำไมอยุธยาจึงมีต้นพุทรามาก ประเด็นปัญหาดังกล่าว อาจเกิดจากการที่ นักเรียน เกิดข้อสงสัยเมื่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพบว่า บริเวณพระราชวังโบราณมีต้นพุทรามาก จากประเด็นข้อสงสัยก่อให้เกิดการตั้งสมมุติฐาน สมมติฐานเป็นคำตอบชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่นักเรียนเกิดข้อสงสัย สมมุติฐานอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป เพียงแต่ตั้งไว้เพื่อเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต หากมีการค้นพบหลักฐานใหม่ก็สามารถทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่าง สมมุติฐานข้อที่ 1 พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาโปรดเสวยพุทรา
สมมุติฐานข้อที่ 2 พม่านำต้นพุทรามาปลูกเพื่อเป็นเสบียงในขณะตั้งทัพ
จะเห็นได้ว่าสมมุติฐานอาจมีหลายข้อ ซึ่งแต่ละคนอาจจินตนาการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแตกต่างกันออกไป จึงทำให้เกิดสมมติฐานที่ต่างกันตามความรู้ของแต่ละคน ในการตั้งสมมติฐานของนักเรียนเพื่อความง่ายต่อการศึกษาควรตั้งเพียงประเด็นเดียว และควรเป็นประเด็นที่ชัดเจน
2. การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมหลักฐาน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์จากผู้รู้ การค้นค้าจากเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ต่าง ๆ การสำรวจหรือการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียนได้ตั้งไว้
3. การวิเคราะห์หลักฐาน เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ตลอดจนเชื่อมโยงเหตุผล และวิเคราะห์ว่าข้อมูล