โครงสร้างของ Tense

โครงสร้างของ  Tense 
ทั้ง  12 
มีดังนี้

                      [1.1]   S  +  Verb  1  + 
……(บอกความจริงที่เกิดขึ้นง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อน).

[Present]       [1.2]   S  +  is,am,are  + 
Verb  1  ing   +  (บอกว่าเดี๋ยวนี้กำลังเกิดอะไรอยู่).

                      [1.3]   S  +  has,have  +  Verb  3 + 
.(บอกว่าได้ทำมาแล้วจนถึงปัจจุบัน).

                      [1.4]   S  +  has,have  +  been  + 
Verb 1 ing  + (บอกว่าได้ทำมาแล้วและกำลังทำต่อไปอีก).

                      [2.1]  S  +  Verb 2  + 
..(บอกเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วในอดีต).

[Past]            [2.2]  S  +  was,were  + 
Verb 1  +(บอกเรื่องที่กำลังทำอยู่ในอดีต).

                      [2.3]  S  +  had  +  verb 3  + 
(บอกเรื่อที่ทำมาแล้วในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง).

                      [2.4]  S  +  had  +  been  +  verb 1
ing  + (บอกเรื่องที่ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่หยุด).

                      [3.1]  S  +  will,shall  +  verb 1  +.(บอกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต).

[Feature]        [3.2]  S  +  will,shall  + 
be  +  Verb 1 ing  + .(บอกว่าอนาคตนั้นๆกำลังทำอะไรอยู่).

                      [3.3]  S  +  will,shall  +  have  + 
Verb 3  +(บอกเรื่องที่จะเกิดหรือสำเร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง).

                      [3.4]  S  +  will,shall  +  have  + 
been  + verb 1 ing  +.. ..(บอกเรื่องที่จะทำอย่างต่อเนื่องในเวลาใด
-  เวลาหนึ่งในอนาคตและจะทำต่อไปเรื่อยข้างหน้า).
  

                

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์