วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุ (C) อย่างเดียว

 วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุ (C) อย่างเดียว
   
 พิจารณาวงจรไฟฟ้าที่มีเพียงแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและตัวเหนี่ยวนำตัวเดียวจะพบว่า กระแสที่ไหลผ่านวงจรเป็นตามสมการ
 

 

 

 
 
 ให้   i  =  กระแสไฟฟ้าขณะใด ๆ ในวงจร
 C  =  ค่าความจุของตัวเก็บประจุ
 VC  =  ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุขณะใด ๆ
 ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุขณะใด ๆ มีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสมอ ดังนั้น
 VC  =  V  =  Vmsinωt 
q/C  =  Vmsinωt 
 q  = (CVm)sinωt
dq/dt  =  d(CVm)sinωt / dt 
 i  =  (ωC)Vm cosωt  =  Vm/(1/ωC)cosωt
 ปริมาณ 1/ωC เรียกว่า ความต้านทานแห่งความจุ (capacitive reactance)เขียนแทนด้วย XC ดังนั้น
 i   =  Vm/XC cosωt  =  Imsin(π/2+ωt)
 i   =  Imsin(ωt+π/2)  
 ซึ่งถ้าเขียนกราฟความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานและกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานเทียบกับเวลาจะได้ดังนี้
 จากรูป จะเห็นได้ว่า กระแสไฟฟ้า i นำหน้าความต่างศักย์ VC เป็นมุม π/2 หรือ 90°
 หรือตามหลังความต่างศักย์กระแสเป็นมุม 90° มุมระหว่างกระแสและความต่างศักย์ในวงจรนี้ เรียกว่า มุมเฟส (phase angle) 
 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Φ
 
 
สร้างโดย: 
ฟิสิกส์เจ้าเก่า