เรื่องเล่าจากการดำเนินงานครองตน ครองคน ครองงานในการพัฒนาโรงเรียน

รูปภาพของ Kanchit004

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

ที่ตั้งเลขที่              433 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95110

โทรศัพท์               0 7328 4118                 โทรสาร                 0 – 7328 – 4296

สังกัด                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดสอน                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนนักเรียน                   121 คน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน

 

ทัศนคติต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ด้านการเมือง  การเมืองที่ต้องการคือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์และรักประชาชน ที่ทุ่มเทใน      การแก้ปัญหาของประชาชน ประเทศชาติในองค์รวม นั่นคือปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยอย่างแท้จริง ซึ่งยึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มีความเทิดทูลในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสียสละได้แม้แต่ถึงแก่ชีวิต เพื่อรักษาทั้งสามสถานบันนั้นไว้

ด้านเศรษฐกิจ  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านสังคม  ยึดแนวทางตามหลักธรรมของศาสนามาปกครองสังคม ยึดหลักธรรมของทุกศาสนา      มาหลอมรวมกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่รังเกียจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทำลายศาสนาอื่นที่ตนมิได้นับถือ

นอกจากนี้ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องจัดคู่กัน คือนำเอาหลักธรรมทางศาสนาของทุกศาสนามาเป็นตัวนำสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดี เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีคุณธรรมนำความรู้ประจำตัว ทางด้านความรู้สอนให้มีวิสันทัศน์ตามรอยยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยากให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีลักษณะดังนี้ คือ ให้รู้วิสัยทัศน์โลก รู้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย และรู้วิสัยทัศน์ของท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่งยึดแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งสอนและให้สังคมคนไทยควรที่จะเป็นไปในแนวทางที่ คนไทยต้องช่วยตนเองได้ คนไทยต้องรู้จักแบ่งปัน คนไทยต้องยึดหลักส่วนรวมเป็นสำคัญ คนไทยต้องมีความซื่อสัตย์ และคนไทยต้องมีความรู้รักสามัคคี

 

 

หลักการทำงาน/หลักปรัชญา

ขจัดประโยชน์ส่วนตนออกไปทีละมาก ๆ ให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่เหลือเลย ขณะเดียวกันคิดและ     ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดในทุกโอกาส ทุกสถานที่ที่สามารถทำได้

วิสัยทัศน์

มองการบริหารงานเป็นเชิงประวัติศาสตร์และเป็นปัจจุบัน โดยไม่ลืมของเก่า ซึ่งในที่นี้คือแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นทุนเดิม นำมาต่อยอดและหลอมรวมให้เกิดการผสมผสานกับในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกโลกาภิวัต

ผลงานในด้านต่าง ๆ

Ø    ผลงานการครองตน

ผลงานที่แสดงถึงการพึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ จะเป็นผู้ที่ทำงานโดยยึดหลักการพึงตนเองเป็นอันดับแรก ทำงานโดยใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าทุกงาน ความคิดเห็นก็พยามยามแสดงความคิดเห็นให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกที่จะต้องพึ่งตนเอง และเกิดความกลมเกลียวเป็นหมู่คณะ และยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ เอาใจใส่ต่องาน ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงเอาใจใส่ดูแล นักเรียน ผู้ร่วมงาน ตลอดจนทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

การประหยัดและอดออม เป็นแบบย่างที่ดีต่อบุคลากรภายในโรงเรียนตลอดจนถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ่มค่าและประหยัด มีความมุ่งมั่นให้บุคลากรรู้จักประหยัดและอดออมโดยมีโครงการออมทรัพย์ครู นักเรียน โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการสวัสดิการภายในโรงเรียน งานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยในโรงเรียนโดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นนักเรียน คอยตรวจดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเคารพกฎหมาย ตัวอย่างเช่น จัดให้มีกิจกรรมเคารพกฎจราจร ดูป้ายจราจรที่ติดภายในโรงเรียนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามเป็นต้น

การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดจนได้รับเป็นบุคคลตัวอย่าง ตลอดจนยังได้ให้การสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมนำนักเรียนมุสลิมไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์ นักเรียนไทยพุทธเข้าห้องศาสนาสวนมนต์กับพระอาจารย์ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนคาบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมโครงการแรลลี่ธรรมยาตรา ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม (วัด ก.ม.๗) อำเภอเบตง โครงการวันแม่แห่งชาติบูรณาการวันไหว้ครู โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำห้องสมานฉันท์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ไม่จะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เพื่อตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต รวมถึงได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีชีวิตอย่างเพียงพอ

การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โครงการเทิดพระเกียรติต่าง ๆ โครงการรวมพลังแผ่นดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต้น

Ø    ผลงานการครองคน

การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน เป็นผู้ดำเนินการให้ครูและบุคลการทางการศึกษาได้สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ จากสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส รวมถึงได้นำผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการบริหารโรงเรียน สนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะของครูและบุคลการทางการศึกษา มีการติดตาม ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดูจากรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชุมฝ่าย การนิเทศภายใน การประเมินงานบุคลากร ได้แก่ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โครงการวันสุนทรภู่ โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการวันคริสต์มาส วันปีใหม่ โครงการประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน โครงการ จ.ป.รักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการพ่อลูกปลูกยางพารา โครงการพ่อลูกปลูกกล้วยหิน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น

การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น โดยเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ และปฏิบัติตนเป็นกันเองกับหน่วยงานอื่น ได้แก่เข้าร่วมพัฒนาชุมชน กิจกรรมปลูกป่าของหน่วยรักษาป่าจันทรัตน์ เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ หรือวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับชุมชนและท้องถิ่น เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมวางแผน ได้แก่ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการประชุมกลุ่มโรงเรียนยะรม ประชุมกลุ่มยะรมสัญจร โครงการพ่อลูกปลูกยางพารา โครงการพ่อลูกปลูกกล้วยหิน โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โครงการ classroom meeting ห่วงใยรักดูแลนักเรียน โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น

การปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ชมรม องค์กร ชุมชน/ท้องถิ่น   ต่าง ๆ มีการดำเนินการจัดแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานของโรงเรียนจะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ได้แก่ โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน       ยะรมคัพ ต้านยาเสพติด โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การกีฬาในการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ระดับโรงเรียน โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ชุมชน โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ เทิดพระเกียรติ โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ โครงการพ่อลูกปลูกยางพารา โครงการพ่อลูกปลูกกล้วยหิน โครงการ classroom meeting ห่วงใยรักดูแลนักเรียน เป็นต้น

Ø    ผลงานการครองงาน

การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่มีผลงานดีเด่น โรงเรียนได้จัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย เพื่อกระจายความรับผิดชอบของการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงประกอบด้วยงานต่าง ๆ ตามขอบข่ายและภารกิจบริหารสถานศึกษา ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเสนิแต่ตั้งบุคคล รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งกำหนดโครงสร้างประกอบด้วย 2 ฝ่ายคือฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการนักเรียน และฝ่ายปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป

การมอบหมายงานและผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนได้ออกคำสั่งมอบหมายไว้อย่างชัดเจนและบุคลากรของโรงเรียนถือปฏิบัติ และทุกคนปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน เสียสละ อุทิศตนอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีการประชาสัมพันธ์การบริหารงานโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความสำเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในรอบปี กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการของนักเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตามระบบงบประมาณ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โครงการ จ.ป.รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น

 

 

 

สิ่งที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนต่อไป

1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในการส่งเสริมพื้นฐานวิชาชีพ (ปวช. ปวส.) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้นำสนอรูปแบบการจัดการศึกาดังกล่าวต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีการศึกษาหน้าโรงเรียนจะขอดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวของหลักสูตร เน้นการน้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้นักเรียนในชุมชนได้มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นและข้อสำคัญคือนักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในชุมชนของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลในการออกไปศึกษาถึงตัวอำเภอหรือจังหวัด เมื่อได้เรียนจนจบการศึกษาแล้วจะได้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเป็นการช่วยแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับหนึ่ง

2. ดำเนินการให้โรงเรียนเกิดความสมบูรณ์ได้เป็นค่ายลูกเสือที่ถาวรของอำเภอ ของจังหวัด และของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรมที่ถาวรของเยาวชนประจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และสามารถเป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรมให้กับจังหวัดอื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และสามารถเปิดเป็นค่ายลูกเสือที่ให้เหล่าลูกเสือได้มาชุมนุมไว้อย่างถาวร เป็นศูนย์ฝึกที่ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นสถานศึกษาที่เข้มแข็งของชุมชนและในด้านวิชาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.  การปรับปรุงสระกักเก็บน้ำ สำหรับสระเก็บน้ำโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แต่สระกักเก็บน้ำตื้นเขินจำเป็นต้องขุดลอกใหม่ เพราะฤดูแล้ง น้ำจะแห้ง แหล่งน้ำที่ได้ก็เกิดจากน้ำฝน โรงเรียนได้ทำแปลงสาธิตทางด้านการปลูกพันธุ์ยางเพื่อติดตาจำนวน 5 ไร่ และขณะที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้มีการทำแปลงผัก นาข้าว ตามโครงการการแบ่งเนื้อที่ดินทำกิน โดยกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขาดน้ำให้สำหรับการเกษตร ประกอบกับน้ำที่ใช้อยู่ในตำบลเป็นน้ำประปาภูเขา  ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเกิดปัญหาเขื่องพังและขาดน้ำใช้อยู่อย่างเสมอ หากสระน้ำนี้ได้รับการปรับปรุงก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเอื้อชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นอย่างดี

4.  เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ 75 ไร่ และในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพลศึกษาให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด พร้อมทั้งเข้าค่ายเยาวชน 14 จังหวัดของภาคใต้ เพื่อฝึกแกนนำในการแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติด ในปีการศึกษา 2543 โรงเรียนร่วมกับชุมชนได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ๆได้แก่การแข่งขันว่าว การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันนกเขาชวาเสียง นกกรงหัวจุก เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยชุมชนจึงได้ดำเนินการจัดทำค่ายลูกเสือเพื่อใช้ในกิจรรมลูกเสือเป็นหลักในการบูรณาการ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมเรื่องปุ๋ยชีวภาพ การสอนอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ การทำขนมไทยและขนมสากล รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ มีผลทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 ได้ดำริให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือไทย มาเลเซีย ในวันที่ 20 24 กรกฎาคม 2548 และได้เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมเข้าค่ายในภาคฤดูร้อน โดยครั้งหลังสุดโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือของกลุ่มโรงเรียนยะรม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนที่อยู่ในตำยลยะรมจำนวน 10 โรงเรียนในปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านมาซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม 814 คน และเมื่อวันที่ 2 5 ธันวาคม 2549 โรงเรียนได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและบูชาพระคุณพ่อ เป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสานนโยบายของทางบ้านเมืองในอันที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ อีกทั้งปีพุทธศักราช 2549 เป็นปีแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2 ข้อได้แก่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมทุกศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เป็นจำนวน 120 คน และโรงเรียนจะจัดกิจกรรมรูปแบบดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยวางโครงการว่าจะปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ เพื่อให้เป็นค่ายฝึกอบรมที่เป็นศูนย์รวมของเยาวชนของอำเภอเบตงอย่างถาวร และยังมีโครงการที่จะเชิญชวนให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 100 คน ทุกศาสนามาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิม  พระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม นี้

รูปภาพของ Kanchit004

ขอคำแนะนำ และคำติชมบ้างนะครับ

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์