เรื่องเล่าจากการดำเนินงานครองตน ครองคน ครองงานในการพัฒนาโรงเรียน

รูปภาพของ Kanchit004

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

ที่ตั้งเลขที่              433 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95110

โทรศัพท์               0 7328 4118                 โทรสาร                 0 – 7328 – 4296

สังกัด                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดสอน                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนนักเรียน                   121 คน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน

 

ทัศนคติต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ด้านการเมือง  การเมืองที่ต้องการคือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์และรักประชาชน ที่ทุ่มเทใน      การแก้ปัญหาของประชาชน ประเทศชาติในองค์รวม นั่นคือปัญหาการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยอย่างแท้จริง ซึ่งยึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด มีความเทิดทูลในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสียสละได้แม้แต่ถึงแก่ชีวิต เพื่อรักษาทั้งสามสถานบันนั้นไว้

ด้านเศรษฐกิจ  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านสังคม  ยึดแนวทางตามหลักธรรมของศาสนามาปกครองสังคม ยึดหลักธรรมของทุกศาสนา      มาหลอมรวมกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่รังเกียจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ทำลายศาสนาอื่นที่ตนมิได้นับถือ

นอกจากนี้ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องจัดคู่กัน คือนำเอาหลักธรรมทางศาสนาของทุกศาสนามาเป็นตัวนำสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดี เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีคุณธรรมนำความรู้ประจำตัว ทางด้านความรู้สอนให้มีวิสันทัศน์ตามรอยยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยากให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีลักษณะดังนี้ คือ ให้รู้วิสัยทัศน์โลก รู้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย และรู้วิสัยทัศน์ของท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่งยึดแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งสอนและให้สังคมคนไทยควรที่จะเป็นไปในแนวทางที่ คนไทยต้องช่วยตนเองได้ คนไทยต้องรู้จักแบ่งปัน คนไทยต้องยึดหลักส่วนรวมเป็นสำคัญ คนไทยต้องมีความซื่อสัตย์ และคนไทยต้องมีความรู้รักสามัคคี

 

 

หลักการทำงาน/หลักปรัชญา

ขจัดประโยชน์ส่วนตนออกไปทีละมาก ๆ ให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่เหลือเลย ขณะเดียวกันคิดและ     ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดในทุกโอกาส ทุกสถานที่ที่สามารถทำได้

วิสัยทัศน์

มองการบริหารงานเป็นเชิงประวัติศาสตร์และเป็นปัจจุบัน โดยไม่ลืมของเก่า ซึ่งในที่นี้คือแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นทุนเดิม นำมาต่อยอดและหลอมรวมให้เกิดการผสมผสานกับในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกโลกาภิวัต

ผลงานในด้านต่าง ๆ

Ø    ผลงานการครองตน

ผลงานที่แสดงถึงการพึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ จะเป็นผู้ที่ทำงานโดยยึดหลักการพึงตนเองเป็นอันดับแรก ทำงานโดยใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าทุกงาน ความคิดเห็นก็พยามยามแสดงความคิดเห็นให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกที่จะต้องพึ่งตนเอง และเกิดความกลมเกลียวเป็นหมู่คณะ และยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ เอาใจใส่ต่องาน ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงเอาใจใส่ดูแล นักเรียน ผู้ร่วมงาน ตลอดจนทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

การประหยัดและอดออม เป็นแบบย่างที่ดีต่อบุคลากรภายในโรงเรียนตลอดจนถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ่มค่าและประหยัด มีความมุ่งมั่นให้บุคลากรรู้จักประหยัดและอดออมโดยมีโครงการออมทรัพย์ครู นักเรียน โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการสวัสดิการภายในโรงเรียน งานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยในโรงเรียนโดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นนักเรียน คอยตรวจดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเคารพกฎหมาย ตัวอย่างเช่น จัดให้มีกิจกรรมเคารพกฎจราจร ดูป้ายจราจรที่ติดภายในโรงเรียนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามเป็นต้น

การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดจนได้รับเป็นบุคคลตัวอย่าง ตลอดจนยังได้ให้การสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมนำนักเรียนมุสลิมไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันศุกร์ นักเรียนไทยพุทธเข้าห้องศาสนาสวนมนต์กับพระอาจารย์ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนคาบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมโครงการแรลลี่ธรรมยาตรา ณ วัดจันทร์ธาดาประชาราม (วัด ก.ม.๗) อำเภอเบตง โครงการวันแม่แห่งชาติบูรณาการวันไหว้ครู โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำห้องสมานฉันท์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ไม่จะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เพื่อตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต รวมถึงได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไ