โครงการการวิจัยศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

รูปภาพของ Kanchit004

โครงการการวิจัยศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ความเป็นมาของโครงการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กำหนดบทบาทให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานทั้งหมด 18 มาตรฐาน ซึ่งหนึ่งใน 18 มาตรฐานนั้นคือมาตรฐานที่ 15 กล่าวว่า สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งในตัวบ่งชี้ 15.1 ของมาตรฐานดังกล่าวนี้ได้กล่าวว่าควรมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง ซึ่งเป็นการบอกให้สถานศึกษาได้ทราบว่า สถานศึกษาจะต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคล มีการสำรวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการคัดกรองและจำแนกเป็นกลุ่มตามสภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการป้องกัน แก้ไจ และพัฒนาผู้เรียน การประสานและส่งต่อการแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินดังนี้ 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่าง เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

2. ความสำเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครอง หรือชุมชน

และยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้โรงเรียนผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการที่ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

จากที่กล่าวมาข้องต้น ผู้วิจัยในฐานะครูที่ปรึกษาของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ จึงสนใจที่จะศึกษาสถานภาพส่วนตัวของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โดยการนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นเครื่องมือ นอกจากนั้นการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น นักเรียนได้รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

ดำเนินการโดยใช้กรอบแนวคิดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 121 คน

วิธีดำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.       ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1.1   ระเบียนสะสม เป็นแบบบันทึกประวัติส่วนตัวนักเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลด้านบุคลิกภาพ

1.2   แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) จำนวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 3 ฉบับคือแบบประเมินที่นักเรียนประเมินตนเอง แบบประเมินที่ครูเป็นผู้ประเมินนักเรียนและแบบประเมินที่ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน แบ่งเป็น 5 ด้านคือพฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม

1.3   แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นแบบสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษาได้จัดทำขึ้น ซึ่งการคัดกรองนักเรียน จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

1.4   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จำนวน 52 ข้อ แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้สร้างแบบประเมินนี้ขึ้นเพื่อใช้ประเมินตนเอง

2.       ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการใช้เครื่องมือในการวิจัยซึ่งสร้างโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2552

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.    เตรียมความพร้อมให้กับประชากรก่อนที่จะทำการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ชี้แจ้งถึงขั้นตอนและวิธีการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

2.       ให้นักเรียนกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระเบียนสะสม

3.    แจกแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ให้นักเรียนประเมินตนเองในห้องเรียน และให้ผู้ปกครองประเมินในวันประชุมผู้ปกครอง (กิจกรรม classroom meeting) และผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินนักเรียน

4.       แจกแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้นักเรียนประเมินตนเองในห้องเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.       นำระเบียนสะสมของนักเรียนมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน แล้วนำเสนอโดยใช้ค่า ความถี่และร้อยละ

2.    นำประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ทั้ง 3 ฉบับ นำมาตรวจให้คะแนนและแปลผลตามเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตได้กำหนดไว้ แล้วจัดนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา

3.       รายงานผลการแก้ปัญหานักเรียน โดยการเขียนรายงานในเชิงบรรยายผลการดำเนินการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่

1.       ค่าความถี่

2.       ร้อยละ

3.       ค่าเฉลี่ย (X bar)

4.       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ทำให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ

2.       สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

3.       สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

4.       มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

เป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปช่วยพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ

รูปภาพของ Kanchit004

ขอคำแนะนำ และคำติชมบ้างนะครับ

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์