ศิลปากร คัดเรียนเภสัชศาสตร์รอบสอง

 

           สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามโครงการเพิ่มพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 40 คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
          2.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียรจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
          คุณสมบัติเฉพาะ
          ต้องไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือความพิการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
          1.ความพิการทางร่างกาย และหรือจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
          2.ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง เป็นต้นไป
          3.โรคอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม หรือคณะกรรมการประจำคณะฯเป็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
          ขั้นตอนการสมัคร

          -เข้าเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบชำระเงิน
          -ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
          -ตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังโอนเงินแล้วประมาณ 5 วัน เพื่อยืนยันรับทราบสถานะการชำระเงิน
          -ตรวจสอบรายชื่อ
          -ดูแผนผังที่นั่งสอบทาง www.pharm.su.ac.th
          -ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ ทาง www.pharm.su.ac.th
          เอกสารการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
          1.หลักฐานการศึกษา(ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน ม.4-6) ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
          2.ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครฉบับจริง 1 บับและสำเนา 1 ฉบับ
          3.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
          4.บัตรประจำตัวสอบ
          5.ผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ(ผลเอกซเรย์ปอดและช่วงอก
          6.ค่าตรวจร่างกาย 200 บาท
          สนใจสมัครได้ที่ http://research.su.ac.th/pharm/ann.pdfโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้


 

รูปภาพของ chaos44

ว้าวววววว.....น่าสนๆๆๆ

ม.6จะไปสอบให้ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์