การสร้างเครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาและการใช้เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์
ประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้จัดทำ     นายอนันต์ สารีคำ
โรงเรียน  ผาแดงวิทยาคม

                                                                    บทคัดย่อ
            ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    นักเรียนต้องศึกษาเรื่อง    เซลล์พืชและเซลล์สัตว์อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาที่สำคัญ คือกล้องจุลทรรศน์  เนื่องจากโรงเรียนผาแดงวิทยาคม    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขาดแคลนอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์    เช่น  กล้องจุลทรรศน์  เมื่อนักเรียนทำการทดลอง  นักเรียนไม่สามารถที่จะทำการทดลองได้พร้อม ๆ  กัน     ไม่สามารถส่องกล้องจุลทรรศน์ได้ครบทุกคนเพราะต้องรอคิวกันทีละคน  นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องสายตาไม่สามารถส่องดูได้และครูอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในกล้องได้ลำบาก เพราะไม่สามารถนำภาพที่เกิดขึ้นในกล้องจุลทรรศน์มาแสดงบนกระดานได้  ถึงแม้จะวาดรูปได้ ก็ไม่เหมือนของจริงที่อยู่ในกล้องจุลทรรศน์
            เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  สร้างจากเศษวัสดุของกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ที่เสียแล้วหรือไม่ใช้แล้ว ทำเป็นตัวรับสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ และส่งภาพไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง
 เมื่อนำเครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาสิ่งที่อยู่ในกล้องได้อย่างรวดเร็ว ครูสามารถอธิบายสิ่งที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็สามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุข
                ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้         เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 
ประกอบการเรียน   วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ประกอบด้วยเนื้อหา 9 หน่วย พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ระหว่าง  4.00 - 4.60  โดยเห็นว่าสื่อการเรียนรู้  มีความเหมาะสมมากที่สุดในเรื่อง สื่อการเรียนรู้ใช้งานง่าย และคุณภาพการเรียนรู้  นอกนั้นเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เท่ากับ  86.97 / 85.33  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80

                 (ต้องการรายละเอียดวิธีการใช้หรือสร้าง ส่ง mail มาที่ pwc_anan@hotmail.com