การสร้างเครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาและการใช้เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์
ประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้จัดทำ     นายอนันต์ สารีคำ
โรงเรียน  ผาแดงวิทยาคม

                                                                    บทคัดย่อ
            ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    นักเรียนต้องศึกษาเรื่อง    เซลล์พืชและเซลล์สัตว์อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาที่สำคัญ คือกล้องจุลทรรศน์  เนื่องจากโรงเรียนผาแดงวิทยาคม    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขาดแคลนอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์    เช่น  กล้องจุลทรรศน์  เมื่อนักเรียนทำการทดลอง  นักเรียนไม่สามารถที่จะทำการทดลองได้พร้อม ๆ  กัน     ไม่สามารถส่องกล้องจุลทรรศน์ได้ครบทุกคนเพราะต้องรอคิวกันทีละคน  นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องสายตาไม่สามารถส่องดูได้และครูอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในกล้องได้ลำบาก เพราะไม่สามารถนำภาพที่เกิดขึ้นในกล้องจุลทรรศน์มาแสดงบนกระดานได้  ถึงแม้จะวาดรูปได้ ก็ไม่เหมือนของจริงที่อยู่ในกล้องจุลทรรศน์
            เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  สร้างจากเศษวัสดุของกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ที่เสียแล้วหรือไม่ใช้แล้ว ทำเป็นตัวรับสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ และส่งภาพไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง
 เมื่อนำเครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์  มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาสิ่งที่อยู่ในกล้องได้อย่างรวดเร็ว ครูสามารถอธิบายสิ่งที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็สามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุข
                ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้         เครื่องฉายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 
ประกอบการเรียน   วิชาวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ประกอบด้วยเนื้อหา 9 หน่วย พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ระหว่าง  4.00 - 4.60  โดยเห็นว่าสื่อการเรียนรู้  มีความเหมาะสมมากที่สุดในเรื่อง สื่อการเรียนรู้ใช้งานง่าย และคุณภาพการเรียนรู้  นอกนั้นเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้เท่ากับ  86.97 / 85.33  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80

                 (ต้องการรายละเอียดวิธีการใช้หรือสร้าง ส่ง mail มาที่ pwc_anan@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 153 คน กำลังออนไลน์