มหาวิทยาลัยทักษิณรั บตรงปริญญาตรี 60 คน

 

          มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 3 จำนวนรวม 60 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

          หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร

          คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

          1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ

          2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          3.มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการผ่านงานทางด้าน

ดนตรีสากลที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือแสดงประกอบการสมัคร

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

          1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ

          2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          3.มีความสามารถทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

          1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ

          2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          3.มีความสนใจทางด้านศิลปะ

          เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

          1.สอบภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ประวัติดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี

          2.สอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย

          2.1) สเกล (Scale) บันไดเสียงเมเจอร์ ไม่เกิน 4 ชาร์บ, 4 แฟลต บันไดเสียงไมเนอร์ ไม่เกิน 4 ชาร์บ,

4 แฟลต

          2.2อ่านโน้ตทันทีทันใด (Sight Reading)

          2.3การทดสอบโสตประสาท (Ear test)

          2.4การสอบรวมวง

          2.5เพลงที่ถนัดอย่างน้อย 1 เพลง โดยต้องต้องถ่ายสำเนาเพลงให้กรรมการผู้คุมสอบ จำนวน 5 ชุด

          2.6ผู้สมัครต้องนำเครื่องดนตรีที่ช้าสอบมาเอง ยกเว้นผู้สมัครสอบเครื่องมือเอก ทูบา, โซโลโฟน,

กลองชุด, เปียโน, กลองทิมพานี

          3.สอบสัมภาษณ์

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

          1.สอบภาคปฏิบัติ ทดสอบความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกายในการปฏิบัติท่านาฏศิลป์ไทยหรือ

โนรา ทดสอบความสามารถทางด้านการแสดงบทบาทสมมุติ และให้เลือกปฏิบัติทักษะการแสดงนาฏศิลป์

ไทย โนรา หรือละครเวที ตามความถนัด (ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเพลงหรืออุปกรณ์การแสดงมาเอง)

          2.สอบสัมภาษณ์

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

          1.สอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่ ดินสอ EE กระดานรองสำหรับวาด ยางลบ ตัวหนีบ

มาในวันสอบด้วย

          2.สอบสัมภาษณ์

          -การขอรับใบสมัคร

          -ขอรับได้ที่ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

          -Download ใบสมัครจาก website ของมหาวิทยาลัยที่ www.tsu.ac.th (Admission)

         วิธี การสมัคร         

         -สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2551 (จะถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง

เป็นสำคัญ) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท โปรดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายเงิน ณ ที่ทำการไปรณีย์เก้าเส้ง

ในนามผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัด

สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก

แล้วก็ตาม

          -สมัครด้วยตนเอง ที่ภารกิจการรับนิสิต บริเวณ ชั้นล่าง อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันเวลา ราชการ และระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 .

ในวันเสาร์อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

          หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

          1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

          2.ใบแสดงผลการเรียน

          3.สำเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือเอกสารสำคัญอื่นใด (ถ้ามี)

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          6.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          7.ซองจดหมาย จำนวน 1 ซอง จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน โดยเฉพาะบ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล

รหัสไปรษณีย์ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104217  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์