มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับป.ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

          โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2551 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

          2.สัญชาติไทย

          3.เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และผลการสอบ A-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

          4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

          หลักฐานการสมัครสอบ

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

          3.สำเนาวุฒิการศึกษา  (ใบ รบ.)  จำนวน 1 ชุด

          4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

          5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

          6.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ  O-NET และ A-NET จำนวน 1 ชุด

          7.สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด

          หมายเหตุ  :  สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

          การสมัครสอบ

          -สมัครด้วยตนเอง   ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00-17.30 น.         ในวันจันทร์-วันศุกร์โดยผู้สมัครนำใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่       โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอาคาร 4 ชั้น 3  โดยเสียค่าสมัครคนละ 300 บาท สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http ://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ  http ://www.flas.ku.ac.th

          -สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2551 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา) โดยส่งจดหมายลงทะเบียน พร้อมเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย และธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม       รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ กำแพงแสน มาที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน         จ.นครปฐม 73140  โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจำตัวเข้าสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ (นำบัตรประชาชนมาแสดงขอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบด้วย)

          เกณฑ์ในการคัดเลือก  จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จาก หลักฐานเอกสารการสมัคร GPAX, GPA ของกลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) ผลการสอบ O-NET และ A-NET (ภาษาต่างประเทศ 2 คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ 2)  

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0-3428-1105-6 ต่อ 522 และ 0-29428010-9 ต่อ 3600 ต่อ 522 โทรสาร 0-3428-1057 หรือ 0-2942-8010-9 ต่อ 3613 http://it.flas.kps.ku.ac.th, http://www.flas.ku.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104256 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์