ประกวดออกแบบบ้านเหล็ก


สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก จัดประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก Thailand Steel House Contest 2010 นวัตกรรมบ้านเหล็กที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต (Innovative Living Steel) โดยใช้แนวความคิดการสร้างที่อยู่อาศัยด้วยเหล็ก

การประกวดมุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบและผลิตเป็นผลงานด้านโครงสร้างเหล็กให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ระดับวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ประเภท “อาคารพักอาศัยรวมพื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม.”
 2. ระดับนิสิต นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนหลัก
สูตรทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเภท “บ้านพักอาศัยขนาด 150-200 ตร.ม.”

หลักเกณฑ์ในการประกวด
          1. การออกแบบโดยใช้ “เหล็ก” เป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง
          2. การออกแบบต้องคำนึงเรื่องการประหยัดพลังงาน
          3. แสดงออกถึงคุณสมบัติเด่นและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ “เหล็ก” มาเป็นโครงสร้างหรือวัสดุประกอบอาคาร
          4. ระดับวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร และระดับนิสิต นักศึกษา การออกแบบสามารถก่อสร้างได้จริง
          หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับวิชาชีพสถาปนิก/วิศวกร
            กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 2 คน
            (สถาปนิก 1 คน และ วิศวกร 1 คน)
            สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ต้องมี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรต้องมีใบอนุญาตฯด้านสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสาขาสถาปัตยกรรมหลัก)
            วิศวกรอย่างน้อย 1 คน ต้องมีใบอนุญาตด้านวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (ถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรต้องมีใบอนุญาตฯวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา)
            ไม่จำกัดจำนวนผลงานทีส่งต่อกลุ่ม
            ผู้เข้าร่วมประกวดต้องสังกัดกลุ่มได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
2. ระดับ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
            กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 2 คน
            ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งต่อกลุ่ม
            ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องสังกัดกลุ่มได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
            หลักในการสมัครใช้สำเนาบัตรนักศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาอยู่

วิธีการส่งใบสมัคร
          1. Email มาที่ steelhousecontest@isit.or.th
          2. ส่ง Fax ถึง คุณอัญพัชร์ หรือ คุณปณิธาน โทรสาร 0-2713-6293
          3. ส่งจดหมาย มาที่ คุณอัญพัชร์ หรือ คุณปณิธาน
                         โครงการประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก ฯ
                         สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
                         อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
                         ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-712-4402-7ต่อ 171 หรือ 172

การตอบรับใบสมัคร
           สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จะให้ เลขที่ใบสมัคร และส่งไปทางโทรสารหรือ ทาง E-Mail ไปยังหัวหน้าทีมเพื่อใช้ในการอ้างอิง ในการส่งผลงานต่อไป

การส่งผลงานรอบคัดเลือก
            CD File รูปภาพ Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3
             ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
            CD File ออกแบบ (AutoCad)
            Print out สิ่งที่นำเสนอและการออกแบบ
                - แบบสามมิติ (Perspective)
                - แบบแปลน (Plan)
                - รูปด้าน (Elevation)
                - รูปตัด (Section)
                พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับงานออกแบบ เช่น แนวคิด ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมในการตัดสิน
          นำ Print out จัดแสดงลงบนกระดาษขนาด A1 และติดบนแผ่น พลาสติกลูกฟูกสีดำบน จำนวน 2 แผ่น (ติดด้านเดียวเท่านั้น) ติดชื่อทีมหรือบุคคลในทีมไว้ด้านหลัง ห่อด้วยกระดาษทึบ และติดรหัสหมายเลขผู้สมัครไว้หน้าห่อ ห้ามติดชื่อไว้ที่แบบหรือที่ห่อโดยเด็ดขาด

การคัดเลือก
   ระดับวิชาชีพ
          คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ผลงาน และแจ้งให้ทีมที่ได้รับคัดเลือก จัดทำแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมและจัดทำหุ่นจำลอง ( Model ) Scale 1 : 100 โดยได้รับเงินสนับสนุน 80,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ เงินค่าสนับสนุนรับในวันส่งมอบ แบบรายละเอียดและModel

   ระดับนิสิต/นักศึกษา
          คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ผลงาน และแจ้งให้ทีมที่ได้รับคัดเลือก จัดทำแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมและจัดทำหุ่นจำลอง ( Model ) Scale 1 : 50 โดยได้รับเงินสนับสนุน 30,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ เงินค่าสนับสนุนรับในวันส่งมอบ แบบรายละเอียดและModel

 


รอบตัดสิน
ระดับวิชาชีพ
ทีมที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีม นำเสนอ
          1. Power Point Presentation ที่ใช้ในการ present จริง เนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า
          2. Print out แบบ Drawing ที่เพิ่มเติมบนกระดาษ A1 จำนวนไม่เกิน 6 แผ่น(ติด ด้านเดียวเท่านั้น) บุบนแผ่นพลาสติคลูกฟูสีดำ และ Auto Cad ใน CD File Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
          3. จัดทำรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและประเมินราคาค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ ในปีล่าสุด
          4. หุ่นจำลอง ( Model )

ระดับนิสิต/นักศึกษา
ทีมที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีม นำเสนอ
          1. Power Point Presentation ที่ใช้ในการ present จริง เนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า
          2. Print out แบบ Drawing ที่เพิ่มเติมบนกระดาษ A1 จำนวนไม่เกิน 6 แผ่น(ติด ด้านเดียวเท่านั้น) บุบนแผ่นพลาสติคลูกฟูสีดำ และ Auto Cad ใน CD File Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
          3. หุ่นจำลอง ( Model )

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ รับฟังรายละเอียดเรื่องการประกวดและตอบคำถาม(จะกำหนดสถานที่ในภายหลัง) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม 2553 และส่งผลงานรอบคัดเลือกที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ส่งทางไปรษณีย์จะใช้วันที่ที่ไปรษณีย์ประทับเป็นหลัก)  22-24 เมษายน 2553
 
รางวัลสำหรับการประกวด 1. ระดับวิชาชีพ สถาปนิก /วิศวกร
            รางวัลชนะเลิศ
              - ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
               - เงินสด จำนวน 200,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 150,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 100,000 บาท
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล
              - โล่รางวัลชมเชย
              - เงินสด จำนวน 50, 000 บาท
2. ระดับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
            รางวัลชนะเลิศ
              - ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
              - เงินสด จำนวน 50,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 30,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 20,000 บาท
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล
              - โล่รางวัลชมเชย
               - เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท
 
 สอบถามรายละเอียด โทร.0-2712-4402-7 ต่อ 171, 172 หรือ http://steelhousecontest.isit.or.th และ http://sscc.isit.or.th

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 433 คน กำลังออนไลน์