ประกวดออกแบบบ้านเหล็ก


สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก จัดประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก Thailand Steel House Contest 2010 นวัตกรรมบ้านเหล็กที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต (Innovative Living Steel) โดยใช้แนวความคิดการสร้างที่อยู่อาศัยด้วยเหล็ก

การประกวดมุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบและผลิตเป็นผลงานด้านโครงสร้างเหล็กให้มีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น  แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ระดับวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ประเภท “อาคารพักอาศัยรวมพื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม.”
 2. ระดับนิสิต นักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนหลัก
สูตรทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเภท “บ้านพักอาศัยขนาด 150-200 ตร.ม.”

หลักเกณฑ์ในการประกวด
          1. การออกแบบโดยใช้ “เหล็ก” เป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง
          2. การออกแบบต้องคำนึงเรื่องการประหยัดพลังงาน
          3. แสดงออกถึงคุณสมบัติเด่นและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ “เหล็ก” มาเป็นโครงสร้างหรือวัสดุประกอบอาคาร
          4. ระดับวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร และระดับนิสิต นักศึกษา การออกแบบสามารถก่อสร้างได้จริง
          หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับวิชาชีพสถาปนิก/วิศวกร
            กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 2 คน
            (สถาปนิก 1 คน และ วิศวกร 1 คน)
            สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ต้องมี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรต้องมีใบอนุญาตฯด้านสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสาขาสถาปัตยกรรมหลัก)
            วิศวกรอย่างน้อย 1 คน ต้องมีใบอนุญาตด้านวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (ถ้าพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรต้องมีใบอนุญาตฯวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา)
            ไม่จำกัดจำนวนผลงานทีส่งต่อกลุ่ม
            ผู้เข้าร่วมประกวดต้องสังกัดกลุ่มได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
2. ระดับ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
            กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 2 คน
            ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งต่อกลุ่ม
            ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องสังกัดกลุ่มได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
            หลักในการสมัครใช้สำเนาบัตรนักศึกษาหรือใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาอยู่

วิธีการส่งใบสมัคร
          1. Email มาที่ steelhousecontest@isit.or.th
          2. ส่ง Fax ถึง คุณอัญพัชร์ หรือ คุณปณิธาน โทรสาร 0-2713-6293
          3. ส่งจดหมาย มาที่ คุณอัญพัชร์ หรือ คุณปณิธาน
                         โครงการประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก ฯ
                         สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
                         อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
                         ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-712-4402-7ต่อ 171 หรือ 172

การตอบรับใบสมัคร
           สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จะให้ เลขที่ใบสมัคร และส่งไปทางโทรสารหรือ ทาง E-Mail ไปยังหัวหน้าทีมเพื่อใช้ในการอ้างอิง ในการส่งผลงานต่อไป

การส่งผลงานรอบคัดเลือก
            CD File รูปภาพ Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3
             ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
            CD File ออกแบบ (AutoCad)
            Print out สิ่งที่นำเสนอและการออกแบบ
                - แบบสามมิติ (Perspective)
                - แบบแปลน (Plan)
                - รูปด้าน (Elevation)
                - รูปตัด (Section)
                พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับงานออกแบบ เช่น แนวคิด ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมในการตัดสิน
          นำ Print out จัดแสดงลงบนกระดาษขนาด A1 และติดบนแผ่น พลาสติกลูกฟูกสีดำบน จำนวน 2 แผ่น (ติดด้านเดียวเท่านั้น) ติดชื่อทีมหรือบุคคลในทีมไว้ด้านหลัง ห่อด้วยกระดาษทึบ และติดรหัสหมายเลขผู้สมัครไว้หน้าห่อ ห้ามติดชื่อไว้ที่แบบหรือที่ห่อโดยเด็ดขาด

การคัดเลือก
   ระดับวิชาชีพ
          คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ผลงาน และแจ้งให้ทีมที่ได้รับคัดเลือก จัดทำแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมและจัดทำหุ่นจำลอง ( Model ) Scale 1 : 100 โดยได้รับเงินสนับสนุน 80,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ เงินค่าสนับสนุนรับในวันส่งมอบ แบบรายละเอียดและModel

   ระดับนิสิต/นักศึกษา
          คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ผลงาน และแจ้งให้ทีมที่ได้รับคัดเลือก จัดทำแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมและจัดทำหุ่นจำลอง ( Model ) Scale 1 : 50 โดยได้รับเงินสนับสนุน 30,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ เงินค่าสนับสนุนรับในวันส่งมอบ แบบรายละเอียดและModel

 


รอบตัดสิน
ระดับวิชาชีพ
ทีมที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีม นำเสนอ
          1. Power Point Presentation ที่ใช้ในการ present จริง เนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า
          2. Print out แบบ Drawing ที่เพิ่มเติมบนกระดาษ A1 จำนวนไม่เกิน 6 แผ่น(ติด ด้านเดียวเท่านั้น) บุบนแผ่นพลาสติคลูกฟูสีดำ และ Auto Cad ใน CD File Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
          3. จัดทำรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและประเมินราคาค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากราคากลางของสำนักงบประมาณ ในปีล่าสุด
          4. หุ่นจำลอง ( Model )

ระดับนิสิต/นักศึกษา
ทีมที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีม นำเสนอ
          1. Power Point Presentation ที่ใช้ในการ present จริง เนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า
          2. Print out แบบ Drawing ที่เพิ่มเติมบนกระดาษ A1 จำนวนไม่เกิน 6 แผ่น(ติด ด้านเดียวเท่านั้น) บุบนแผ่นพลาสติคลูกฟูสีดำ และ Auto Cad ใน CD File Jpeg / TIFF แสดงผลงานมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล (มากกว่า 1.5 MB)
          3. หุ่นจำลอง ( Model )

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ รับฟังรายละเอียดเรื่องการประกวดและตอบคำถาม(จะกำหนดสถานที่ในภายหลัง) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม 2553 และส่งผลงานรอบคัดเลือกที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ส่งทางไปรษณีย์จะใช้วันที่ที่ไปรษณีย์ประทับเป็นหลัก)  22-24 เมษายน 2553
 
รางวัลสำหรับการประกวด 1. ระดับวิชาชีพ สถาปนิก /วิศวกร
            รางวัลชนะเลิศ
              - ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
               - เงินสด จำนวน 200,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 150,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 100,000 บาท
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล
              - โล่รางวัลชมเชย
              - เงินสด จำนวน 50, 000 บาท
2. ระดับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
            รางวัลชนะเลิศ
              - ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
              - เงินสด จำนวน 50,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 30,000 บาท
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
              - ถ้วยรางวัล
              - เงินสด จำนวน 20,000 บาท
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล
              - โล่รางวัลชมเชย
               - เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท
 
 สอบถามรายละเอียด โทร.0-2712-4402-7 ต่อ 171, 172 หรือ http://steelhousecontest.isit.or.th และ http://sscc.isit.or.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์