ตั้งคำถามกราฟิก

รูปภาพของ skk05753

แบบทดสอบ งานกราฟิก 

1. คลิปอาร์ต จัดเก็บภาพจำนวนเท่าไร

ก.น้อยๆ

ข.ปานกลาง

ค.มากๆ

ง.ไม่สามารถเก็บได้

2. HyperPicture มักจะเป็นภาพชนิดใด

ก. ชนิดลายตา

ข.ชนิดพิเศษ

ค.ชนิดเว้า

ง.ชนิดนูน

3.คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หมายถึง อะไร

ก.การสร้าง การตกแต่งแก้ไข

ข.การเพิ่มจุดให้ภาพ

ค.การสร้างลายต่างๆ

ง.การสร้างภาพต่างๆ

4.Image Retouching เป็นการสร้างภาพในวัยอย่างไร

ก.ภาพวัยนักเรียน

ข.ภาพวัยชรา

ค.ภาพวัยพอควร

ง.ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น

5.ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคืออะไรบ้าง

ก.กราฟิกแบบ 3 มิติ   กราฟิกแบบ 4 มิติ

ข.กราฟิกแบบ 2 มิติ   กราฟิกแบบ 3 มิติ

ค.กราฟิกแบบ 3 มิติ   กราฟิกแบบ 3 มิติ

ง.กราฟิกแบบ1 มิติ   กราฟิกแบบ 2 มิติ

6.RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
   ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

7.ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
  
 ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

8.รูปภาพ3 มิติ ซึ่ง 3 มิติ นั้นจะมีแกน Z ทำให้รูปร่างมีอะไรขึ้น

ก.รูปภาพมั่ว

ข.รูปภาพชัดเจน

ค.รูปภาพไม่ค่อยเห็น

ง.รูปภาพไม่เห็นเลย

9. กราฟฟิก หมายถึงอะไร

ก.ศิลปะแขนงที่ใช้ในรูปต่างๆ

ข.ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น <