เชิญส่งผลงานประกวดเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553 โดยมีกรอบและหลักเกณฑ์ ดังนี้


ประเภทของผู้ที่ส่งผลงาน
1.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ อายุ 15-25 ปี
2.กลุ่มเด็กและเยาวชน (เด็กและเยาวชน 2 คนขึ้นไป)
3.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน อายุ 25 ปีขึ้นไป
4.องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ผลงานหรือกิจกรรมจำแนกเป็น 11 สาขา ได้แก่
1.สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
2.สาขาการศึกษาและวิชาการ
3.สาขากีฬาและนันทนาการ
4.สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.สาขาคุณธรรมและจริยธรรม
6.สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
8.สาขาศิลปวัฒนธรรม
9.สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
10.สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

ผู้สมัครหรือผู้เสนอผลงานต้องแนบหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติผลงานได้ที่ www.opp.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน โทร.0-2651-6520, 0-2255-5850-7 ต่อ 133, 147, 150 ภายใน 31 มีนาคม 2553

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จะนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร) จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2553
 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์