ศิลปากร คัดเรียนการสอนภาษาจีน


          โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปิดรับสมัครวันที่  5-21 เมษายน 2553 จำนวน 50 คน แบ่งเป็นผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จำนวน 25 คนสำหรับผู้ไม่มีความสามารถทางภาษาจีน จำนวน 25 คน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ก. คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา


          วิธีการสมัคร
          - ผู้สมัครเข้าสู่ website http://www.educ.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อเสร็จสิ้นการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ถ้าผู้สมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดและจะใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินโดยส่งธนาณัติในนามนางสุนีย์ มิ่งโชชัย งานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯ ได้รับธนาณัติแล้วเท่านั้น
          -ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากหน้า website พร้อมติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ทาง
ไปรษณีย์ไปที่ โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
          2. บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
          3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
          4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)
          5.สำเนาหลักฐานคะแนน O-NET พร้อมต้นฉบับ (วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา)
          6.สำเนาหลักฐานคะแนน GAT และคะแนน PAT
          7.หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตร
          8.ใบตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง (นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกค่าสมัครคนละ 400 บาทเมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นการประกาศผลการสอบคัดเลือกคณะศึกษาศาสตร์จะประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553ที่ http://www.educ.su.ac.th และที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนำหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์