สอศ.เปิดรับปวช. ต้นเดือนมีนาคม

          ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในประกาศกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับ ปวช.1 จำนวน 220,000 คน ระดับปวส. 1 จำนวน 120,300 คน และระดับ ปทส. 1,520 คน
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2553 และมอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2553
          ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ 1รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช.3 หรือ ม.6 และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ชั้นปีที่1 รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวส.2 หรือ ม.6 นั้น ให้คณะกรรมการรับนักเรียนนักศึกษาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง  กำหนดวัน เวลา การรับนักเรียนตามความเหมาะสม
          คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา จะทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม และเสมอภาค โดยคำนึงถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการด้วย ทั้งนี้ให้มีการประสานความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของ       หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยด้วยว่าได้รับงบประมาณสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี(เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ) ปีงบประมาณ 2553 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปี เป็นค่าหนังสือ 1,061.0170 ล้านบาท   ค่าอุปกรณ์ 244.0339 ล้านบาท  ค่าเครื่องแบบนักศึกษา 468 ล้านบาท ค่าพัฒนากิจกรรม 503.9831 ล้านบาท และค่าจัดการเรียนการสอน 3204.5852 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,418.6192 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการเรียนอาชีวศึกษาได้มากขึ้น  โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์