วิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน 1. ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้วิธีการ    กำหนดข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 2. ชื่อผู้วิจัย  นางสาวยุภาพร  น้อยสี  3. สภาพปัญหา                 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33  คน  พบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10  ของการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีนักเรียน  จำนวนมาก     ที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา  โดยส่วนใหญ่จะไม่มีความกระตือรือร้น  โดยนักเรียนจะพยายามอธิบายเหตุผลส่วนตัว  ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสมและนักเรียนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการตรงต่อเวลาเท่าที่ควร  จึงทำให้การวัดผลในส่วนของคุณลักษณะในเรื่องการตรงต่อเวลาในวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร  ผู้สอนจึงได้แก้ปัญหาโดยการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนที่เรียนในวิชาภาษาไทย  และให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นผู้ตรงเวลาต่อไป 4. ความสำคัญของปัญหา*  เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการติด มส. ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา                *  เป็นวิธีการในการที่ทำให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนวิชาอื่นๆ เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดความเคยชิน                * เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น                * เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลา ให้กับเยาวชนไทยได้    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน  5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย                5.1 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนชุมแพวิทยายน                5.2 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน  โดยหลังจากชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันแล้ว ต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนตรงเวลาจำนวนร้อยละ 80 ของนักเรียนในชั้นเรียน 6.  สมมุติฐาน                นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลากำหนด  มีความสนใจเรียน  กระตือรือร้นมากกว่าที่ผ่านมา 7.  วิธีดำเนินการวิจัย                6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                      กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมแพวิทยายน  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 ที่เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3                 6.2 เครื่องมือที่ใช้                    . เครื่องมือในการแก้ปัญหาคือ                        การกำหนด  ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนตรงเวลาในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3 โดยจะให้คะแนนสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนตรงเวลา 3 คะแนน คนที่มาเรียนไม่ตรงเวลาและไม่มีเหตุอันควร  0  คะแนน  ส่วนนักเรียนที่มีเหตุอันควรจะพิจารณาเป็นรายๆ  ไป                       . เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                            แบบบันทึกการเข้าเรียนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552                6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                       ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  โดยหลังจากการชี้แจง  ข้อตกลงเบื้องต้นในสัปดาห์ที่ 10 ดังนี้ คือ ในการเข้าเรียนตรงเวลาในวิชาภาษาไทย โดยจะให้คะแนนสำหรับผู้ที่มาเข้าเรียนตรงเวลา  3 คะแนน  คนที่มาเรียนไม่ตรงเวลาและไม่มีเหตุอันควร 0 คะแนน  ส่วนนักเรียน ที่มีเหตุผลอันควรจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป  จากนั้นผู้วิจัยได้บันทึกการเข้าเรียนลงใน แบบบันทึกการเข้าเรียนวิชาภาษาไทย ในสัปดาห์ที่      10 – 13 โดยบันทึกผลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนที่ศึกษาวิจัยและนำข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ผลต่อไป                6.4 สถิติที่ใช้และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล                      6.4.1 ใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย  วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน6.4.2  ใช้ค่าสถิติที่เป็นค่าร้อยละของนักเรียนโดยศึกษาจำนวน 4 สัปดาห์ โดยนักเรียน กลุ่มที่ศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาจำนวนร้อยละ 80 ของในชั้นเรียน 8. สรุปผลการวิจัย                จากการวิเคราะห์ผลจากแบบการบันทึกการเข้าชั้นเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษาสามารถปรับปรุงตัวเองเมื่อทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลา  กับครูผู้สอนแล้ว  ซึ่งจากข้อมูล    ที่บันทึกไว้นักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองโดยการเข้าเรียนในวิชาภาษาไทย  และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น โดยนักเรียนจะพยายามปรับตัวและมาเข้าเรียนตรงเวลา  รวมทั้งพยายามถามย้ำถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ ในทุกๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน และจากการสังเกต  นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจต่อคะแนนและการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน  และครูผู้สอนได้ชมเชยและให้กำลังใจด้วยทุกครั้ง  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน ได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง                และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษา  มีจำนวน 33 คน ในสัปดาห์ที่ 10  เข้าชั้นเรียนตรงเวลาน้อยที่สุด 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.18  สัปดาห์ที่ 11 มีนักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.76 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ส่วนสัปดาห์ที่ 12 – 13  มีนักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84.85 และ 90.91ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

สัปดาห์ที่ จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) จำนวนนักเรียนที่มาตรงเวลา (คน) ร้อยละของนักเรียนที่ตรงเวลาต่อนักเรียนทั้งหมด
10* 33 12 36.36
11 33 25 75.76
12 33 28 84.85
13 33 30 90.91

                  * สัปดาห์ที่ 10  เป็นสัปดาห์ที่ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน9. ข้อเสนอแนะ                1. ควรนำการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนที่ตรงเวลาไปใช้กับนักเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียน                2. ควรนำการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนที่ตรงเวลาไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป                3. ครูผู้สอนควรดำเนินการวิจัยในเรื่องการแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอื่น และนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป                4. ครูผู้สอนควรหันมาให้ความสนใจในเรื่องการเป็นผู้ตรงเวลาให้กับนักเรียน ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน เพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคต เพราะการเป็นผู้ตรงเวลาจะสามารถทำให้คุณธรรม จริยธรรมด้านอื่นพัฒนาง่ายขึ้น และเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด  ***************************************                 วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 371 คน กำลังออนไลน์