วิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน 1. ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้วิธีการ    กำหนดข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 2. ชื่อผู้วิจัย  นางสาวยุภาพร  น้อยสี  3. สภาพปัญหา                 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33  คน  พบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10  ของการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีนักเรียน  จำนวนมาก     ที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา  โดยส่วนใหญ่จะไม่มีความกระตือรือร้น  โดยนักเรียนจะพยายามอธิบายเหตุผลส่วนตัว  ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสมและนักเรียนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการตรงต่อเวลาเท่าที่ควร  จึงทำให้การวัดผลในส่วนของคุณลักษณะในเรื่องการตรงต่อเวลาในวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร  ผู้สอนจึงได้แก้ปัญหาโดยการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนที่เรียนในวิชาภาษาไทย  และให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นผู้ตรงเวลาต่อไป 4. ความสำคัญของปัญหา*  เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการติด มส. ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา                *  เป็นวิธีการในการที่ทำให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนวิชาอื่นๆ เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดความเคยชิน                * เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น                * เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลา ให้กับเยาวชนไทยได้    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน  5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย                5.1 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนชุมแพวิทยายน                5.2 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน  โดยหลังจากชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันแล้ว ต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนตรงเวลาจำนวนร้อยละ 80 ของนักเรียนในชั้นเรียน 6.  สมมุติฐาน                นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลากำหนด  มีความสนใจเรียน  กระตือรือร้นมากกว่าที่ผ่านมา 7.  วิธีดำเนินการวิจัย                6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                      กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนชุมแพวิทยายน  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 ที่เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3                 6.2 เครื่องมือที่ใช้                    . เครื่องมือในการแก้ปัญหาคือ                        การกำหนด  ข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนตรงเวลาในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3 โดยจะให้คะแนนสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนตรงเวลา 3 คะแนน คนที่มาเรียนไม่ตรงเวลาและไม่มีเหตุอันควร  0  คะแนน  ส่วนนักเรียนที่มีเหตุอันควรจะพิจารณาเป็นรายๆ  ไป                       . เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                            แบบบันทึกการเข้าเรียนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552                6.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                       ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  โดยหลังจากการชี้แจง  ข้อตกลงเบื้องต้นในสัปดาห์ที่ 10 ดังนี้ คือ ในการเข้าเรียนตรงเวลาในวิชาภาษาไทย โดยจะให้คะแนนสำหรับผู้ที่มาเข้าเรียนตรงเวลา  3 คะแนน  คนที่มาเรียนไม่ตรงเวลาและไม่มีเหตุอันควร 0 คะแนน  ส่วนนักเรียน ที่มีเหตุผลอันควรจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป  จากนั้นผู้วิจัยได้บันทึกการเข้าเรียนลงใน แบบบันทึกการเข้าเรียนวิชาภาษาไทย ในสัปดาห์ที่      10 – 13 โดยบันทึกผลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนที่ศึกษาวิจัยและนำข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ผลต่อไป                6.4 สถิติที่ใช้และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล                      6.4.1 ใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย  วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน6.4.2  ใช้ค่าสถิติที่เป็นค่าร้อยละของนักเรียนโดยศึกษาจำนวน 4 สัปดาห์ โดยนักเรียน กลุ่มที่ศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาจำนวนร้อยละ 80 ของในชั้นเรียน 8. สรุปผลการวิจัย                จากการวิเคราะห์ผลจากแบบการบันทึกการเข้าชั้นเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษาสามารถปรับปรุงตัวเองเมื่อทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลา  กับครูผู้สอนแล้ว  ซึ่งจากข้อมูล    ที่บันทึกไว้นักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองโดยการเข้าเรียนในวิชาภาษาไทย  และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น โดยนักเรียนจะพยายามปรับตัวและมาเข้าเรียนตรงเวลา  รวมทั้งพยายามถามย้ำถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ ในทุกๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน และจากการสังเกต  นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจต่อคะแนนและการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน  และครูผู้สอนได้ชมเชยและให้กำลังใจด้วยทุกครั้ง  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน ได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง                และจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษา  มีจำนวน 33 คน ในสัปดาห์ที่ 10  เข้าชั้นเรียนตรงเวลาน้อยที่สุด 12  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.18  สัปดาห์ที่ 11 มีนักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.76 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ส่วนสัปดาห์ที่ 12 – 13  มีนักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงเวลาจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84.85 และ 90.91ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

สัปดาห์ที่ จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) จำนวนนักเรียนที่มาตรงเวลา (คน) ร้อยละของนักเรียนที่ตรงเวลาต่อนักเรียนทั้งหมด
10* 33 12 36.36
11 33 25 75.76
12 33 28 84.85
13 33 30 90.91

                  * สัปดาห์ที่ 10  เป็นสัปดาห์ที่ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน9. ข้อเสนอแนะ                1. ควรนำการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนที่ตรงเวลาไปใช้กับนักเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียน                2. ควรนำการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียนที่ตรงเวลาไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป                3. ครูผู้สอนควรดำเนินการวิจัยในเรื่องการแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอื่น และนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ทราบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป                4. ครูผู้สอนควรหันมาให้ความสนใจในเรื่องการเป็นผู้ตรงเวลาให้กับนักเรียน ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน เพื่อประโยชน์ในการทำงานในอนาคต เพราะการเป็นผู้ตรงเวลาจะสามารถทำให้คุณธรรม จริยธรรมด้านอื่นพัฒนาง่ายขึ้น และเป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด  ***************************************                 วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 241 คน กำลังออนไลน์