วิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน 1. ชื่อเรื่อง  การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้วิธีการ    กำหนดข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 2. ชื่อผู้วิจัย  นางสาวยุภาพร  น้อยสี  3. สภาพปัญหา                 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33  คน  พบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10  ของการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีนักเรียน  จำนวนมาก     ที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลา  โดยส่วนใหญ่จะไม่มีความกระตือรือร้น  โดยนักเรียนจะพยายามอธิบายเหตุผลส่วนตัว  ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสมและนักเรียนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการตรงต่อเวลาเท่าที่ควร  จึงทำให้การวัดผลในส่วนของคุณลักษณะในเรื่องการตรงต่อเวลาในวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร  ผู้สอนจึงได้แก้ปัญหาโดยการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนที่เรียนในวิชาภาษาไทย  และให้นักเรียนได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นผู้ตรงเวลาต่อไป 4. ความสำคัญของปัญหา*  เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการติด มส. ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา                *  เป็นวิธีการในการที่ทำให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมในเรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนวิชาอื่นๆ เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดความเคยชิน                * เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น                * เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างคุณธรรม  จริยธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลา ให้กับเยาวชนไทยได้    วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทยนางสาวยุภาพร  น้อยสี โรงเรียนชุมแพวิทยายน  5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย                5.1 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนชุมแพวิทยายน                5.2 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน  โดยหลังจากชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันแล้ว ต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนตรงเวลาจำนวนร้อยละ 80 ของนักเรียนในชั้นเรียน 6.