นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ผอ.นูรีฮัน เร็งมา)

รูปภาพของ hun

นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ต้องจัดให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี อีกทั้งในหมวด 4 การจัดจัดการศึกษามาตรา 22 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”

              ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องเล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนและมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนสูงสุดแต่เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่าง ต่างคนก็มาจากพื้นฐานครอบครัว และความรู้ที่แตกต่างกันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละคนจึงต่างกันโรงเรียนจึงต้องเน้นการปฏิรูปการศึกษาซึ่งหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้นั่นเองที่ผ่านมาการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนท่องจำ ทำให้การเรียนเป็นเรื่องยาก น่าเบื่อหน่าย ทำให้เด็กไม่ฉลาด คิดไม่เป็นทำงานไม่เป็น ดังนั้นผู้สอนจะต้องหาทางทำเรื่องการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุก และสามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะยิ่งมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ผู้สอนไปไหนก็ได้ ปล่อยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมกันตามลำพัง ผู้สอนจะต้องใกล้ชิดผู้เรียน จะต้องคอยชี้แนะ คอยให้กำลังใจ และดึงในสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้ เช่น ศักยภาพของตัวเด็กออกมาให้เด็กได้รู้ เพื่อเป็นการเสริมจุดเด่นของเด็ก และช่วยแก้ปัญหาในจุดอ่อนของเด็กด้วย สรุปสาระสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ พร้อมทั้งคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู้จึงควรเริ่มที่สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา                                                                                     บทนำข้าพเจ้านางนูรีฮัน  เร็งมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลาม  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนแหลมทองวิทยา  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดารุสสาลาม    อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดารุสสาลาม    อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ระดับอุดมศึกษา      ปริญญาตรี  เอกฟิสิกส์  วิชาโทคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                      ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประวัติการทำงาน และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ                 ปี พ.ศ. 2543        ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                ปี พ.ศ. 2544        ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน                ปี พ.ศ. 2545        ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดารุสสาลาม                ปี พ.ศ. 2549        ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทยฐานะข้าราชการ สช.                ปี พ.ศ. 2550        ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประเมินครูเพื่อรับเข็มสดุดี        ปี พ.ส. 2550        ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3        ปี  พ.ศ. 2550       ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการชมรมโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3                ปี พ.ศ. 2550        ได้รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ( ครั้งที่ 1 )        ปี พ.ศ. 2551        ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ                                            การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3        ปี พ.ศ. 2551        ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโรงเรียนเครื่อข่ายในโครงการวิจัยและพัฒนา   เพื่อ                                       ปฎิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง                ปี พ.ศ. 2551        ได้รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ( ครั้งที่ 2 )        ปี พ.ศ. 2551        ชนะเลิศการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาขนาดใหญ่ โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปี 2551 ( MOU ) ลำดับที่ 1 ระดับเขตตรวจราชการที่ 1

ข้อมูลโรงเรียน                   โรงเรียนดารุสสาลามได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยนายหะยีดาโอ๊ะ บอตอ ซึ่งในสมัยนั้น ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปอเนาะ ( สอนศาสนาเพียงอย่างเดียว ) ต่อมาปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญเทียบเท่า ป. 7 และใน พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายเพิ่มหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2524 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนมาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และได้จดทะเบียนมูลนิธิดารุสสาลามอย่างเป็นทางการตามใบอนุญาตเลขที่ ต. 247/2536  ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536 จากการที่โรงเรียนดารุสสาลามได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและเปิดเรียนจนมีการพัฒนาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันโรงเรียนดารุสสาลามมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  4,784 คน ปรัชญา                                  เรียนทางโลก   ควบคู่ทางธรรม   นำโลกสู่สันติคติพจน์เคร่งศาสนา          วิชาการเด่น          เน้นวินัยวิสัยทัศน์โรงเรียนดารุสสาลามเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  สู่ระดับสากล พันธกิจ1.             สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ2.             พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน3.             พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา4.             ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต5.             ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการดำรงชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข6.             จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนและชุมชน โครงสร้างหลักสูตร                  โรงเรียนดารุสสาลาม  จัดการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี  2  หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรสามัญ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และ 4)  และหลักสูตรศาสนา (หลักสูตรอิสลามศึกษาปีพุทธศักราช 2542) และหลักสูตรพิเศษ คือ1.              หลักสูตรทางไกล หรือซานาวีต่อเนื่อง2.             หลักสูตรตะฮ์ฟิซและวิทยาศาสตร์การจัดเวลาเรียน ได้จัดเวลาเรียนสัปดาห์ละ  5  วัน (เว้นวันศุกร์และเสาร์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) วันละ  9  คาบ  โดย 2 คาบแรกของภาคเช้าและภาคบ่ายเรียนวิชาศาสนา  และ  3  คาบสุดท้ายในภาคเช้า และ  2  คาบสุดท้ายในภาคบ่าย เรียนวิชาสามัญ -         ปัญหาการบริหารที่พบเนื่องจากโรงเรียนดารุสสาลามเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียน 4,787 คน มีความหลากหลายของนักเรียนสูงมากคะแนนเฉลี่ยของการสอบระดับชาติจึงค่อนข้างต่ำอีกทั้งการที่มีนักเรียนจำนวนมากทำให้ความต้องการความถนัดของนักเรียนจึงมีความหลากหลาย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละบุคคล บางคนก็ต้องเน้นวิชาการที่เข้มข้น บางคนก็ต้องซ่อมเสริม และบางคนก็ตองเน้นการสอนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและครูก็ต้องมีการวัดผลประเมินผลอิงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก -         แนวความคิดหรือทฤษฏีที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน จึงต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจำแนกได้ดังนี้ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,2543 : 36-37) -         1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหา แบบ สร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณีศึกษา แบบตั้งคำถามแบบใช้การตัดสินใจ-         2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน-         3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ตำราเรียน และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป-         4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติวการประชุมต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มสืบค้นคู่คิดการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น-         5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลองละคร เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลอง ละคร บทบาท สมมติ-         6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมกันคิด กลุ่มร่วมมือ-         7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบใช้เว้นเล่าเรื่อง (Story line) และการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา (Problem-Solving) นอกจากนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2541:72) ได้กล่าวไว้ว่า“…ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่จากการเอาวิชาเป็นตัวตั้งไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริงเป็นตัวตั้ง เรียนจาก ประสบการณ์และกิจกรรม จากการฝึกหัดจากการตั้งคำถามและจากการแสวงหาคำตอบซึ่งจะทำให้สนุก ฝึกปัญญาให้ ้กล้าแข็ง ทำงานเป็น ฝึกคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมกลุ่ม การจัดการ การรู้จักตน…” จึงเห็นได้ว่า การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) และด้าน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็น คนเก่ง คนดีและความสุขตามเป้าหมายการจัดการศึกษาในปัจจุบัน                                                                                           การวางแผนการทำงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสู่เป้าหมายโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสร้งเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้นโรงเรียนได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนได้มีการดำเนินการโดยเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดังนี้คือ1.ข้าพเจ้าได้มีการประชุมก่อนเปิดเทอมเพื่อให้นโยบายแก่ครูผู้สอน โดยข้าพเจ้าได้สร้างความตระหนักแก่ครูให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ที่ตกต่ำของนักเรียนทำให้เราต้องหาวิธีสอนที่ดี ที่สามารถทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นซึ่งนั่นคือ วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยข้าพเจ้าได้เน้นให้ครูเริ่มต้นทำแผนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เช่นการสอนโดยใช้กระบวนการของโครงงาน ทุกกลุ่มสาระและครูทุกคนต้องใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีต่างๆที่สามารถทำให้นักเรียนสามารถหาคำตอบด้วยตนเองได้ 2.ข้าพเจ้าให้ฝ่ายบุคลากรจัดโครงการเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเทคนิดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและเพื่อให้ครูผู้สอนมีความสามารถวัดผลผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยพิจารณาจากสภาพจริงของผู้เรียน 3.  ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้กลุ่มสาระจัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และโรงเรียนก็ได้จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีช่วยสอนเพิ่มเติมพร้อมทั้งได้สร้างห้อง IT เพื่อสามารถเล่นอินเตอเนตความเร็วสูงทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้4.ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มเติม โดยเน้นการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ลานเรียนรู้สู่ชีวิตพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้วิทย์ คณิต คอม ลานน้ำตกสีทอง สวนปาร์มนานาพันธ์ เป็นต้น5. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำวิธีการสอนที่ดีที่สุดของตนเองหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มาทำวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด7. ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศน์ ติดตามการดำเนินงานครู เพื่อให้คำปรึกษาและคัดเลือกครูที่มีนวัตกรรมที่ดีเลิศและสามารถเป็นแบบอย่างได้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนครูด้วยกัน8.โรงเรียนได้จัดโครงการครูดีเด่น เพื่อคัดเลือกครูที่มีผลงานเด่นของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อยกย่องให้รางวัลและพาไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผลที่เกิดขึ้น            -  นักเรียน1.นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง สามารถทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง2. ฝึกให้นักเรียนคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์ ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและสามรถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้3.นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้สามารถหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย4.นักเรียนมีความสุขในการเรียน รู้ เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ของตนเอง5.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองได้-  ครู1.ครูเข้าใจวิธีสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ2.ครูมีความเข้าใจในการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น3.ครูสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้3.ครูสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทำให้สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน -  โรงเรียน1.โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนรอบโรงเรียน2.โรงเรียนมีผลงานนักเรียนที่หลากหลายสามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียน               3.โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความหลากหลายเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้

4.โรงเรียนได้สนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 2542ในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 4

              

เรียน  ท่านอาจารย์นูรีฮัน  คะ

 ขณะนี้  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กำลังรับสมัครงานวิจัยเพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย  ถ้าสนใจโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่  www.onec.go.th  ด่วน  นะคะ

วรัยพร  แสงนภาบวร

รูปภาพของ nina

อาจารย์น่าจะจัดหน้าบล็อก  ให้อ่านง่ายกว่านี้น่ะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์