การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(อ.อาลาวี วาเด็ง)

รูปภาพของ hun

        โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เทคโนโลยีการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อเครื่องช่วยที่ดี ทำให้ครูสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิด ข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติ ความซาบซึ้ง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ครูสอน อันเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและความจำอย่างถาวร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและจิตวิทยาการศึกษามีส่วนทำให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นการเรียนการสอน ในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาการมากขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการที่จะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาจากบทเรียน CAI ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการบรรยายตามปกติ และสามารถทบทวนบทเรียนได้ในภายหลัง การจัดทำบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี CAI จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลาม  ให้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนในวิชานี้ให้เกิดความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษา และเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชา ทบทวนทดสอบและประเมินผลความเข้าใจของตนเอง โดยมีขอบเขตของโครงการประกอบด้วยเนื้อหาวิชา  3 หัวข้อ คือ
1.การแยกตัวประกอบพหุนามผลต่างกำลังสอง 
2.การแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองสมบูรณ์
3.การแยกตัวประกอบพหุนามจัดพหุนามบางส่วนเป็นกำลังสองสมบูรณ์
นอกจากนี้การจัดทำบทเรียนช่วยสอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน ในการลดภาระในการอธิบายย้ำในประเด็นที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และลดภาระการสอนลงได้ ทำให้ผู้สอนได้มีการพัฒนาการด้านการสอนโดยมีการคิดค้นแบบฝึกหัดและโจทย์เพิ่มเติม โดยมีการจัดการศึกษาอย่างมีระบบมากขึ้น

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัย
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสและ ทางเลือกมากหมายในการศึกษา และการศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานการพัฒนาของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้
จากผลการสอบ ONET   3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คะแนนจะอยู่อันดับท้ายสุดของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตัวของของเขา ครูเป็นคนที่คอยเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีบทบาท
และความสำคัญในฐานะเป็นสื่อเครื่องช่วยที่ดี ทำให้ครูสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิด ข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติ ความซาบซึ้ง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ครูสอน อันเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและความจำอย่างถาวรความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและจิตวิทยาการศึกษามีส่วนทำให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตนั้นครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน แต่ในปัจจุบัน มีการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีส่วนทำให้การถ่ายทอดความรู้และการสอนกว้างขวางออกไป

แนวทางการแก้ไข
การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการที่จะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่สามารถศึกษาเนื้อหาวิชาจากบทเรียนCAI ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการบรรยายตามปกติ และจะสามารถทบทวนบทเรียนได้ในภายหลัง ซึ่งการจัดทำบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี CAI จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
ทั้งในปัจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ซึ้งต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เรียนจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความสนใจกระตือรือร้นและเกิดความอยากรู้อยากเห็น  สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้  ครูผู้สอน  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมประเภท Multimedia   สามารถจัดทำสื่อนวัตกรรมออกมาใช้ในการเรียนการสอน    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ   ผู้เรียนจะต้องสนใจ ใฝ่เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมในรูปแบบของไอทีให้มากขึ้น  เพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วสามารถใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง   และสถานศึกษาต้องจัดทำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์   ให้พร้อมเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์  ซึ้งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายอาลาวี   วาเด็ง
     ที่อยู่ 118 ม.2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  96130
การศึกษา
 - ปริญญาตรี
     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพ ปี 2543
 - ป.บัณฑิต
      หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  กรุงเทพ

 ประวัติการทำงาน
 - ปี 2544 – 2547  ตำแหน่ง วิศวกรประกันคุณภาพ  บ.ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรมจำกัด
 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพ
 -  ปี 2547 – 2548     ตำแหน่ง ครูสอนสามัญ โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครูสอนสามัญ โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการสอน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แหล่งที่ตั้งของสถานศึกษา
โรงเรียนดารุสสาลาม  Darussalam School  ตั้งอยู่เลขที่  7ถนนเทศบาล  8ซอย  2ตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส    96130
โทรศัพท์  :  073-671-347  โทรสาร  :  073-671-347
Email :Darussalam@hotmail.com Website  :
http://www.daruss.ac.th
สังกัด  :  สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การ ดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 3 

ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน
1.ร้อยละ 20 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองต่ำ
2.ร้อยละ 10 นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3.นักเรียนขาดการทบทวนเนื้อหาหลังเรียน
4.นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
 2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบ ที่นำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์มาใช้
 3. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
อย่างเป็นระบบ และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. เพื่อสร้างความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนในวิชานี้ให้เกิดความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษา
 5. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาวิชา ทบทวน ทดสอบและประเมินผลความเข้าใจของตนเองนอกเหนือจากที่ได้เรียนในห้องทำอะไรเพื่อแก้ไข

  บทเรียน CAI และ สื่อดิจิตัล
1.บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ  :  http:// kruwee.siamvip.com
2.VCD สรุปบทเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
แนวความคิดพื้นฐานที่ทำให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ 
                 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) จากที่เราได้เคยศึกษาทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์นั้น พบว่า มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพได้ แก่ร่างกายและด้านสติปัญญา ความคิด และความรู้สึก การรับรู้และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดให้สอดคล้องกับผู้เรียน เช่น ความถนัด ความสนใจ ความสามารถของแต่ละคน อัตราการเรียนเร็วช้าของแต่ละคน เช่นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็วจะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยไม่ต้องเสียเวลา ส่วนผู้เรียนช้าก็สามารถเรียนได้ตามอัตราการเรียนรู้ของตนโดยไม่เกิดปมด้อย นอกจากนี้ยังสามารถตอบนสนองทั้งด้านรูปแบบของแต่ละคน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ เป็นผลให้เกิดนวัตกรรมการศึกษา
ได้แก่ บทเรียนโปรแกรม หรือ บทเรียนสำเร็จรูป เครื่องช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอนรายบุคคล เป็นต้น
การวางแผนการทำงาน
-กำหนดเนื้อหารายวิชา
-จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
-กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา
-จัดทำสื่อ CAI และ บทเรียนออนไลน์บนเว็บ 
http://kruwee.siamvip.com
-ตรวจสอบสื่อ นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
-นำสื่อ CAI มาใช้ในการเรียนการสอน

วิธีการดำเนินโครงการ
1.ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ในการจัดทำบทเรียน CAI นี้ ผู้จัดทำกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดทำรูปแบบโครงสร้างของบทเรียน CAI
1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง 
1.3 การวางแผนเรียบเรียงข้อมูลบทเรียน โครงการนี้เป็นการจัดทำบทเรียนในรูป CAI
โดยมี เนื้อหาวิชาดังนี้
- เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามผลต่างกำลังสอง 
- เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองสมบูรณ์
- เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามจัดพหุนามบางส่วนเป็นกำลังสองสมบูรณ์
1.4 การดำเนินการนำข้อมูลทั้งหมดลงโปรแกรมช่วยสอน CAI
1.5 ทดลองกับผู้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/ 2552
- ทดสอบนักเรียนห้องกลุ่มตัวอย่าง ม.3 /11 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
- นำคะแนนสอบนักเรียนที่ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอ่อน, กลุ่มปานกลาง ,กลุ่มเก่ง
- นำนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมาแก้ปัญหาและพัฒนาโดยแนะนำบทเรียนออนไลน์ และบทเรียนสำเร็จรูป

 ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนอกเวลาเรียนผ่านเว็บไซต์ http://kruwee.siamvip.com โดยคะแนนนักเรียน
      กลุ่มอ่อน                   ปรับปรุง
    กลุ่มปานกลาง               พัฒนา
     กลุ่มเก่ง                     พัฒนา
-ทดสอบนักเรียนหลังเรียน หลังจากการใช้นวัตกรรมมาแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอน
-นำคะแนนนักเรียน 3 กลุ่มที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และค่า SD เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนใช้นวัตกรรมช่วยสอน
-สรุปผลที่ได้จากการใช้บทเรียนออนไลน์ และบทเรียนสำเร็จรูป
 1.6 ประเมินผลการใช้ โดยการแจกแบบสอบถามนักเรียนที่มีการใช้สื่อช่วยสอนนี้ โดยสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้แก่
         1.6.1 ความต้องการ ความนิยมใช้สื่อ ความสม่ำเสมอของการใช้สื่อ
         1.6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของสื่อ ผลได้ทางการศึกษาเมื่อมีการใช้สื่อช่วยสอนโดยสื่อช่วยสอนมีผลได้ ในการช่วยทำให้เข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้นหรือไม่ (ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถาม) และเปรียบเทียบผลการเรียน
         1.6.3 สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงจากการใช้สื่อ (สอบถามนักเรียนและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ CAI)
1.7) นำเสนอผลการจัดทำโครงการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินจัดทำ
          - คอมพิวเตอร์
  โปรแกรม Comtasia studio และโปรแกรม powerpoint

3. เนื้อหา
-  หนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (สสวท)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 - บทเรียนออนไลน์ จาก 
www.krupongsak.com

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ระยะเวลา
   1) การจัดรูปแบบโครงสร้างของบทเรียนCAI 2 วัน
   2) กำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน 1 วัน
   3) การวางแผนเรียบเรียงข้อมูลบทเรียน 2 วัน
   4) การดำเนินการนำข้อมูลทั้งหมดลงโปรแกรมช่วยสอน CAI3 วัน
   5) ทดลองกับผู้เรียนในภาคการศึกษา 1/2552 1 หน่วยการเรียนรู้   15 มิย. -  4 กค. 2552
   6) ประเมินผลการใช้ หลังสิ้นบทเรียน 
   7) นำเสนอผลการจัดทำโครงการ  
4.บทสรุป
ความสำเร็จของตนเอง
 1.สามารถนำสื่อนวัตกรรมใช้ในการเรียนรู้ไปแก้ไข/พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนได้
      
  ความสำเร็จของนักเรียน
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว
 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแยกตัวประกอบพหุนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 90   หลังจากศึกษาบทเรียนออนไลน์และบทเรียนสำเร็จรูป
 3. นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ค้นคว้าความรู้ที่หลากหลายด้วยตัวเอง
 4. นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนล่วงหน้าได้ตามความสนใจและสามารถทบทวนเนื้อหาหลังเรียนได้อย่างเป็นระบบ
 5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

สรุปบทเรียนที่ได้
-ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
การนำโปรแกรมมาทำสื่อการเรียนการสอน CAI  มาใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้จัดทำโปรแกรม   ช่วยสอนจำเป็นต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการจัดทำโปรแกรมในระดับต่างๆการมีความรู้ในการจัดทำโปรแกรมช่วยสอนในระดับที่แตกต่างกันไป ช่วยให้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ตกแต่ง โปรแกรมให้มีความน่าเรียน มากยิ่งขึ้น และช่วยให้รู้วิธีการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและรู้วิธีการแก้ไขตลอดจนการพัฒนาสื่อขั้นสูงต่อไป

-ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน
          การแก้ปัญหา/พัฒนา นักเรียนนั้นจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตัวของเขาเอง ในสิ่งที่เขาชอบ และถนัด จากการศึกษาการใช้บทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ในครั้งนี้ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
           เมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จในบทเรียนที่สอน  แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น คือ กำลังใจที่ครูจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อๆไป และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    1. การจัดทำบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่จะได้มีโอกาสทบทวนและเรียนย้อนหลัง หากไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ และจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ได้เรียนบทเรียน CAI มาก่อนเข้าฟังบรรยาย เพราะจะได้จับประเด็นที่เรียนได้ถูกต้องและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
    2. เป็นประโยชน์ต่อผู้สอน ในการลดภาระในการอธิบายย้ำในประเด็นที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และลดภาระการสอนลงได้
    3. เป็นประโยชน์ในวงกว้างสำหรับผู้ศึกษาวิชานี้ไม่เฉพาะผู้ที่เรียนวิชานี้เท่านั้น


 

ครู  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อนำสื่อ ICT, CAI หรือ Internet  มาใช้กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนที่ก้าวสู่มาตรฐานสากลโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์