รู้จักโรงเรียนบ้านปะดะดอ

สภาพปัจจุบัน                 โรงเรียนบ้านปะดะดอ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สร้างเมื่อ  ..2501  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลนานาค  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน  12  คน  จำแนกเป็นผู้บริหารจำนวน  1  คน  ครูประจำการจำนวน  5  คน  พนักงานส่วนราชการจำนวน  4  คน   วิทยากรสอนอิสลามศึกษาจำนวน  1  คน  และนักการภารโรงจำนวน  1  คน  มีนักเรียนจำนวน  210  คน  เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2542  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีอาคารเรียนที่สามารถใช้การได้  3  หลัง  8    ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  โรงครัว  1  หลัง   และห้องน้ำห้องส้วมที่สามารถใช้การได้ 3  หลัง  10  ที่นั่ง มีพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น  4 ไร่66  ตารางวา  มีหมู่บ้านในเขตบริการประกอบด้วย      หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 3  บ้านปะดะดอ  ตำบลนานาค  จังหวัดนราธิวาส  เนื่องจากสภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลาง มีประชากรประมาณ  500  คน  สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบสถานศึกษา  ได้แก่  มัสยิดบ้านปาดาดี  ปอเนาะ  อาชีพหลักของชุมชน  คือเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  6  ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  25,000  บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์