Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้

Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้             ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2547 เป็นต้นมา การศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โรงเรียนหลายแห่งถูกเผา ผู้บริหารโรงเรียนและครูถูกลอบทำร้ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ความวิตกกังวลในความไม่ปลอดภัย ครูขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การนิเทศศึกษาไม่สามารถดำเนินได้ทั่วถึง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น ทำให้คุณภาพการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โดยวัดได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินรอบที่ผ่านมาโดยในโครงการปฏิรูปเพื่อพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารและครูในกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้จากวิทยากรส่วนกลางทั้ง 4 ประเด็นคือ การจัดการความรู้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเอง การบริหารโรงเรียนเป็นฐานสำหรับผู้บริหารที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ของครู สำหรับครูดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประเด็นสุดท้ายก็คือการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดำเนินการโดยเฉพาะในปัจจุบันดำเนินการมาถึงขั้นที่ประธานเครือข่ายวิจัยได้สรุปกิจกรรมของประธานที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผู้บริหารได้เขียนเล่าประสบการณ์ในการบริหารที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้ปฏิรูปการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน ได้คัดเลือกครูที่ได้ทำการปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนละ 3 คน เพื่อเป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้พร้อมที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญก็คือความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งต้องระมัดระวังและเสี่ยงภัยค่อนข้างมาก เพื่อให้การวิจัยเกิดความยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ พบว่า weblog เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมาอย่างรวดเร็วมากและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้             โดย www.gotoknow.org  ให้นิยามประโยชน์ของ weblog ดังนี้1.      คลังความรู้ มีความรู้มากมายให้ค้นหา ให้อ่านตามความสนใจ2.    คลังมิตรภาพ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์จนกลายเป็นมิตรภาพดีๆ3.    คลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและต่อยอดความรู้ออกไป4.    คลังแห่งความสุข เป็นที่ระบายความเครียด ช่วยให้ผ่อนคลาย และเพิ่มความสุขในชีวิต5.    คลังข้อมูล ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิก ที่สำคัญช่วยให้เจ้าของข้อมูลสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว6.    คลังเพื่อการฝึกฝน เป็นแหล่งฝึกฝนระบบการคิด ทักษะการเขียน และความสามารถด้านการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆ และยังเป็นแหล่งฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย7.    คลัง KM ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (KM) มากมาย อีกทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ได้ง่ายเพียงแค่คลิก8.    คลังประชาสัมพันธ์และกิจกรรมงานบุญ เป็นแหล่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมมากมาย9.    คลังแห่งองค์กรต่างๆ บางองค์กรเลือกเว็บไซต์ GotoKnow.org เป็นเครื่องมือเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน10. คลังเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน พบว่าเกิดกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่นช่วยสอนวิธีการใช้งานบล็อก11. คลังความรู้ฝังลึก อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ที่นี่เป็นคลังความรู้ มีสารประโยชน์ต่างๆ มากมายให้เลือกอ่าน และที่สำคัญความรู้ส่วนใหญ่นั้นเป็นความรู้ฝังลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคนนั่นเอง ที่นี่จึงกลายเป็นคลังความรู้ฝังลึกที่ใหญ่มาก และถ้าหากสามารถสกัดความรู้ฝังลึกเหล่านี้ให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้งได้ ที่นี่จะกลายเป็นคลังแก่นความรู้ได้ต่อไปทั้ง 11 ข้อ เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการสกัดข้อมูลออกมาจากบันทึกจำนวนมาก และแน่นอนว่าประโยชน์ของบล็อกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีอีกมากมายหลากหลายข้อ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าสามารถนำบล็อกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเอง -----------------------------------    จบข่าว5++++

 

รูปภาพของ nina

เรียน อ.หย๊ะยา

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยของท่านผอ.สกรี

ขึ้น  Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข - แก้ว  แก้วแดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์