มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ รับภาคปกติ เรียนนอกเวลา 640 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในภาคภาคปกติ (เรียนนอกเวลา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกำหนด รวม 640 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

          สถานที่รับสมัคร/เวลารับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงาน ศูนย์ดุสิตพณิชยการ

วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 9.00 – 19.30 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียน

          1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

          4.ค่าสมัคร 300 บาท

          ระบบการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนปกติ และภาคเรียนฤดูร้อน

          -ภาคเรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 16 ต.ค.

          -ภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 11 มี.ค.

          -ภาคเรียนฤดูร้อน จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 27 พ.ค.