มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์


          โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก) รับสมัครทางออนไลน์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2551 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้
          จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 100 คน
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง และหรือขาดคุณสมบัติอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2552 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้
          จำนวนที่รับเข้าศึกษา
          -สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ 80 คน
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50 คน
          -สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 35 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและลอจิสติกส์ 30 คน
          -สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 50 คน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 คน
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website
http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัครโดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัคร
ครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัครโดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือชำระเงินโดยตรงที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website
http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่ง
หลักฐานการชำระเงินแล้ว 10 วัน
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก
          หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนคปฐม จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จังหวัดนคปฐม
          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ 37 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2552 ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม-10 กันยายน 2551 เข้าสอบวิชาเฉพาะฯ ของ สกอ. ประมาณวันที่ 14-20 ตุลาคม 2551 และสกอ.ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะฯ ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 (ประมาณการระยะเวลามาจากปฏิทินการสอบวิชาเฉพาะของสกอ. ประจำปีการศึกษา 2551)
          จำนวนที่รับเข้าศึกษา
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
          1.เทคโนโลยีอาหาร 30 คน
          2.เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
          1.ปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ 30 คน
          2.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 คน
          3.วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน
          4.วิศวกรรมเคมี 30 คน
          5.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 คน
          6.วิศวกรรมการจัดการและลอจิสติกส์ 10 คน
          7.วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 15 คน
          8.วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 คน
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website
http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัครโดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือชำระเงินโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website
http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 10 วัน
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก
          หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง Internet ที่ Website
http://www.eng.su.ac.th 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104589 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 391 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์