โครงงานคณิตศาสตร์

รูปภาพของ trmwimol

โครงงานคณิตศาสตร์ : เรื่อง Areas of A Circle

ผู้จัดทำ   1.  นางสาวธันย์ชนก   จิตรบรรจง

            2.  นางสาวผกาทิพย์    ไผ่สะอาด

            3.  นางสาวธมนวรรณ    กุลกรุต

                   นักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 4/1  ปีการศึกษา 2552

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นางสาววิมล   อยู่พิพัฒน์

บทคัดย่อ              
 
โครงงาน   เรื่อง
 AREAS OF  A CIRCLE  เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎี หรือการอธิบาย
ที่เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหาพื้นที่วงกลม กับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    ซึ่งพื้นที่รูปวงกลม
มีสูตรการหาพื้นที่ คือ  pr2 และค่า   p  มาจากอัตราความยาวของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูปวงกลม  เมื่อเกิดความเข้าใจที่คงทนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม จาก  pr2  แล้วจึงเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของสูตร pr2  โดยใช้โปรแกรมGSP  เป็นสื่อที่ช่วย ในการนำเสนอ

          จากโครงงานที่ได้จัดทำขึ้น  นอกจากจะทราบที่มาของสูตรpr2 ล้ว  ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์   (สาระที่6) ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ทุกโรงเรียนต้องการให้เกิดกับนักเรียน  ได้แก่  ทักษะด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การเชื่อมโยงความรู้ การสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   ทั้งยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  รักในความเป็นคณิตศาสตร์  ไม่ได้แยกคณิตศาสตร์ออกจากชีวิตประจำวัน  หรือแยกเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือออกเป็นส่วนๆ

จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                             
ผลการดำเนินการจากการทำโครงงาน   พบว่า
         
   
1. มีความเข้าใจที่คงทนเกี่ยวกับสูตร
pr2 
         
   
2. ทราบที่มาของสูตร 
pr2 และเชื่อมโยงเข้ากับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
         
   
3. ได้สื่อการเรียนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมและที่มาของสูตรรูปวงกลม
          
   
4. ได้ใช้ความรู้จากการหาสูตรรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมด้านขนานไปเชื่อมโยงเข้ากับวิชาศิลปะและ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานออกมา 

 

ไม่มีข้อมูลรัยเลย

ตาลฝากเมลหน่อย น๊ค๊เผื่อ มีใครเหงา แอดมาละกัน

 tantery@hotmail.com

หรือ ไฮไฟ นะคะ เข้าชมกันหน่อย

http://tantery1.hi5.com

 อย่าลืม แอดเอ็มมา กะเข้า ชมไฮไฟสัก หน่อย น๊ค๊ 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 125 คน กำลังออนไลน์