โครงงานคณิตศาสตร์

รูปภาพของ trmwimol

โครงงานคณิตศาสตร์ : เรื่อง Areas of A Circle

ผู้จัดทำ   1.  นางสาวธันย์ชนก   จิตรบรรจง

            2.  นางสาวผกาทิพย์    ไผ่สะอาด

            3.  นางสาวธมนวรรณ    กุลกรุต

                   นักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 4/1  ปีการศึกษา 2552

ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นางสาววิมล   อยู่พิพัฒน์

บทคัดย่อ              
 
โครงงาน   เรื่อง
 AREAS OF  A CIRCLE  เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎี หรือการอธิบาย
ที่เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหาพื้นที่วงกลม กับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    ซึ่งพื้นที่รูปวงกลม
มีสูตรการหาพื้นที่ คือ  pr2 และค่า   p  มาจากอัตราความยาวของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูปวงกลม  เมื่อเกิดความเข้าใจที่คงทนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลม จาก  pr2  แล้วจึงเชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของสูตร pr2  โดยใช้โปรแกรมGSP  เป็นสื่อที่ช่วย ในการนำเสนอ

          จากโครงงานที่ได้จัดทำขึ้น  นอกจากจะทราบที่มาของสูตรpr2 ล้ว  ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์   (สาระที่6) ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ทุกโรงเรียนต้องการให้เกิดกับนักเรียน  ได้แก่  ทักษะด้านการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การเชื่อมโยงความรู้ การสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   ทั้งยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  รักในความเป็นคณิตศาสตร์  ไม่ได้แยกคณิตศาสตร์ออกจากชีวิตประจำวัน  หรือแยกเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือออกเป็นส่วนๆ

จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                             
ผลการดำเนินการจากการทำโครงงาน   พบว่า
         
   
1. มีความเข้าใจที่คงทนเกี่ยวกับสูตร
pr2 
         
   
2. ทราบที่มาของสูตร 
pr2 และเชื่อมโยงเข้ากับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
         
   
3. ได้สื่อการเรียนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมและที่มาของสูตรรูปวงกลม
          
   
4. ได้ใช้ความรู้จากการหาสูตรรูปวงกลมและสี่เหลี่ยมด้านขนานไปเชื่อมโยงเข้ากับวิชาศิลปะและ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานออกมา 

 

ไม่มีข้อมูลรัยเลย

ตาลฝากเมลหน่อย น๊ค๊เผื่อ มีใครเหงา แอดมาละกัน

 tantery@hotmail.com

หรือ ไฮไฟ นะคะ เข้าชมกันหน่อย

http://tantery1.hi5.com

 อย่าลืม แอดเอ็มมา กะเข้า ชมไฮไฟสัก หน่อย น๊ค๊ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์