มหาวิทยาลัยบูรพารับตรง ภาคปรกติและพิเศษรวมกว่าสามพันคน


          มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552 ภาคปรกติรับ 2,620 คน ภาคพิเศษรับ 950 คน สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกันทั้งภาคปรกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล
ตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
          2.มีความประพฤติเรียบร้อย
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          คุณสมบัติเฉพาะสาขา คณะพยาบาลศาสตร์
          -กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
          -ปราศจากความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          -ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis)
หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
          -โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          -โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
          -โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม
          -โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
อย่างถาวร
          -ภาวะไตวายเรื้อรัง
          -โรคติดสารเสพติดให้โทษ
          4.ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          5.ความผิดปรกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          -สายตาไม่ปรกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
          -สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
          -ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
          6.หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปรกติทางประสาท
และการได้ยิน (Sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          7.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
          1.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
          2.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
          3.มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการ
ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
          4.ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนวันรับสมัครวันแรกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาหากไม่ดำเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          5.ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
          มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเพื่อคัดบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2552 จำนวนรับภาคปรกติ 1,269 คน รับภาคพิเศษ 390 คน รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2551
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ (ผู้สมัครที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นหลัก)
          2.มีความประพฤติเรียบร้อย
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          คุณสมบัติเฉพาะคณะลอจิสติกส์
          1.ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
          2.สายตาปรกติและตาไม่บอดสี
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบ
โรคจิตต่าง ๆ โรคเรื้อน ฯลฯ
          4.สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องผ่านการทดสอบดังนี้
          4.1 ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร (ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาด้วย)
          4.2 วิ่ง 1,000 เมตร (ในระยะเวลาที่กำหนด)
          4.3 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะอลจิสติกส์กำหนด ดังนี้
          -ดันพื้น 50 ครั้ง
          -ยกน้ำหนัก 15 ครั้ง
          -ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง
          -มือไต่ราว 1 เที่ยว (ราวคู่ 3 ระดับ ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย)
          ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทั้งในภาคปรกติและภาคพิเศษ ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          หมายเหตุ  สำหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้นก็เพราะว่า ในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องมีการฝึกภาคทะเล และฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเล ในการฝึกนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีเรือเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยต้องอาศัยเรือของราชการอื่น ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะรับเพศหญิงเข้ารับการฝึก ส่วนการฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเลนั้น จะใช้เวลา 1 ปี และต้องฝึกกับเรือพาณิชย์ของเอกชน ซึ่งเรือสินค้าของภาคเอกชนจะมีผู้ปฏิบัติงานบนเรือเป็นเพศชายล้วน ซึ่งในลักษณะนี้คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะหาแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตหญิง และหากไม่สามารถหาแหล่งฝึกได้ นิสิตหญิงก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
          ส่วนในกรณีความสูงนั้นก็เช่นกัน เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่งที่สูงซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างและไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา 1 ปี ตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
          คุณสมบัติเฉพาะคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
          1.ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
          3.ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ไม่เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.ไม่ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
          6.ไม่มีความผิดปรกติในการเห็นภาพ หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปรกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
          7.โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
          คุณสมบัติเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ
          ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
          1.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          2.สาขาวิชาการตลาด
          3.สาขาวิชาการจัดการ
          4.สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
          5.สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
          สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
          คุณสมบัติเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
          1.กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) ได้แก่ การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงิน เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (แยกเรียนตามสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2)กลุ่มสาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารธุรกิจ โดยเน้นศาสตร์และศิลป์ในการจัดการธุรกิจยุคใหม่(แต่ละสาขาวิชา) มุ่งเน้นวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ทันเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
          2.สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสร้างระบบสารสนเทศรองรับงานด้านต่าง ๆ ได้
          3.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ทล.บ.) เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจ และเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
          4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช) (วท.บ.) เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพืช อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เป็นต้น
          คุณสมบัติเฉพาะคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
          ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเลแบ่งกลุ่มดังนี้
          -กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นการสกัดสารชีวภาพจากทรัพยากรทางทะเลเพื่อใช้ประโยชน์ทางโภชนเภสัชภัณฑ์
          -กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพแหล่งน้ำ ดิน ทรัพยากรชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่งและการปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
          -กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เน้นศึกษาการจัดการและการผลิตพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี
          คุณสมบัติเฉพาะคณะอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
          1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับด้านอัญมณีศาสตร์ เทคโนโลยีอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ กรรมวิธีการผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สนองความต้องการของวงการอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาตนเองให้เรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
          2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี สาขาวิชานี้ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ การตลาดและด้านอัญมณีศาสตร์ การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
          3.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี และต้องทดสอบภาคปฏิบัติทางศิลป์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสอบ 2 วิชา คือ รหัส 06 วิชาวาดเส้น และ รหัส 07 องค์ประกอบศิลป์ สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับด้านการออกแบบเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์ กรรมวิธีการผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สนองความต้องการในวงการอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
          คุณสมบัติเฉพาะคณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
          1.ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
          2.ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
          ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-8 กันยายน 2551 ที่เว็บไซต์ http://eadmit.buu.ac.th โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://eadmit.buu.ac.th และhttp://service.buu.ac.th
          หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
          1.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเทอร์เน็ต
          2.สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(ปพ.1:4) ที่แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
          6.สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)
          เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
          1.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
          2.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
          3.มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
          4.ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนวันรับสมัครวันแรกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา หากไม่ดำเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          5.ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทร.0-3810-2710, 0-3810-2709, 0-3839-0520โทรสาร 0-3874-5794
http://service.buu.ac.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104587  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 391 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tiparat