สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครโควตานักศึกษาใหม่

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทโควตา ซึ่งในปีการศึกษา 2552 นี้ สถาบันมีโควตารวม 2 ประเภท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 สถาบันกำหนดเกณฑ์เบื้องต้นไว้ ดังนี้
          1.โควตาโรงเรียน
          1.1 นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
          1.2 โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนได้สาขาวิชาละ 1 คน และนักเรียนต้องเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในแต่ละคณะเท่านั้น 
          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          คณะบริหารธุรกิจ
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.ต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          3.เป็นผู้ปราศจากโรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          3.1 โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด โรคหัวใจ
          3.2 โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง
          3.3 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
          3.4 ไม่เป็นโรคตาบอดสีในระดับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
          4.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
         
          วิธีการสมัคร
          -นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด ขอรับใบสมัครและสมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
          -กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
          -นักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาโรงเรียน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร สถาบันจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทั้งธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 23
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองตัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองตัน ธนาคารธนชาต สาขาถนนพัฒนาการ
          -โรงเรียนรวบรวมใบสมัครให้ผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานศึกษาลงนามประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS ไปที่งานรับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
          2.โควตาสถาบันอาชีวศึกษา
          2.1 เป็นนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
          2.2 สถาบันอาชีวศึกษาสามารถส่งรายชื่อนักเรียนได้สาขาวิชาละ 1 คน และนักเรียนต้องเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในแต่ละคณะเท่านั้น 
          หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 
          -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          คณะบริหารธุรกิจ 
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)
           คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.ต้องมีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          3.เป็นผู้ปราศจากโรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
          3.1 โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด โรคหัวใจ
          3.2 โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง
          3.3 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
          3.4 ไม่เป็นโรคตาบอดสีในระดับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
          4.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
          หลักฐานในการสมัคร
          1.ใบสมัครโควตาของสถาบัน
          2.ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคต้นถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย จำนวน 4 ภาคการศึกษา
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
          5.หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
          6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
          7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          8.ใบแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน หรือความสามารถพิเศษ
          9.หลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงินตัวจริงพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ด้วยตัวบรรจงกำกับไว้ (กรุณาสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐาน)
          วิธีการสมัคร
          -นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด ขอรับใบสมัครและสมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
          -กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
          -นักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบโควตาโรงเรียน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร สถาบันจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทั้งธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 23ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองตัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองตัน ธนาคารธนชาต สาขาถนนพัฒนาการ
          -โรงเรียนรวบรวมใบสมัครให้ผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานศึกษาลงนามประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS ไปที่
งานรับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104630 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 391 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์