ภาษากับศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

รูปภาพของ nana600

บทนำ  
               ข้าพเจ้าชื่อ นางรัตนา  เกิดไชยศรี   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่วิชาการของโรงเรียน และสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย         ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปี พ. ศ. 2528 วุฒิ กศบ. วิชาเอกภาษาไทย    ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ คณะครุศาตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สาขาบริหารการศึกษา
 ความภาคภูมิใจในอดีต
 1.ได้รับรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ของคุรุสภาอำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส   ปี พ.ศ. 2546
 2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความ   ของ    กอ.สสส.จชต.     หัวข้อ       สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปี พ.ศ. 2547
 3.ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ  ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส
หัวข้อ   พ่อของฉัน   ปี พ.ศ. 2548
 4.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความ     ของสมาคมไปรษณีย์ เขต 8        จังหวัดสุราษฏร์ธานี   หัวข้อ   เรารักในหลวง  ปี พ.ศ. 2548
 5.เป็นผู้ฝึกซ้อมและติวเข้มนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางทักษะทางวิชาการทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเทศบาล  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

  ข้อมูลโรงเรียน
 โรงเรียนเทศบาล3 (วิมุกตายนวิทยา)ตั้งอยู่เลขที่ 82 ถนนเทศปฐม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล    จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3     มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  73 คน  นักเรียนจำนวน 1,753  คน  นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 70 %

  ปัญหาการเรียนการสอน
 ข้าพเจ้าสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัญหาที่พบคือนักเรียนบางส่วนอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกต้อง ไม่กล้าอ่านออกเสียงคนเดียว แต่ถ้าให้อ่านเป็นกลุ่มจะอ่านตามเพื่อนได้  เนื่องจากขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงเพราะไม่สามารถสะกดคำ ประสมคำ ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะคำที่มีสระลดรูปหรือคำที่มีหลายพยางค์ทำให้มีปัญหาในการสอนอ่าน  ส่วนการเขียนนักเรียนส่วนใหญ่เขียนได้  หรือแม้แต่นักเรียนที่ไม่กล้าอ่านออกเสียงก็สามารถเขียนหนังสือ  หรือลอกตามแบบได้ วาดภาพต่างๆได้ จากสาเหตุดังกล่าวนี้เองข้าพเจ้าจึงนำประเด็นที่นักเรียนชอบการเขียนและการวาดภาพต่างๆ มาพัฒนานักเรียนในด้านการสอนภาษาไทยโดยสอดแทรกศิลปะกับภาษาในเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนมีโอกาสทำงานอย่างอิสระ มีความคิดของตนเอง มีความสุขกับการเรียนและการทำงาน

  ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
 จากปัญหาที่นักเรียนบางส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 154 คน ที่ข้าพเจ้าสอนมีปัญหาในด้านการอ่านและการเขียนคืออ่านไม่คล่อง   ไม่อ่าน  เขียนไม่ถูกต้อง  เขียนไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบ  ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าจึงได้หาวิธีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนานักเรียนโดยการใช้หลักทฤษฎีแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในด้านการอ่านเขียนภาษากับศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ขึ้น

3. เนื้อเรื่อง
  ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุงพัฒนา
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้าพเจ้านำวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยได้ดำเนินการดังนี้
1. วางแผน (Plan) คือศึกษาเนื้อหา  มาตรฐานการเรียนรู้    ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ กิจกรรมการเรียนการสอน   สื่ออุปกรณ์   และการวัดผล  ประเมินผล
2. ลงมือทำ (Doing)แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยการคละนักเรียน เก่ง อ่อน ปานกลางให้อยู่กลุ่มเดียวกัน และใช้หนังสือนิทานเสริมการอ่านเป็นสื่อในการสอนโดยครูแจกหนังสือเสริมการอ่านให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาและร่วมกันสนทนาถึงภาพ ตัวละคร ที่ปรากฏในหนังสือโดยนักเรียนทุกคนเปิดดูภาพจากหนังสือก่อนแล้วให้นักเรียนช่วยกันศึกษาเนื้อหาและให้แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อเรื่องย่อ  โดยส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องย่อให้เพื่อนๆ ฟัง หน้าชั้นเรียน
3. เช็ค (Check) จากเรื่องที่แต่ละกลุ่มเล่ามา   ให้ทุกคนช่วยกันสรุปข้อคิด ใจความสำคัญของเรื่อง  ประโยชน์ที่ได้รับ  การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วร่วมกันสรุปเป็นข้อคิดที่ได้ร่วมกัน
4. การปฏิบัติ (Action) เมื่อทุกคนเข้าใจเนื้อเรื่องของหนังสือนิทานเสริมการอ่านแล้วให้ทุกคนเขียนบันทึกเรื่องย่อตามความเข้าใจของนักเรียนเป็นกลุ่มตามที่ได้แบ่งไว้พร้อมทั้งบอกข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับทำเป็นชิ้นงานลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ ตกแต่งชิ้นงาน  ระบายสีให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  แล้วนำมาร่วมกันติชมผลงานของเพื่อนๆ      ในห้องเรียนโดยผลงานของนักเรียนทุกคนติดบนฝาผนังให้เพื่อนๆ ช่วยกันวิจารณ์เขียนคำติชมตามความคิดเห็นของตนเอง       นักเรียนทุกคนมีความสุข        สนุกสนานกับการเรียน      นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง  ไม่กล้าอ่าน  เขาจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะเขาได้ทำชิ้นงานด้วยตนเอง     ได้วาด  ได้เขียน    ได้อ่าน ได้รู้เรื่องราวต่างๆจากหนังสือ ส่วนมากนักเรียนที่ไม่ชอบการอ่าน การเขียน จะชอบการวาดภาพและเมื่อเขาวาดภาพได้เขาสามารถบอกเล่าเรื่องได้และมีความพยายามที่จะอ่าน  เขียน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อไป

แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
 ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจจากครูและเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนที่ช่วยกันบอก        ช่วยกันเล่าเนื้อเรื่องต่างๆ ให้เข้าใจ  โดยมีสื่ออุปกรณ์และตัวอย่างพร้อมทั้งใช้หลักการมีส่วนร่วมให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการทำบันทึกการอ่านตลอดจนการวาดภาพตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ

  การวางแผนการทำงาน
 ครูจะต้องเตรียมเอกสารหนังสือนิทานเสริมการอ่านให้นักเรียนทุกคนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจหนังสือโดยการชักนำให้ดูรูปภาพประกอบก่อนแล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องจากภาพที่ปรากฏและช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดพร้อมทั้งข้อคิดที่ได้รับร่วมทั้งประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  เตรียมกระดาษ A4    สี   อุปกรณ์อื่นๆ ให้กับนักเรียนสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนที่คละทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือแบ่งปันกัน         นักเรียนคนใดเขียนจับใจความไม่ได้เพื่อนๆ       ในกลุ่มจะคอยช่วยเหลือ        และครูมีแบบอย่างชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้วให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง

 

รูปภาพของ nina

เรียน อ.รัตนา

Weblog ที่ท่านส่งมานั้น มูลนิธิฦฯ ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์