งานครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

รูปภาพของ trmsaranret

งานครั้งที่ 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Laughing  แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ห.ร.ม.และค.ร.น. Laughing

 1)  ให้ a  และ b เป็นจำนวนนับถ้า a และ b หาร 46 แล้วเหลือ เศษเป็น 4 เท่ากันแล้ว a+b เท่ากับเท่าไร
      ก. 13    ข. 21     ค. 23    ง. 43    

 2) จำนวนนับระหว่าง 100 ถึง 200 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 4 และ 6ได้ลงตัว
     ก. 7       ข. 8       ค. 9     ง. 10

3)   จงพิจารณาจำนวนต่อไปนี้
      1. จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
      2. จำนวนเฉพาะได้แก่จำนวนนับที่เป็นจำนวนจริง
      3. ถ้า n เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 1 ลงตัวแล้ว n เป็นจำนวนเฉพาะ
      ก. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก      ข. ข้อ 3 ถูก
      ค. ถูกทุกข้อ                  ง. ผิดทุกข้อ

4) ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 36  
      ก.  4x9   ข.  22x32    ค.  32x22     ง.  1x2x2x3x3

5) จำนวนนับที่มากที่ สุด ที่หาร 741 และ 937 แล้วเหลือเศษ 13 เท่ากันคือจำนวนใด
      ก. 4        ข. 7           ค. 14           ง.  28    

6) จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 30 และ 42 แล้วเหลือเศษเท่ากับ 5 คือจำนวนใด
      ก. 210     ข. 215       ค. 220         ง. 225

7)  คำกล่าวใดถูกต้อง
     ก. ตัวประกอบเฉพาะของ  6  คือ 1, 2 และ 3
     ข. ตัวประกอบทั้งหมดของ 12 คือ 2,3,4 และ 6
     ค. 24  แยกตัวประกอบได้ในรูป  1 x  2 2  x  3
     ง. ผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เรียงกันตั้งแต่จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดติดต่อกัน 4 จำนวนมีค่าเป็น 210

8)  ห.ร.ม. และ ค.ร.ณ.  ของเลขสองจำนวนเป็น 12 และ 72 ตามลำดับ ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 24 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่า ไร
      ก. 12      ข. 18          ค. 24          ง. 36

9)  ส้ม  3  ขนาดคือ  เล็ก กลาง ใหญ่ จำนวน 68,119 และ 170 ผลตามลำดับ ถ้าต้องการแบ่งส้มเป็นกองๆ ละเท่าๆกันในแต่ละกองมีส้มขนาดเดียวกันและให้มีจำนวนมากที่สุดจะแบ่งได้กี่กอง  กองละกี่ผล
      ก. 19  กอง ๆ ละ 17 ผล                  ข. 21  กอง ๆ ละ 19  ผล
      ค. 17  กอง ๆ ละ 21  ผล                 ง. 21  กอง ๆ ละ 17  ผล     

10) ให้ m เป็นจำนวนนับใด ๆ ข้อใดเป็นค.ร.น.ของ 4m, 6m และ  8 m
      ก.   12m           ข.   16m             ค.   19m        ง.   24m

11) ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของ 12, 16, 20 มีค่าต่างกันอยู่เท่าใด
       ก. 236             ข. 214                ค. 156          ง. 124    

12) ค.ร.น.  ของ 30 และ 40 มีค่าเป็นกี่เท่าของห.ร.ม. ของ 30,50
       ก. 10               ข. 12                  ค. 14           ง. 20

13) จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 3, 4, 6 และ 8 ลงตัวคือข้อใด
       ก. 8                 ข. 12                  ค. 24           ง. 48    

14) จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 16, 24, และ 36 แล้ว เหลือเศษ 5 คือข้อใด
       ก. 127              ข. 149                ค. 214         ง. 236

15)  ผลคูณของจำนวนสองจำนวนเป็น 344 ห.ร.ม.คือ 8 ค.ร.น.คือจำนวนใด
       ก. 30                ข. 33                 ค. 40           ง. 43    

16) จำนวนจำนวนหนึ่งกับ 9 มี ค.ร.น. เป็น 48 และห.ร.ม. เป็น  1/4 เท่าของ ค.ร.น.จงหาจำนวนนั้น
       ก. 42                ข. 56                 ค. 64           ง. 72

17)  มีเชือก 3 เส้นยาว 30,42, และ48  เมตร ถ้าจะแบ่งเป็นเส้นสั้นๆ ให้ยาวเท่าๆกัน และยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ จะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตร โดยไม่เหลือเศษ
       ก. 5                  ข. 6                  ค. 7             ง. 8

18) จากโจทย์ข้อ 17  จะได้เชือกกี่เส้น
       ก. 16                 ข. 18                ค. 20           ง. 22

19) จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร  937  แล้วเหลือเศษ 13 และเมื่อนำไปหาร 740 แล้วเหลือเศษ 12 จำนวนนับนั้นคือข้อใดต่อไปนี้
       ก. 26                 ข. 28                ค. 32           ง. 36

20) ถ้า a  เป็น  ห.ร.ม. ของ 210 และ 240 แล้ว a หารจำนวนใดไม่ลงตัว
        ก. 240+210       ข. 240-2110      ค. 240×210   ง. 240÷210

สู้..สู้..

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์