แนวทางการพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

              จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา  2553  ด้านผู้บริหารและบุคลากรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการทำงานเป็นทีม เน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรมและจะพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  ฝึกฝนการอ่าน  การเขียน ให้นักเรียนรู้อย่างเป็นสุข

            จัดหางบประมาณมาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ ให้พอเพียงต่อการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม  หาความรู้เพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระวิชา  ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 242 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • song ingtawan