การเลือกอาชีพให้เหมาะกับตัวเอง

รูปภาพของ uns31462

การเลือกอาชีพและการศึกษา ให้เหมาะสมกับตัวเอง
               การเลือกอาชีพและสาขาวิชาที่จะศึกษา ให้เหมาะสมกับตัวเอง โดยเน้นเรื่องของบุคลิกภาพ บุคคลแต่ละบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ละคนจะมีลักษณะที่ชี้เฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของคำว่า "บุคลิกภาพ" คือ ลักษณะส่วนรวมของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ปรากฏทางร่างกาย นิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมรวมของบุคคลนั้น ซึ่งได้รวมอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนในตัวบุคคลนั้น รวมถึงสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบ สิ่งที่เขาสนใจและไม่สนใจ เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตของเขา สิ่งจูงใจต่างๆ ของเขา ความสามารถด้านต่างๆ ของเขา 
              ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนั้น หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง จนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริง ย่อมช่วยให้บุคคลตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตการศึกษาและอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับตัวเองมากที่สุด

บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ
             บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอย่างจะมีความสัมพันธ์กับอาชีพเฉพาะอย่าง ทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์นแอล ฮอล แลนด์ มีแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ

ประการที่ 1 อาชีพเป็นเครื่องแสดงออกทางบุคลิกภาพบุคคลจะเลือกอาชีพใด ย่อมแสดงว่าบุคลิกภาพของเขาจะปรากฎออกมาในทิศทางเดียวกัน

ประการที่ 2 บุคลิกภาพของเขาแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับชนิดของสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคคลนั้น ดังนั้น บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหันเข้าหางาน หรืออาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของเขา

ประการที่ 3 บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เขาได้ฝึกทักษะ และใช้ความสามารถของเขา ทั้งยังเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงเจตคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา

ประการที่ 4 บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังนั้น เมื่อสามารถทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคคลแล้ว ก็จะทำให้ทราบผลที่จะติดตามมา ของบุคคลนั้นด้วย เช่น การเลือกอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ ตลอดจนทั้งพฤติกรรมต่างๆ ทั้งการศึกษาอาชีพและสังคมด้วย

จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ได้จำแนกประเภทอาชีพตามบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งสามารถตัดสินใจก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝันนิยมความจริงและสิ่งที่เป็นรูปธรรม
(REALISTIC)

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ จะชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังชอบทำจักรกล ขาดทักษะทางภาษา ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสังคมกับบุคคลอื่นไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย มีค่านิยมทางเศรษฐกิจและการเมือง ในรูปแบบที่มีระเบียบแบบแผนยึดถือประเพณีนิยม
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มี่ความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น กล้าแสดงผลงาน ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม
การประเมินผลตนเอง

มีความเป็นผู้นำต่ำ มีทักษะในการสื่อสารต่ำ มีสุนทรีต่ำ
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ วิชาที่อาจเลือกศึกษา

- วิศวกร
 - วิศวกรรม เครื่องกล
 
- ช่างเทคนิค
 - อุตสาหกรรม
 
- นักบิน
 - วนศาสตร์ ประมง
 
- ประมง
 - สัตวแพทย์ สัตวบาล
 
- ป่าไม้
 - วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
- ผู้ฝึกกีฬา
 - สถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- ครูสอนพลศึกษา
 - พลศึกษา สันทนาการ
 
- สัตวแพทย์
 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
- เกษตรกรรม
 - ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์
 
- ช่างฝีมือ
 - เกษตรกรรมพืชศาสตร์
 
- นักกายภาพบำบัด
 - กายภาพบำบัด
 

อาชีพเพิ่มเติม

ช่างเจียรนัยพลอย ช่างเชื่อม ช่างทำขนม ช่างปรับซ่อมตัวถังรถยนต์ ช่างทาสี เกษตรกร ช่างซ่อมรองเท้า ช่างตัดเสื้อ ช่างทอ ช่างปัก ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ พนักงานขับรถบรรทุก ช่างทำโครงเหล็ก ช่างก่อสร้าง คนขับรถแท็กซี่ นักการภารโรง นักสืบ

กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดนักวิชาการหรือผู้ใช้กิจกรรมทางปัญญาในการแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ (INVESTIGATIVE)

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกแบบนี้จะชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบแก้ปัญหา ชอบใฝ่หาความรู้ มีหลักการชอบทำงานที่สลับซับซ้อนมากกว่าเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม หลีกเลี่ยงการค้า การชักชวน การเข้าสังคมและการเลียนแบบ
ลักษณะเด่น

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นรุนแรงมีความบากบั่น อุทิศเวลาให้กับงาน เก็บตัว ไม่ใคร่สนใจ
การประเมินตนเอง

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบเอาอย่างใครสูง มีความร่าเริงต่ำ
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ วิชาที่อาจเลือกศึกษา

- แพทย์
 - แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์
 
- ทันตแพทย์
 - เภสัชศาสตร์
 
- สัตว์แพทย์
 - เทคนิคการแพทย์
 
- เภสัชกร
 - วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
- วิทยาศาสตร์การแพทย์
 - เคมี ชีว ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
 
- นักวิทยาศาสตร์
 - วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สถิติ
 
- เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
 - วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 
- นักคณิตศาสตร์
 - วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า อีเล็คฯ
 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมฯ
 - สังคมศาสตร์ มนุษย์วิทยา
 
- นักเคมี ฟิสิกส์
 - สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์
 
- นักจิตวิทยา
 - จิตวิทยา
 
- นักสังคมศาสตร์
 - ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์
 
- นักเศรษฐศาสตร์
 - นักเขียนงานวิชาการ
 
- นักโบราณคดี
 - วิศวกร (เคมี ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)

 

 


กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  (ARTISTIC)

ลักษณะโดยทั่วไป

ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพังไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ตนปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวของตัวเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ

มีสุนทรีย์ มีศิลปะ ชอบคิดคำนึง ชอบครุ่นคิดคนเดียว เก็บตัว
การประเมินตนเอง

มีความเป็นอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการแสดงความรู้สึก
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ วิชาที่เลือกศึกษา

- สถาปนิก
 - ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา
 
- มัณฑนากร
 - ประวัติศาสตร์
 
- จิตรกร
 - สถาปัตยกรรม
 
- ประติมากร
 - การเขียนแบบ ออกแบบ
 
- นักเขียนการ์ตูน
 - จิตรกรรม ประติมากรรม
 
- ออกแบบแฟชั่น
 - ปรัชญา ภาษาศาสตร์
 
- นักถ่ายภาพ นางแบบ
 - หนังสือพิมพ์ การสื่อสาร
 
- ครูสอนศิลป นักแต่งเพลง
 - ภาพยนตร์ ดนตรี
 
- ครูสอนละคร เต้นรำ ดนตรี
 

 

credit : http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1095

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์