แม่โจ้ รับตรงถึง 31 มีนาคม

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพรกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรงสำหรับผู้จบปวส.,ปวท.หรือเทียบเท่าเพื่อเรียนปริญญาตรีแบบ 2 ปีและปริญญาตรีแบบ 4 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

          สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี
          -พัฒนาการท่องเที่ยว  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00
          -บริหารธุรกิจ  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -การประมง  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์ - คณิต/ปวช.ทางการเกษตร
 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -เทคโนโลยีการผลิตพืช  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์ - คณิต/ปวช.ทางการเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -เทคโนโลยีการผลิตพืช  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทย์ - คณิต/ปวช.ทางการเกษตร
          -รัฐศาสตร์  ผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนก / ปวช. ทุกแผนก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า ( 2 ปี )
          -พัฒนาการท่องเที่ยว  ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -บริหารธุรกิจ  ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -การประมง  ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -เทคโนโลยีการผลิตพืช ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00


          สาขาที่เปิดรับหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า ( 2 ปี ) ภาคสมทบ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 
          -บริหารธุรกิจ  ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
          -รัฐศาสตร์ ผู้สมัครต้องจบปวส. หรือ ปวท. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์–คณิต ,ศิลป์-คำนวณ ,ศิลป์-ภาษา ,ศิลป์-ทั่วไป , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
          2.มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดี
          3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
          4.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
          5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          6.ไม่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่นได้


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.chumphon.mju.ac.th
พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย เพื่อใช้ยื่นสมัคร
          2.หนังสือยินยอมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า
          3.สำเนา Pay Slip ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาละแม ที่ชำระเงิน 8,000 บาทแล้ว
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า” เลขที่บัญชี 630-3-00500-6
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร,บิดา, มารดา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 จำนวน 4-5 ภาคการศึกษา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
          ส่งไปที่ คุณพรลภัส พงษ์พานิช (รับตรง 2553)งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ที่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ตรวจสอบผลการสมัครได้ ที่ www.chumphon.mju.ac.th และ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ท่านส่งเอกสาร


          การสมัคร
          -ผู้ที่ได้สมัครและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า จำนวน 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) พร้อมใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เท่านั้น โดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ
          -ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th พร้อมชำระค่าบำรุงพิเศษคณะ , ค่าบำรุงหอพัก, ค่ากิจกรรมนักศึกษาด้วย
          ส่งหลักฐานการสมัครไปที่งานรับเข้าและแนะแนวศึกษา(รับตรง 2553) กองบริการการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.chumphon.mju.ac.th/2009/newstudent/Regist_form.pdf


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์