หลักสูตรต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตร์

          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หน่วยสอนมหาวิทยาลัยบูรพา   รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2553   (เรียนที่บางแสน)  จำนวน  100  คนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31  มีนาคม 2553
          คุณสมบัติทั่วไป
          1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
          3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          4.มีคุณสมบัติเฉพาะของ   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          หลักฐานประกอบการสมัครสอบ 
          1.ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
          2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1 นิ้ว  จำนวน  4  รูป  จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน  6   เดือน  นับถึงวันสมัคร    (หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ  นามสกุล   สาขาวิชาที่สมัครด้วย)
          3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส  (ถ้ามี)
          4.ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย  พร้อมสำเนาถ่าย
          5.หลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
          6.ใบรับรองของผู้บังคับบัญชา  ตามแบบฟอร์ม
          สนใจดาวโหลดใบสมัครที่
http://www.ph.buu.ac.th แล้วสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4  ห้อง PH 401คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแจ่วันนี้ถึง วันที่ 31   มีนาคม   2553 สอบถามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   ชลบุรี  169   ถนนลงหาดบางแสน    ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  20131   โทร 0-3810-2745,  0-3839-0041 http://www.ph.buu.ac.th


โดยนิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์