คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1

รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช การสร้างอาหารของพืช การลำเลียงอาหารของพืช การเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การสืบพันธุ์ของพืช เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องกับพืช ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ สมบัติของอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ว. 1.1 ม. 1/1, ว. 1.1 ม. 1/2 , ว. 1.1 ม. 1/3, ว. 1.1 ม. 1/4, ว. 1.1 ม. 1/5, ว. 1.1 ม. 1/6, ว. 1.1 ม. 1/7, ว. 1.1 ม. 1/8, ว. 1.1 ม. 1/9, ว. 1.1 ม. 1/10, ว. 1.1 ม. 1/11, ว. 1.1 ม. 1/12, ว. 1.1 ม. 1/13 ว. 6.1 ม. 1/1, ว. 6.1 ม. 1/2, ว. 6.1 ม. 1/3, ว. 6.1 ม. 1/4, ว. 6.1 ม. 1/5, ว. 6.1 ม. 1/6, ว. 6.1 ม. 1/7 ว. 8.1 ม. 1/1, ว. 8.1 ม. 1/2, ว. 8.1 ม. 1/3, ว. 8.1 ม. 1/4, ว. 8.1 ม. 1/5, ว. 8.1 ม. 1/6, ว. 8.1 ม. 1/7 , ว. 8.1 ม. 1/8, ว. 8.1 ม. 1/9

รวม 26 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2

รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ การจำแนกสาร สารบริสุทธิ์ สารไม่บริสุทธิ์ สมบัติความเป็นกรด–เบส ของสาร การแยกสาร แรงและการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ แรงในแบบต่างๆ แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ว. 3.1 ม. 1/1, ว. 3.1 ม. 1/2 , ว. 3.1 ม. 1/3, ว. 3.1 ม.1/4 ว. 3.2 ม. 1/1, ว. 3.2 ม. 1/2 , ว. 3.2 ม. 1/3 ว. 4.1 ม. 1/1, ว. 4.1 ม. 1/2 ว. 5.1 ม. 1/1, ว. 5.1 ม. 1/2 , ว. 5.1 ม. 1/3, ว. 5.1 ม.1/4 ว. 8.1 ม. 1/1, ว. 8.1 ม. 1/2, ว. 8.1 ม. 1/3, ว. 8.1 ม. 1/4, ว. 8.1 ม. 1/5, ว. 8.1 ม. 1/6, ว. 8.1 ม. 1/7 , ว. 8.1 ม. 1/8, ว. 8.1 ม. 1/9

รวม 22 ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์