คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1

รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช การสร้างอาหารข