สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน รับปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต สาวิกาสิกขาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ภาคพิเศษ) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. จำนวนที่คาดว่าจะรับได้ ๓๐ คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อเทียบในระบบ ๔ แล้วไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ (คะแนนเฉลี่ยตลอด ๔ ปี) หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒. ผู้จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือบาลีศึกษาเก้า
๓. มีผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผลถึงวันสมัคร)
๔. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิตและนักศึกษา
๕. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาที่มีระดับความผิดมากกว่าลหุโทษ
๖. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการสาวิกาสิกขาลัยเห็นสมควรให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ


เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑.๕ นิ้วเรียบร้อยแล้ว
๒. รูปถ่ายสี ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๔ รูป
๓. สำเนารับรองวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับปริญญาตรี และคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า(ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร สำเนาหนังสือรับรองจากประธานสงฆ์สำหรับเม่ชี หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
๖. สำเนาผลการสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผลถึงวันสมัคร)
๗. ใบรับรองการผ่านงาน สำหรับผู้ที่สมัครภายใต้เงื่อนไขการทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐
๘. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารจำนวน ๓๐๐ บาท
๙. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง สาวิกาสิกขาลัย ตู้ป.ณ. ๑ จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หรือยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ความครบถ้วนของเอกสารมีผลถึงการพิจารณาสิทธิในการสอบข้อเขียน)


กำหนดการรับสมัคร
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ (ใบสมัครพร้อมหลักฐานต้องส่งถึงเสถียรธรรมสถาน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓) รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ส่งถึงเสถียรธรรมสถานเป็นสำคัญ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันรับสมัครที่กำหนด)


การรับใบสมัครและการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.sksl.org
๒. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเรียงลำดับดังต่อไปนี้
๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย ๑.๕ นิ้วเรียบร้อยแล้ว
๒.๒ สำเนารับรองวุฒิการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ ใบรับรองการผ่านงาน สำหรับผู้ที่สมัครภายใต้เงื่อนไขการทำงานเพื่อสังคมติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐
๒.๔ สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร สำเนาหนังสือรับรองจากประธานสงฆ์สำหรับแม่ชี หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์
๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๖ สำเนาผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS
๒.๗ สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารจำนวน ๓๐๐ บาท
๒.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล
๒.๙ รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว ๔ รูป
๓. สมัครได้ด้วยตนเองที่เสถียรธรรมสถาน ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เอกสารตามรายละเอียดข้อ ๒)
ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๓๐๐ บาท
(กรุณาชำระค่าสมัครที่ ชื่อบัญชี สาวิกาสิกขาลัย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๑๙๕๔-๙ ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัชรพล หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ณ เสถียรธรรมสถาน)

กำหนดการสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัคร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ปิดรับสมัคร ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
สอบข้อเขียน ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
ประกาศผลสอบข้อเขียน ๘ พฤษภาคม๒๕ ๕๓
สอบสัมภาษณ์ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ชำระเงินค่าเล่าเรียน ๑๙ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ลงทะเบียนเรียน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มจร. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓


วิชาที่สอบคัดเลือก
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. วิชาเฉพาะ (พุทธธรรม, จิตวิทยาการปรึกษา)
๓. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
 
ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ
๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ตอบคำถามที่เป็นความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อวัดความรู้เบื้องต้นในเรื่องต่างๆ เช่น ศาสนา การศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในกระแสสังคมในปัจจุบันตามที่กำหนดให้ในเอกสารการสอบ

หนังสืออ่านประกอบ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
• หนังสือเกี่ยวกับหลักการบทความทางวิชาการ
• การวิจัยและสถิติเบื้องต้น
• หนังสือพิมพ์รายวัน
 
๒) วิชาเฉพาะ สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
เนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้อง ความเข้าใจในตนเอง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวิถีวัฒนธรรม ความเป็นไปของชุมชนและของโลก ตลอดจนสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และความพยายามที่จะยกระดับวิถีเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้น การปลูกฝังให้เกิดความเข้าใจชีวิตและดำรงชีวิตอย่างเข้าใจชีวิต ด้วยจิตใจที่มีปัญญาและอ่อนโยน เป็นทั้งสิ่งที่พึงปฏิบัติและเพาะบ่มให้เกิดขึ้น แก่ชีวิตทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฏิสนธิถึงช่วงท้ายสุดของการมีชีวิต

หนังสืออ่านประกอบ อาทิ
• จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
• หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป (ไม่จำกัดผู้แต่ง)
• หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา (ไม่จำกัดผู้แต่ง)
• หนังสือเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยา (ไม่จำกัดผู้แต่ง)
• หนังสือปรัชญาและศาสนาของผู้แต่งต่างๆ เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ, ติช นัท ฮันห์, กฤษณะมูรติ, ทะไล ลามะ เป็นต้น


การประกาศผล
ผู้สมัครสามารถทราบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.sksl.org และที่เสถียรธรรมสถาน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (๒ ปี) เฉลี่ยภาคการศึกษาละ ๓๗,๕๐๐ บาท


โครงสร้างโปรแกรมวิชา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาตร์และศิลปะแห่งชีวิต
๑. หมวดวิชาบังคับ
• ภาษาอังกฤษ
• กรรมฐาน
หมายเหตุ นิสิตต้องฝึกปฏิบัติกรรมฐาน ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยสามารถแบ่งการฝึกเป็น ๔ ครั้งๆละไม่ต่ำกว่า
๗ วัน รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรืออาจเข้าฝึกกรรมฐานในสถานที่เดียวกันต่อเนื่องทีเดียวครบ ๓๐ วัน
• อริยสัจ ๔ ในฐานะกฎของสัจธรรมธรรมชาติ
• อานาปานสติ วิถีสู่ปัญญาและสันติสุข
• จิตปรึกษาและจิตรักษาเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาและเกื้อกูลทางใจ
• ชีวิตและความตายในทัศนะของพุทธศาสนา
• ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทพุทธศาสนา
• ภาษาบาลี ๑, ภาษาบาลี ๒
๒. หมวดวิชาเอก
• จิตวิทยาสิริมงคล
• พ่อแม่และการดูแลวิถีพุทธเพื่อจิตประภัสสร
• ปฏิจจสมุปบาทกับความเป็นโรค
• การฝึกงานดูแลผู้ป่วยโดยหลักพุทธ
หมายเหตุ นิสิตต้องฝึกภาคปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่
ต่ำกว่าสัปดาห์ละ ๒ วันๆละ ๓ ชั่วโมง ระยะเวลา ๑๕ สัปดาห์ รวมการเตรียมการ การบันทึก และสรุปรายงาน
รวมประมาณ ๒๐๐ ชั่วโมง
๓. หมวดวิชาเลือก
• อายุรเวทและธรรมชาติบำบัด
• พุทธวิถีในการเผชิญกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะใกล้ตาย และความตาย
• พุทธธรรมกับศิลปะแห่งธรรมชาติ
• ธรรมนิเทศผ่านสื่อ
• จิตวิทยาเชิงพุทธกับความสุข
• หลักพระพุทธศาสนากับชุมชนยั่งยืน
• ความรับผิดชอบทางสังคมของพุทธศาสนิกในสังคมร่วมสมัย
• การนวดแผนไทยกับสุขภาวะทางกายและใจ
๔. วิทยานิพนธ์
 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์