คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

 คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3                                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                จำนวน 60 ชั่วโมง ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์   การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ทำให้มนุษย์และสัตว์มีการเจริญเติบโต  ความสำคัญของสารอาหารที่ได้สัดส่วนเหมาะสมต่อเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย วิธีป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ วิเคราะห์พฤติกรรมบางอย่างของคนและสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  อาหาร และการแพทย์ การจัดเรียงและเคลื่อนไหวของอนุภาคของสารทั้งสามสถานะ   ธาตุ  สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสี การเปลี่ยนแปลงของสาร  การเปลี่ยน สถานะและการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน  สารเคมีในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด ประโยชน์ โทษ และผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     คิดอย่างมีเหตุผล   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์    คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น ตัวชี้วัดว. 1.1  ม. 2/1,  ว. 1.1  ม. 2/2 ,  ว. 1.1  ม. 2/3,  ว. 1.1  ม. 2/4,  ว. 1.1  ม. 2/5,  ว. 1.1  ม. 2/6ว. 3.1  ม. 2/1,  ว. 3.1  ม. 2/2,  ว. 3.1  ม. 2/3  ว. 3.2  ม. 2/1,  ว. 3.2  ม. 2/2,  ว. 3.2  ม. 2/3,  ว. 3.2  ม. 2/4  ว. 8.1  ม. 2/1,  ว. 8.1  ม. 2/2,  ว. 8.1  ม. 2/3,  ว. 8.1  ม. 2/4,  ว. 8.1  ม. 2/5,  ว. 8.1  ม. 2/6,   ว. 8.1  ม. 2/7 ,  ว. 8.1  ม. 2/8,  ว. 8.1  ม. 2/9 รวม   22   ตัวชี้วัด       

!--pagebreak--

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4

รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4                                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                จำนวน 60 ชั่วโมง ศึกษาวิเคราะห์ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  การหาแรงลัพธ์โดยหลักการรวมเวกเตอร์  การสะท้อนและการหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์ เลเซอร์ และเส้นใยนำแสง ความสว่างและการมองเห็น โลกของเรา แร่และหิน การเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก ดิน น้ำ ทรัพยากรธรณี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     คิดอย่างมีเหตุผล   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์    คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น ตัวชี้วัดว. 4.1  ม. 2/1,  ว. 4.1  ม. 2/2ว. 5.1  ม. 2/1,  ว. 5.1  ม. 2/2,  ว. 5.1  ม. 2/3ว. 6.1  ม. 2/1,  ว. 6.1  ม. 2/2,  ว. 6.1  ม. 2/3,  ว. 6.1  ม. 2/4,  ว. 6.1  ม. 2/5,  ว. 6.1  ม. 2/6,  ว. 6.1  ม. 2/7, ว. 6.1  ม. 2/8,  ว. 6.1  ม. 2/9,  ว. 6.1  ม. 2/10   ว. 8.1  ม. 2/1,  ว. 8.1  ม. 2/2,  ว. 8.1  ม. 2/3,  ว. 8.1  ม. 2/4,  ว. 8.1  ม. 2/5,  ว. 8.1  ม. 2/6,   ว. 8.1  ม. 2/7 ,  ว. 8.1  ม. 2/8,  ว. 8.1  ม. 2/9 รวม   24   ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์