การเรียนรู้วรรณคดีโดยใช้การแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบบันทึกการดำเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา   ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนเทศบาล   ๓   (วิมุกตายนวิทยา)   อำเภอสุไหงโก-ลก    จังหวัดนราธิวาส


ชื่อ   นางไซยหนาบ     อาแว        เบอร์โทรศัพท์   083-1836572
๑  ชื่อเรื่อง    การเรียนรู้วรรณคดีโดยใช้การแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
๒  บทนำ
-    ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางไซยหนาบ      อาแว    เกิดเมื่อวันที่   ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๑๗   ภูมิลำเนาเดิม   จังหวัดสตูล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสงขลา   วิชาเอกภาษาไทย เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๙
เริ่มรับราชการตำแหน่ง  อาจารย์   ๑  ระดับ  ๓   เมื่อวันที่   ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๓๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด ณ เทศบาลตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี    จังหวัดปัตตานี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ครู  คศ.๒     วิทยฐานะชำนาญการ   ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย                                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓    โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วิมุกตายนวิทยา)
-    ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วิมุกตายนวิทยา)   ตั้งอยู่เลขที่  ๘๒   ถนนเทศปฐม   สังกัดเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวนนักเรียน  ๑,๗๘๔  คน
-    ปัญหาการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  สาระที่  ๕  เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมไทยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเนื้อเรื่องวรรณคดีให้นักเรียนในช่วงชั้นที่  ๓  ได้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องวรรณคดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔
อนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สาระวรรณคดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เรื่องพระอภัยมณี  ข้าพเจ้าพบปัญหาการเรียนการสอนคือ  นักเรียนไม่ค่อยสนใจวรรณคดีไทย  ซึ่งมีสาเหตุดังนี้
-   เนื้อหาของวรรณคดีส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกรองหรือร้อยแก้วแต่มีคำศัพท์ยาก  หรือเป็นคำที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจึงไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้
-   เนื้อเรื่องในวรรณคดีไม่น่าสนใจ  ไม่ทันสมัย
-  นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนวรรณคดี
-  นักเรียนไม่ค่อยรักการอ่าน

-         ความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง
จากสาเหตุดังกล่าวทำให้การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เพราะนักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน  ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ข้าพเจ้าจึงนำวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร  (Dramatization)               มาจัดการเรียนการสอนเรื่องวรรณคดีเพื่อต้องการให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนวรรณคดีไทยและร่วมกันอนุรักษ์วรรณคดีให้คงอยู่   ตลอดจนสามารถเรียนวรรณคดีไทยได้อย่างเข้าใจ  รู้จักแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  และสิ่งสำคัญที่สุดคือ  นักเรียนได้หันมาสนใจวรรณคดีมากขึ้น  เกิดความรู้สึกสนุกสนานเมื่อเรียนวรรณคดี  สามารถเข้าใจเนื้อหา  ไม่เกิดอาการเบื่อหน่าย  ให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
๓  เนื้อเรื่อง
-    ได้ทำอะไรเพื่อพัฒนา
ได้นำวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสินสมุทร   และตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อซึ่งเนื้อเรื่องตรงกับหนังสือเรียน      วรรณคดีวิจักษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    มาเขียนเป็นบทละคร  มีบทบรรยาย   บทสนทนา บทเพลงและดนตรีประกอบ     เนื้อเรื่อง  เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย  สาระที่  ๕   วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาของวรรณคดีได้ง่ายขึ้น  
-     แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้                               
นำวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)    ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยให้ผู้เรียนแสดงละครซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง  ทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาขึ้นมา  และสามารถทำให้ผู้แสดง   ผู้ชม  เกิดความเข้าใจและจดจำเนื้อเรื่องนั้นได้นาน  
วัตถุประสงค์ของวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร   เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจำได้นาน
(  ทัศนา   แขมมณี   ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  กรุงเทพฯ.   2551.  หน้า  353)
-    การวางแผนดำเนินการ
๑.    นำวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสินสมุทร  และตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรมาเขียนเป็นบทละคร
๒.    ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เพื่อชี้แจงการร่วมกันจัดทำละครเรื่องพระอภัยมณี  ซึ่งจะใช้แสดงในวันสุนทรภู่
๓.    แบ่งนักเรียนให้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  เช่น
-    ฝ่ายคัดตัวนักแสดง
-    ฝ่ายเสื้อผ้า/การแต่งกาย
-    ฝ่ายฉาก / อุปกรณ์
-    ฝ่ายบันทึกเสียง  ตัดต่อ
-      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔.    ฝึกซ้อมละครตามบทบาทที่ได้รับ
๕.    บันทึกเสียง   ตัดต่อ
๖.    จัดแสดงจริงในวันสุนทรภู่   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒
๗.    สรุปผล
๘.    ประเมินผลการดำเนินงาน
-    กระบวนการดำเนินงาน
กระบวนการดำเนินงานการแสดงละครเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์   ได้ศึกษาวิธีการสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)     ซึ่งเป็นการแสดงละครเพื่อการเรียนรู้  โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้
๑.     การเตรียมบทละคร   มีการอภิปรายกับผู้เรียนถึงวัตถุประสงของการใช้ละครเป็นวิธีการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  โดยผู้สอนได้เตรียมบทละคร  เนื้อหาการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบตอน   เตรียมบทบรรยาย  บทสนทนา  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเขียนบทละคร  บทเพลง  ดนตรีประกอบเนื้อเรื่องในการบันทึกเสียงด้วย   
๒.    การศึกษาบทละคร   คัดเลือกตัวละคร   ผู้เรียนกับผู้สอนช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียนกับบทบาทที่จะได้รับ
๓.   การซ้อมการแสดง   ผู้แสดง  ศึกษาบทที่ได้รับ  จดจำบทพูดของตนเองมีการฝึกซ้อมการแสดงร่วมกัน
๔.   การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ  เนื่องจากในการแสดงละคร ผู้เรียนไม่สามารถที่จะแสดงได้ทั้งหมด  ผู้ที่ไม่แสดงจะรับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  เช่น  ผู้ช่วยผู้กำกับ  ฝ่ายเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  ฝ่ายอุปกรณ์  ฝ่ายฉาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์   เป็นต้น
๕.   การจัดการแสดงละครในวันสุนทรภู่   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  โดยจัดแสดงสมจริงทั้งเสื้อผ้า  การแต่งกาย  ฉาก  และเวที
๖.   การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้   หลังจากการแสดงละครจบ  มีการอภิปรายผลการดำเนินงาน  ประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


๔    บทสรุป
๑    ผลที่เกิดขึ้น  
-    ความสำเร็จของตนเอง
ได้รับความสำเร็จจากการจัดทำการแสดงละคร  เรื่องพระอภัยมณี   ตอนกำเนิดสินสมุทร  และตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรเป็นอย่างดี    สังเกตจากการเข้าชมการแสดงของนักเรียนที่ให้ความสนใจ  ตั้งใจชมจนละครจบตอน  และจากการประเมินผลการชมละคร   นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบตลอดจนมีความความเข้าใจเนื้อเรื่อง  จำบทบาทตัวละครได้เป็นอย่างดี  นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแสดงสามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวละครที่ตนได้รับอย่างสมจริง    หลังจาการชมการแสดงละครการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน          วิชาภาษาไทย  เรื่องวรรณคดีพระอภัยมณี   นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อเรื่อง  สามารถสรุปเรื่องได้  จดจำตัวละคร   ลักษณะของตัวละครได้ง่ายขึ้น  ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม
-    ความสำเร็จของนักเรียน
นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกัน  มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในบทเรียน  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์  เนื้อเรื่อง  ตัวละคร  เหตุการณ์ในเรื่องได้มากยิ่งขึ้น
๒    สรุปบทเรียนที่ได้
-    ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่อง  ตัวละคร  เหตุการณ์ในเรื่องได้
ผู้สอน ได้นำวิธีการสอนโดยการใช้การแสดงละคร(Dramatization)  มาใช้โดยศึกษาเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในวิธีสอนโดยการแสดงละครให้มีคุณภาพ  เช่น  การเตรียมบทละคร ซึ่งต้องศึกษาจากเนื้อเรื่องบทร้อยกรองเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นบทละคร
๓    ประโยชน์ที่ได้รับ
-    ที่เกิดกับตนเอง
ได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้วิธีสอนโดยการแสดงละคร  เพราะได้นำวรรณคดีไทยมาเขียนเป็นบทละครให้เข้าใจง่ายขึ้นและ นำเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อ  บันทึกเสียง  ทำให้ละครมีความสมบูรณ์  น่าสนใจ  และทันสมัย
-   การเผยแพร่กับบุคลอื่น
๑.    จัดการแสดงละครในวันสุนทรภู่   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  ณ   ห้องประชุมอาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล ๓                        (วิมุกตายนวิทยา)  นักเรียนเข้าชมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ประมาณจำนวน  ๑,๕๐๐  คน
๒.    สถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นอำเภอสุไหงโก-ลก  มาอัดรายการออกอากาศในวันที่  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๒
๓.    นำเสนอการเรียนรู้วรรณคดีโดยวิธีการแสดงละครให้กับคณะผู้บริหาร  ครู  กลุ่มเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาปฏิรูปการศึกษา  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๒  ณ  ห้องประชุมอาคารศรีตรัง                                                โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)
๔.    รวบรวมผลงานจัดเก็บใส่แฟ้มเพื่อให้ครู   นักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษา โดยเผยแพร่ในงานนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ   ที่จัดขึ้น

รูปภาพของ nina

เรียน อ.ไซยหนาบ 

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของ อ.พิมพ์พิชชา  และ อ.แวสากีนะ

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข-แก้ว  แก้วแดง

รูปภาพของ nina

เรียนอ.ไซยหนาบ 

Weblog ที่ท่านส่งมานั้น มูลนิธิฯ ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

มูลนิธิสุข-แก้ว   แก้วแดง

ลองอ่านดูซิ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์