การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3
  
                        เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน  นางปิยลักษณ์    สุทธิพัฒนางกูร
หน่วยงาน      โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา    อำเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสีมา                        
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
              นครราชสีมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
 
ปีการศึกษา
   2551

บทคัดย่อ
  
           
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3   เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน หลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2551โรงเรียนสีคิ้ว
สวัสดิ์ผดุงวิทยา  จำนวน  42   คน  ได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (  Cluster  Random  Sampling  ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3  รื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  3  ชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบว่า
             1. ได้ชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ  3 เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเฉลี่ย  83.77 / 82 .78   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
             2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ 3   เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการออมทรัพย์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ