การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  ได้จัดการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตราต่อไปนี้มาตรา 6     การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย     จิตใจ  สติปัญญา   ความรู้    มีคุณธรรม   จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข       มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ       มาตรา  7  ในกระบวนการเรียนรู้      ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ความรู้จัดรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  ของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา   ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ   รู้จักช่วยตนเอง   มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       มาตรา  27   ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเป็นไทย   ความเป็นพลเมืองดีของชาติ   การดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษา               ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่  จัดทำสาระการเรียนรู้   หลักสูตร  ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง  ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญญาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ        มาตรา 30  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ     รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย      เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา       มาตรา  49  ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา      เป็นหน่วยงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาทุกแห่ง  จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอกทุก  5  ปี       โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาได้กำหนดปรัชญา     วิสัยทัศน์      และพันธกิจของโรงเรียน     เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้                                ปรัชญาของโรงเรียน        เรียนดี       กีฬาเยี่ยม      เปี่ยมคุณธรรม     ดำรงรักษ์สิ่งแวดล้อม                                วิสัยทัศน์    มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีปัญญา      มีความสุขและมีความเป็นไทย        มีทักษะการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การติดต่อ  สื่อสาร  และเทคโนโลยี  พร้อมที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจสังคม  ในเวทีโลกอย่างสร้างสรรค์    โดยดำเนินการตามทิศทางและเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน     พร้อมมุ่งเน้นวิชาการขั้นพื้นฐานที่จะนำไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้                                พันธกิจ      1.       ด้านการจัดการเรียนการสอน    โรงเรียนและชุมชนจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน และการใช้เทคโนโลยี  มีการศึกษาค้นคว้า  สังเกตรวบรวมข้อมูล    วิเคราะห์อย่างหลากหลาย  สร้างสรรค์   ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ  ดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา   การพัฒนาสุขภาพจัดเพื่อป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการประเมินผลการเรียน  จากสถานที่จริง  พร้อมทั้งให้ชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน2.       ด้านหลักสูตร   ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน   ท้องถิ่น   โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในด้านเนื้อหา   สื่ออุปกรณ์   การจัดกิจกรรม     ภูมิปํญญาท้องถิ่นและวิทยาการท้องถิ่น3.       ด้านการบริการและการจัดการ  จัดโครงสร้างการบริหาร  กำหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา    ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  มีธรรมนูญโรงเรียน   แผนกลยุทธ์   แผนพัฒนาโรงเรียน   แผนปฏิบัติการประจำปี  การใช้งบประมาณการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม    การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล  โดยการบริหารงานจากข้อมูลสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได้4.       ด้านการพัฒนาบุคลากร   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ครูทุกคนต้องจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ประเมินผลตามสภาพจริง  ใช้วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม5.       ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  และเรียนรู้อย่างมีความสุข   ดังต่อไปนี้5.1.       มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎมายของบ้านเมือง5.2               ประหยัดและอดออม5.3               ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม5.4               มีความรับผิดชอบ5.5               มีความซื่อสัตย์5.6               มีความยึดมั่นต่อโรงเรียนและชุมชน5.7               เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน5.8               เป็นบุคคลของการเรียนรู้ ทันต่อการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการและวิชาชีพ5.9               เป็นบุคคลที่มีสนุขภาพที่สมบูรณ์  ปลอดจากสารเสพติด5.10            มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6         ด้านการจัดการเรียนการสอน   โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  ได้จัดการเรียนการสอนตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   เป็นคนดี   มีปัญญา   มีความสุขและมีความเป็นไทย    มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้6.1      เห็นคุณค่าของตัวเอง  มีวินัยในตัวเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์6.2      มีความคิดสร้างสรรค์   ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียนและการค้นคว้า6.3      มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ   มีทักษะและศักยภาพในการจัดการการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์6.4      มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    ทักษะทางด้านการคิด  การสร้างปัญญา  และทักษะในการดำเนินชีวิต6.5      รักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี6.6      มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค    มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค6.7      เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองที่ดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6.8      มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม    ประเพณีกีฬา     ภูมิปํญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6.9      รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์  สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม                โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  ได้จัดโครงการและแนวทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา   เพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น   ดังนี้               1.ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างจิตสำนึก ในความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด             2.มีการจัดแผนงานงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานจัดการเรียนการสอน นางกัลยา  ดาราหะ  ประสานกับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายผนึก  ขุนเมือง  ในการบริหารงานจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้                                          3.กลุ่มบริหารงานวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   กลุ่มงานทะเบียนฯ  นายประสาน  เจียรบุตร์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดให้ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย               4.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยึดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน5.กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการเรียน    นางโชติมา แก้วอินทร์ นางดารณี สุขสว่างและคณะกรรมการจัดการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพระดับชาติ                6.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน และกลุ่มงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร่วมกับกลุ่มงานคอมพิวเตอร์  นางวิรงรอง นิลมาล  นายสมาน  ปะสู  , นายสุรินทร์   ติ้นสกุล ,  นายถาวร  คงทน  และ ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้ อบรมนักเรียนในด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น                              7.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์    นายสมาน    ปะสู  , นายสุรินทร์   ติ้นสกุล ,  นายถาวร  คงทน  และ ว่าที่ร.ต.สิโรจน์  เที่ยงแท้ จัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการใช้  Internet ,  E_Learning , การใช้โปรแกรม  SPSS  ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน                             8.ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน นางกัลยา  ดาราหะ และคณะกรรมการ จัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม  ในทุกรายวิชา  ในภาวะวิกฤต   3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนครบตามหลักสูตร   และยกระดับผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น             9 .กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน       ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        นางนภาพันธ์  ตันธิวุฒิ   นางสาวมาลินี ไชยชำนาญ นางกิตติลักษณ์ ชูนุ้ย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนา      และวัฒนธรรม     นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์  นางจุฑารัตน์ ปลื้มกมลาและศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา   จัดให้มีการสอนแบบบูรณาการ       ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้    และบูรณาการแบบสหวิทยาการ      10.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา   ดาราหะและคณะกรรมการ กลุ่มงานทะเบียนฯและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางขวัญเรือน ราชโรจน์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางสาวสมศรี สามัญ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาความรู้ และทักษะในระดับที่สูงขึ้น 11.ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  จัดให้ครูทุกคน  ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในทุกรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง12.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   นางกัลยา  ดาราหะ  , กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา     นางโสภา  นิคม  ,  นางอุไรวรรณ  จันทรศิริ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย        จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณาจารย์จากส่วนกลาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น                                13.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด   ระดับภาค  และระดับประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก14.ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานจัดการเรียการ สอน  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ให้บังเกิดผล  ในทางปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  โดยการพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี  นวัตกรรมการสอน 15.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน นายสุรินทร์  ติ้นสกุล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  จัดให้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน   ในทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียน   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                16.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  ,  นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา  ,   นางสวมาลินี  ไชยชำนาญ  ,  นายสมชาย  เหรียญมโนรมย์  และนายสมาน  ปะสู  จัดตารางติวเข้มในตารางสอน    ให้แก่นักเรียน   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพระดับชาติ17.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  และ  คณะกรรมการจัดการสอนคอมพิวเตอร์   นางวิรงรอง นิลมาล  นายสุรินทร์ ติ้นสกุล  นายสมาน ปะสู  ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้ และนายถาวร คงทน จัดสอนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น  เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะให้เท่าทันยุคโลกาภิวัตน์ 18.ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ  จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน                  19.ผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  กลุ่มงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา                จ.ปัตตานี   นางคัทริน  ดวงสุวรรณ และนางกัลยา ดาราหะ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน                                20.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานห้องสมุด  นายสุรินทร์  ติ้นสกุล  และ  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นจัดโครงการรักการอ่าน    ในทุกชั้นเรียน     เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน                                21.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ  และเน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการสร้างความรู้  ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในโลกอนาคต22.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   ,  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  นางวิรงรอง นิลมาล นายรุ่งโรจน์ ผ่องฉวีและคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางขวัญเรือน  ราชโรจน์ นายชัยยุทธ  สังขรัตน์ และคณะกรรมการ   จัดการเรียนรู้ แบบโครงงานอาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดและความเข้าใจ23.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  , หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางขวัญเรือน  ราชโรจน์ ,  นายชัยยุทธ  สังขรัตน์ และคณะกรรมการ ,  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  นางวิรงรอง  นิลมาล  ,  นายสมาน  ปะสู  และคณะกรรมการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   นายสงัด  พานิช   ส่งเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักคิด    นักค้นคว้า นักประดิษฐ์  นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์                24.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  จัดโครงการพี่สอนน้อง   เพื่อเกิดสัมพันธภาพอันดี  และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                25.ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ  จัดการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร          26.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  จัดหลักสูตรท้องถิ่น    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน                   27.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  และหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษศาสนา  และวัฒนธรรม  นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นางชฎาทิพย์  เหมตะศิลปะ จัดการเรียนรู้โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น   ปราชญ์ชาวบ้าน    ในด้านการเรียนการสอน            28. ผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  และหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์  และเลขานุการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จ.ปัตตานี  ประสานงานกับองค์กร   ภาครัฐ   ภาคเอกชน   และภาคประชาชนมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย   ด้านหลักสูตร   ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ                  29.ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงาจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  และหัวหน้ากลุ่มจัดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์     ในด้านการเรียนการสอน     โดยใช้ระบบ  5 M  และ 1 IT                30.กลุ่มงานบรรณารักษ์ห้องสมุด  นายสุรินทร์  ติ้นสกุล   จัดโครงการส่งเสริมการจัดระบบห้องสมุด  ICT  และห้องสมุดมีชีวิต                31.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นายประวัติ  อัมภรัตน์  นายรุ่งโรจน์  ผ่องฉวี  นายสุนันท์  วันทอง  และ นางสาวสมศรี  สามัญ  จัดกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด จัดการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเปิดชุมนุมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ                                    32.ผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ กลุ่มบริหารวิชาการ    จัดครูที่มีคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถตรงวิชาเอก-โท  และความถนัด เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                            33.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  และหัวหน้ากลุ่มจัดหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน แลท้องถิ่น    มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียน                            34.กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดโครงการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนและนำไปเพื่อแก้ปัญหาในด้านพฤติกรรมและการเรียน           35.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน   นางกัลยา ดาราหะและ กลุ่มงานทะเบียนฯ  นายประสานเจียรบุตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย   เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล             36.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน    นางกัลยา    ดาราหะ   จัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                             37.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนนางกัลยา ดาราหะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางชฎาทิพย์  เหมตะศิลป, นายประวัติ  อัมภรัตน์ นายมนตรี  ชูนุ้ย  และว่าที่ร.ต.สิโรจน์  เที่ยงแท้  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ             นางสุธารัต   สาธะวงศ์ ,  นายอนุสรณ์  ละอองแก้ว  ,  นายคำรณ  สาเมาะ ,  นายพิเชษฐ์  เลาหะกุล       หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว นางโสภา  นิคม  และหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ  จัดให้มีการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    ได้แก่การศึกษาทางด้านศาสนา     ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ   รวมทั้งการศึกษาสำหรั ผู้บกพร่อง              38.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  นางกัลยา  ดาราหะ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ นางนภาพันธ์  ตันธิวุฒิ , นางชฎาทิพย์ เหมตะศิลป , นายประวัติ อัมภรัตน์ว่าที่ร.ต.สิโรจน์  เที่ยงแท้  นายมนตรี  ชูนุ้ย  , นางวิรงรอง  นิลมาล ,  นายสุรินทร์  ติ้นสกุล, นายสมาน  ปะสู      นางสีตีสาเร๊าะ  อาแว , นางฟารีดะห์  ศรีริกานนท์,นางสาวสมศรี  สามัญ  นางภัทรียา  หงส์บุรินทร์  นางมลฤดี    นาคแก้ว  นางอารี     วันทอง      นางกิตติลักษณ์     ชูนุ้ย      นางสาวมาลินี     ไชยชำนาญ  ,  นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา    นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์   ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด  ภาค  และระดับประเทศ       39.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางขวัญเรือน  ราชโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นายสงัด  พานิช  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวสมศรี  สามัญ  และนางกัลยา  ดาราหะ จัดเข้าค่ายนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต                          40. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ได้จัดการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายคำรณ สาเมาะและนายพิเชษฐ์ เลาหะกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดนักเรียนเข้าแข่งขัน                       41.กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน ได้จัดอบรมแผนจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกลุ่มงานและครูทุกคน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                           42.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป                                    43..ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ได้จัดการปฏิรูประบบการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ปกครองนักเรียน    ผู้บริหาร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้างาน    ผู้แทนครู                                44.ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนได้จัดเผยแพร่ผลงานนักเรียน ในระดับจังหวัด ภาคและประเทศ             45.ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและหัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย  โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิรูปการศึกษาใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก                               46.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  จัดให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทางวิชาการ  และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ได้รับความสำเร็จ ในด้านการจัดการเรียนการสอน  เพื่อนำมาปรับด้านจัดการเรียนการสอน                 47.กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน  และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์              นางปาจารีย์ แวจิ และคณะกรรมการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเรียนการสอนให้แก่ชุมชนและสาธารณะทราบ      ผลงานดีเด่น      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  -          ผลงานการประกวดบทกลอน  ระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันครู  พ.ศ. 2551-          ผลการแข่งขันร้อยกรองชิงโล่เกียรติยศรางวัลชมเชย  นางสาวเพ็ญนภา   หมานหนู   , นางสาวณีรนุช   นิแมเร๊าะ-          ผลการแข่งขันตอบปัญหางานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช  นางสาวเพ็ญนภา   หมานหนู    และ   นางสาวฮุษนาณีย์   ยะมะหัด -          การประกวดบทกลอนวันครู  16  มกราคม  2552  โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตปัตตานี   ในหัวข้อ  เปิดแนวคิด สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพ็ญนภา   หมานหนู   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวณีรนุช   นิแมเร๊าะ-          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 59 ปี 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-                      รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.ต้น -                      การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับ ม.ปลาย -                       การแข่งขันขับเสภาระดับ ม.ปลาย-                      รางวัลชมเชย   การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  ระดับ ม.ต้น-                      รางวัลชมเชย  การแข่งขันเปิดพจนานุกรม  ระดับ ม.ปลาย   -                      รางวัลชมเชย  การการประกวดแต่งกลอน    ระดับ ม.ปลาย   ฯลฯ  -              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสาวเพ็ญนภา หมานหนู  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5/1 สอบผ่าน และได้รับทุนการศึกษาให้เข้าร่วม โครงการเยาวชน AFS แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา-     รางวัลเหรียญทองแดง      การแข่งขันเล่านิทาน ( Story Telling )  ระดับชั้น ม.ต้น                                                                                                        การแข่งขัน Crosswords                      ระดับชั้น ม.ปลาย                                    - รางวัลชมเชย                                 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ                 ระดับชั้น ม. ต้น                                                                                       การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ                 ระดับชั้น ม.ปลาย                                                                                         การแข่งขัน Crosswords                       ระดับชั้น ม. ต้น       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 -  รางวัลเหรียญทอง           การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ( ซออู้ )        ระดับชั้น ม. ต้น                                                                            การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)    ระดับชั้นม.ปลาย                                                                         การแข่งขันราวงมาตรฐาน                      ระดับชั้น ม.ปลาย                               -     รางวัลเหรียญเงิน             การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ( หญิง)   ระดับชั้น ม. ต้น                                                                                          การแข่งขันรำวงมาตรฐาน                      ระดับชั้น ม. ต้น                                  -      รางวัลเหรียญทองแดง      การแข่งขันดนตรีไทย ( จะเข้ )               ระดับชั้น ม.ปลาย                             -       รางวัลชมเชย                  การแข่งขันรวมศิลปืสร้างสรรค์              ระดับชั้น ม.ปลาย รางวัลเกียรติยศโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2527  2539  และ2548 นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สำหรับการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาที่ได้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องประกอบด้วยหลักการที่สำคัญในการให้ทุกส่วนทุกฝ่ายในสังคม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการศึกษา  การกระจายอำนาจการศึกษา เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษา  คือ  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  และโรงเรียนได้จัดระบบการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมช่วยเหลือ    ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง  ทั้งในระดับสถานศึกษา   เขตพื้นที่  และระดับชาติ 

สร้างโดย: 
ครูกัลยา ดาราหะ
แหล่งที่มา: 
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์