การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง   การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

                 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

อย่างเดียว  หากมุ่งหวังให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงสื่อสาร กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งต้องรักษาภาษาไทยไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติ  (กรมวิชาการ. 2544 )จากการที่ครูมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการใช้ภาษาของนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูภาษาไทย  จะต้องจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ  การฟัง พูด อ่านและเขียนบ่อยๆ  จนเกิดความเคยชิน  ครูภาษาไทยจะต้องเป็นที่พึ่งของนักเรียนได้  และที่สำคัญครูภาษาไทยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  ในการใช้ภาษาการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มทักษะภาษาไทย  โดยเฉพาะทักษะการอ่านที่ผ่านมา  ยังประสบปัญหาหลายประการ เช่น เด็กอ่านหนังสือไม่ได้  และอ่านไม่คล่อง  (จินตนา  ใบกาซูยี, 2532)ดังนั้นการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้  และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อ่านทุกคน  การรู้จักฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี  ทั้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย  ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่