แบบทดสอบ ก่อนเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์

รูปภาพของ stnrojana

                              

                                          แบบทดสอบ ก่อนเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้น ม.3  112z.gif

      วิชาคณิตศาสตร์    คะแนนเต็ม  20 คะแนน   จงกากบาทตัวเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.   หยิบลูกบอล 2 ลูก  จากกล่องที่มีลูกบอลสีแดง 1 ลูก  สีขาว 1 ลูก  และสีเขียว 1 ลูก โดย   

    หยิบทีละลูกโดยหยิบครั้งแรกแล้วไม่ใส่คืนผลทั้งหมดที่ได้มี   กี่   แบบ     

 ก.   9                                     ข. 8                                 ค. 6                                 ง.  3

2.     จากข้อ 1    หยิบพร้อมกันทั้งสองลูก        ผลทั้งหมดที่ได้มีกี่แบบ      

    ก.   9                                     ข. 8                                 ค. 6                                 ง.  3

3.      การโยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง เหรียญจะขึ้นหัวหรือก้อยเท่านั้น ถ้าให้  H  

          แทนหัวและ  T แทนก้อย ผลทั้งหมดที่ได้มีกี่แบบ      

   ก.   16                                     ข. 12                                 ค. 8                               ง.  4

4. ทำข้อสอบซึ่งมีคำตอบจริงหรือเท็จจำนวน 5 ข้อผลทั้งหมดที่ได้มีกี่แบบ         ก.   32                                     ข. 16                                 ค. 12                             ง.  8          

 6. จัดการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมดรอบแรกของทีมไทย  ลาว  พม่า กำพูชา   เวียดนามและมาเลเซีย                

  จะจัดได้กี่แบบ         

 ก.   18                                     ข. 15                                 ค. 12                              ง.  8

7. เลือกตัวอักษร 2 ตัว โดยเลือกตัวแรกจากคำว่า “คอก” และเลือกอีก 1 ตัวจากคำว่า “ควาย”        

        กี่แบบที่มีพยัญชนะไม่ซ้ำกัน    

ก.   16                                       ข. 9                                       ค. 8                               ง.  4

8. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มเป็นจำนวนที่ไม่ถึง  9 และ 3 หารลงตัวคือ

     ก.( 1,3),(1,5),(2,1),(2,4),(3,3)    

ข.( 1,3),(1,5),(2,1),(2,4),(3,1),(3,3),(4,2),(5,1)    

ค.( 1,3),(1,5),(2,1),(2,4),(3,1),(3,3),(4,2),(5,1) ,(3,6),(5,4),(6,3)   

 ง.( 1,3),(1,5),(2,1),(2,4),(3,1),(3,3),(4,2),(5,1) ,(3,6),(5,4),(6,3) ,(4,5)

 9. จากการทดลองสุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ จากไพ่ 1 สำรับ เหตุการณ์ที่หยิบได้ 7 โพแดงหรือ7 โพดำมีกี่แบบ       

   ก.   3                                   ข. 2                                 ค. 1                               ง.  0   

          10. จากการทดลองสุ่มในการสำรวจเพศของบุตรในครอบครัวที่มีบุตร 4 คนเหตุการณ์ที่ได้บุตรชาย     

     อย่างน้อย 3   คนมีกี่แบบ      

 ก.   12                                     ข. 10                                 ค. 8                               ง.  5    

     11. อ่างใบหนึ่งมีลูกปลาหางนกยูง ตัวผู้  50 ตัว  ตัวเมีย 15 ตัว  ใช้สวิงช้อนขึ้นมา 1 ตัวโดยไม่เลือกจงหา  

               ความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวเมีย    

   ก.   4/13                                     ข. 3/13                                 ค. 7/10                               ง.  3/10

 12. จากการโยนเหรียญ 1 อันและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน โอกาสที่เหรียญออกหัวและลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ที่มากกว่า4 

     ก.                                    ข.                                 ค.                                  ง.

13. แจ่มใสมีกระโปรง     4    ตัวสีขาว ,เขียว , เทา , ดำ และเสื้อ 6  ตัว

สีขาว , ฟ้า ,เหลือง, ชมพู ,แดง,ส้ม แจ่มใสชอบเสื้อและกระโปรงของเธอทุกตัวเท่าๆกัน

จงหา     โอกาสที่แจ่มใสจะใส่กางเกงและเสื้อสีต่างกัน       

 ก.                                    ข.                                 ค.                                  ง.

14.  เนตรนารีหมู่หนึ่งมีสามคนเดินทางไกลแถวเรียงเดี่ยว ความน่าจะเป็นที่หัวหน้าหมู่จะเดินหัวแถว หรือท้ายแถว        ก.                                    ข.