ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครป.โท-เอก หลายหลักสูตร

 

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (M.S.AM..)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S..IT.)

                -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (M.P.A.)

                -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (M.Ed.)

                 -หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (LL.M)

                 -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (M.N.S)

                ระดับปริญญาเอก

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด D.B.A.

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D.

                -หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง Ed.D. 

                สมัครจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551  

                ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โทร.0-25776755, 0-25776762-3, 0-25771028-31 ต่อ 211, 215, 290, 300, 312, 329

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104208  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์