ศิลปากร คัดเรียนป.ตรีอักษรฯ-มัณฑนศิลป์

          โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดการรับสมัครนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2553
          จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553   วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 รับสมัคร ทางไปรษณีย์  วันจันทร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ  วันจันทร์ที่ 19 เมษายน - วันอังคารที่ 11 พฤษภาษคม 2553 จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่    คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
          จำนวนนักศึกษาที่รับเขาในปีการศึกษา 200 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
          1. ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาจีน 70 คน
          2. ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน
          3. ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี 60 คน
          คุณสมบัติ
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
          2.1. ผลสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
                 โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30
          2.2. ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 ทั้งนี้เลือกใช้
                  คะแนนสอบของครั้งที่ดีที่สุดของการสอบประจำปี พุทธศักราช 2552 และครั้งที่ 1
                  ประจำปี 2553
          สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   โทร. 0-3425-6709


          ส่วนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) รอบ 2สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2553ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 จำนวน 30 คน
          คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ พาณิชยศิลป์ ประยุกตศิลปศึกษา
          การขอใบสมัคร ผู้ประสงค์สมัครรับการสอบคัดเลือกสามารถรับใบสมัครได้ดังนี้
          -ดาวน์โหลดจากระบบอินเตอร์เน็ต www.decorate.su.ac.th หรือ www.su.ac.th
          -ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) อาคารคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-6115-22 ต่อ 1374 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
          ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) อาคารคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 ระหว่างเวลา 9.30 น. – 17.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
          2.หลักฐานการศึกษา สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของคุณวุฒิที่กำหนด (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่)
          3.รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป)
          4.สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
          5.หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 600 บาท (กรณีผู้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ชื่อบัญชี โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
เลขที่บัญชี 015-2-24061-6ธนาคาร นครหลวงไทย สาขา ท่าพระจันทร์
          หลักฐานตามข้อ 2-4 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อผู้สมัครและ รับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิในการสอบคัดเลือกโดยคณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทุกกรณี
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) อาคารคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-6115-22 ต่อ 1374โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์