ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย

ความสำคัญของเรื่อง
 การพัฒนาคุณภาพในการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลนั้น ในเบื้องต้นจำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอันดับแรก เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญทีจะส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน หากปล่อยปละละเลยไม่มีการพัฒนาแก้ไขในแนวทางทีถูกต้องแล้วก็คงยากที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมีคุณภาพได้
 การแก้ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของผู้เรียนต้องเริ่มต้นด้วยการหาสาเหตุที่แท้จริงเสียก่อน เพื่อนำปัญหาไปวิเคราะห์แก้ปัญหาให้ตรงจุดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ เพื่อการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
 และยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบกับปัญหาก่อความไม่สงบขึ้นมานานนับหลายปี และนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่มีปัญหาน่าห่วงใยต่อการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับนักเรียนในภาคอื่นๆ ได้

แนวทางในกรพัฒนา
 ในการจัดกะบวนการสอนวิชาภาษาไทยให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบทบาทของตนเอง ครูจะต้องมีสื่อในการเรียนการสอน ครูต้องมีความเสียละ  เมื่อสอนจบไปแล้วครูควรมีการประเมินนักเรียนโดยการประเมินเป็นรายบุคคล นอกจากนี้แล้วครูต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเป็นผู้บอกความรู้แต่ละครั้งทีเข้ามาสอน มาเป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยการเป็นผู้กระตุ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียน สอนวิธีการแสวงหาความรู้มากกว่าสอนตัวความรู้สอนให้คิดมากกว่าท่องจำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะเป็นการช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

แนะนำตนเอง ตำแหน่ง ประวัติการศึกษาและความสำเร็จในอดีต
ชื่อ นางปัทมา  ลิมสามควน เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  อิสลาม
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 104/3 หมู่ที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์   96130  โทรศัพท์บ้าน  073 671054 โทรศัพท์มือถือ 0895978623

ชื่อบิดา นายสะสะแอ  บินวอหนิ ถึงแก่กรรม
ชื่อมารดา นางบีเดาะ  อาแวนุ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 7
ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 โทร. 073671091


ประวัติการศึกษา       
- ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านจะแนะ ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ
จังหวัดนราธิวาส
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาดโรงเรียนนราสิกขาลัย  อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- ระดับอุดมศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อนุปริญญาศิลปะศาสตร์
(อศศ.) เอกอังกฤษธุรกิจ
- ระดับปริญญาตรี (คบ.) เอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ความสำเร็จในอดีต
 ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕
ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2548

ข้อมูลโรงเรียน
 โรงเรียนแหมทองวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน โดยมีนายสมพงษ์  แจ้งศิริ ดป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 โดยเปิดครั้งแรกเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญ มีนักเรียน 45 คน ครู 3 คน
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรประถมปลาย
ปี พ.ศ. 2505  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7
ปี พ.ศ. 2506  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนโดยเปิดสอนอนุบาล 1-2 ตามหลักสูตร   อนุบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2532  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตังแต่อนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จนถึงทุกวันนี้ มีนักเรียน 1,154 คน บุคลากร 75 คน

ข้อมูลทั่วไป
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  Knowledge Management (KM)
 ข้าพเจ้านางปัทมา  ลิมสามควน  คุณวุฒิสูงสุด คบ. วิชาเอกการประมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนแหลมทองวิทยา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
 หน้าที่ประจำ คือเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่ 1

ปัญหาการเรียนการสอน
 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
  1. นักเรียนเข้าใจภาษาไม่แตกฉาน
                        2. นักเรียนพูดภาษาไทยไม่ชัด
  3. เขียนสะกดผิด
  4. อ่านหนังสือไม่ออก
  5. อ่านหนังสือไม่คล่อง
  6. ไม่มีนิสัยรักการอ่าน
  7. มีปัญหาด้านครอบครัว
  8. ความพร้อมและระดับสติปัญญาของเด็กต่างกัน
  9. เด็กไม่ตั้งใจเรียน
ปัญหาเกี่ยวกับครู
  1. ครูไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกระบวนการอย่างแท้จริง
                         2. ครูไม่มีสื่อในการเรียนการสอน จะใช้เฉพาะกระดานดำ
  3. ครูไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  4. ครูไม่ได้เตรียมการสอนล่วงหน้า
  5. ครูไม่มีการพัฒนาตนเอง จึงทำให้ไม่มีเทคนิคด้านการสอนที่ใหม่ ๆ
  6. ครูไม่มีความเสียสละในการที่จะสอนเด็กให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง

ความต้องการที่จะแก้ไข
 ด้านนักเรียน 
  1. ครูต้องเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
  2. ครูต้องฝึกฝนให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษาดีขึ้น
  3. ครูต้องเน้นทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้ถูกต้อง
  4. ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  5. ผู้ปกครองหันมาสนใจการเรียนของเด็กให้มากขึ้น
  6. ครูควรเสียสละและสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน
  7. ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน
 ด้านตัวครู
  1. ครูต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
   2. ครูต้องมีความเสียสละ
  3. ครูต้องมีการประเมินนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  4. ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก
  5. ครูต้องเน้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น
  6. ครูต้องมีการพัฒนา/ปฏิรูปวิธีการสอนเพื่อการอ่านออก เขียนได้ของเด็ก

เนื้อเรื่อง
 ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุง/พัฒนา

 จากที่ได้เสนอกระบวนการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งดิฉันได้มีการปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ดังนี้ คือ
  1.พัฒนาด้านการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  2. พัฒนาด้านการเขียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการเขียน
และเขียนหนังสือได้ถูกต้อง
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและกล้าแสดงออก
  5. ประเมินผลด้านการอ่าน การเขียนอย่างสม่ำเสมอ

แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
 จากกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน โดยให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มากกว่าที่ครูจะเป็นผู้บอกความรู้ให้ ครูคอยดูแลและให้คำปรึกษา

การวางแผนการทำงาน
 การวางแผนการสอน  ถือว่าเป็นหน้าที่ของครูทุกคนจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า
ครูจะต้องมีแผนการสอน ซึ่งครูเป็นผูทำขึ้นมาเอง เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน
เพื่อช่วยให้ครูได้เตรียมการสอนและรู้ล่วงหน้าว่าจะสอนเรื่องอะไร เนื้อหาอะไรบ้าง ใช้เวลาในการสอนกี่ชั่วโมง
            นอกจากครูมีแผนการสอนแล้ว ครูต้องมีสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
นอกจากครูมีแผนการสอนแล้ว ครูต้องมีสื่อการสอน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนที่ดีขึ้น
 
 กระบวนการดำเนินงาน
 ครูกำหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
          
      1. ผู้เรียนอ่านได้คล่องชัดเจน เข้าใจความหมายของคำ และเนื้อเรื่องที่อ่าน
      2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สรุปเรื่องที่อ่าน  อ่านแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด
      3. ผู้เรียนสามารถอ่านในใจ อ่านออกเสียง ได้รวดเร็วถูกต้อง
      4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องที่อ่านได้
      5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อความ สรุปความจากเรื่องที่อ่านได้
      6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาโดยครูคอยให้คำปรึกษา
      7. ครูอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนทำกิจกรรม
      8. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้กล้าแสดงออก
      9. ครูกำหนดเกณฑ์การประเมิน     
     10. ครูประเมินผลด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
     11. นักเรียนไม่ผ่านการประเมิน มีการสอนซ่อมเสริมและทำการประเมินอีกครั้ง

บทสรุป

ผลที่เกิดขึ้น
 ความสำเร็จของตนเอง
  จากความสำเร็จที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ทำให้ดิฉันมีการพัฒนา/ปฏิรูปวิธีการสอน ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก รู้จักคิด วิเคราะห์
พัฒนาสมอง สติอารมณ์ ทั้งทางด้านร่างการและจิตใจ นอกจากนี้แล้วทำให้ผู้เรียน ได้เรียนอย่างมีความสุข

 ความสำเร็จของนักเรียน
เมื่อครูมีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีนิสัยรักการอ่าน และการเขียนที่ดีขึ้นและทำให้สามารถแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน ดังนี้ คือ
1. แก้ปัญหาด้านการอ่านได้ดีขึ้น
2. แก้ปัญหาด้านการเขียน ทำให้เขียนและสะกดคำถูกต้องขึ้น
3. แก้ปัญหาด้านการขาดความสนใจและตั้งใจเรียนดีขึ้น
4. แก้ปัญหาด้านความรับผิดชอบ ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
5. แก้ปัญหาด้านอารมณ์และสติปัญญา

สรุปบทเรียนที่ได้
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
จากที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ทำให้เกิดพัฒนาด้านการเรียนเร็วขึ้น ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและคอยชี้แนะ เพราะเด็กบางคนไม่ความกล้าพอที่จะถามครูเมื่อมีปัญหา เมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อมีปัญหาจึงจะมาหาครู ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและสามารถแก้ปัญหาในการอ่าน เขียน ได้อีกระดับหนึ่งด้วย

แรงบันดาลใจเพื่อดำเนินงาน
จากการที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้แรงบันดาลใจคือ อยากให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีความสุขในการเรียน ได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ และสติปัญญา และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. นักเรียนสามรถอ่านออก เขียนได้ เร็วขึ้น
  2. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
 3  ครูมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการสอน
 4. นักเรียนสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 6. นักเรียนกล้าแสดงออก
 7.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์