การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์จริง ผ่านสื่อ ICT

รูปภาพของ banto9999

แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

..............................................................................................................

๑.  ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์จริง ผ่านสื่อ  ICT

 ๒. บทนำ

                ข้าพเจ้านายไอหยุ  หมัดชูดชู  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคุรุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย   วิชาโทเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พุทธศักราช  ๒๕๔๘

เริ่มรับราชการครู  เมื่อ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 -  ความสำเร็จและความภาคภูมิใจจาการปฏิบัติงาน

๑. ผลที่ได้รับต่อตนเอง

-          พ.ศ.  ๒๕๕๐  ครูแกนนำภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 

-          พ.ศ.  ๒๕๕๐  ครูต้นแบบภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 

-          พ.ศ.  ๒๕๕๒  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มโรงเรียนเอราวัณ

-          พ.ศ.  ๒๕๕๒  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต ๓

๒. ผลที่เกิดต่อผู้เรียน

                        -  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดเพลงกล่อมเด็ก  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้                  

           จังหวัดสงขลา

                        -  รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง   สพท ยล ๓

                        - รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดเขียนเรียงความ  สพท  ยล ๓ 

                                ฯลฯ

         -  ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ  และความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง

                จากการสอนรายวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ -    จำนวนนักเรียน  ๕๖  คน  ปรากฏว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูด  และการกล้าแสดงออก   ดังนั้นข้าพเจ้าจึงค