การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์จริง ผ่านสื่อ ICT

รูปภาพของ banto9999

แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

..............................................................................................................

๑.  ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์จริง ผ่านสื่อ  ICT

 ๒. บทนำ

                ข้าพเจ้านายไอหยุ  หมัดชูดชู  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคุรุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย   วิชาโทเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พุทธศักราช  ๒๕๔๘

เริ่มรับราชการครู  เมื่อ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 -  ความสำเร็จและความภาคภูมิใจจาการปฏิบัติงาน

๑. ผลที่ได้รับต่อตนเอง

-          พ.ศ.  ๒๕๕๐  ครูแกนนำภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 

-          พ.ศ.  ๒๕๕๐  ครูต้นแบบภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 

-          พ.ศ.  ๒๕๕๒  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มโรงเรียนเอราวัณ

-          พ.ศ.  ๒๕๕๒  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต ๓

๒. ผลที่เกิดต่อผู้เรียน

                        -  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดเพลงกล่อมเด็ก  งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้                  

           จังหวัดสงขลา

                        -  รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง   สพท ยล ๓

                        - รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดเขียนเรียงความ  สพท  ยล ๓ 

                                ฯลฯ

         -  ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ  และความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง

                จากการสอนรายวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ -    จำนวนนักเรียน  ๕๖  คน  ปรากฏว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูด  และการกล้าแสดงออก   ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดหา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรม  และการจัดประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน  โดยให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ  เป็นนักข่าว  และได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภายในโรงเรียน   เพื่อให้เพื่อนนักเรียนได้รับชม  รับฟังข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารทุกวัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูด  ส่งเสริมความกล้าแสดงออก  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 ๓.  เนื้อเรื่อง

                จากปัญหาที่พบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการพูด  การกล้าแสดงออก  โดยใช้รูปแบบเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบประสบการณ์จริง  กล่าวคือ  ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ  หลังจากนั้นใช้กระบวนการจัดประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียน  โดยได้จัดสร้างห้องข่าวประจำโรงเรียน   ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ติดตั้งภายในโรงเรียน   แบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มที่หนึ่ง   ช่างภาพ             มีหน้าที่   บันทึกภาพเพื่อถ่ายทอดสัญญาณ  กลุ่มที่สอง   ควบคุมภาพและเสียง   มีหน้าที่   ควบคุม  ตัดต่อสัญญาณภาพจากกล้องบันทึกภาพ  และเครื่องเล่นวีดีโอ  กลุ่มที่สาม  ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์   มีหน้าที่  หาข้อมูลข่าวสาร  และสาระใช้ประกอบการถ่ายทอดสัญญาณในแต่ละวัน

                 นวัตกรรมที่ใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้    เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยี            การรับส่งสัญญาณดาวเทียม   ของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียน               ไกลกังวล  ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบกระบวนการทำงานของเครื่องรับสัญญาณ  และปรับประยุกต์โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องวีดีโอทั่วไป  และส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณภายในโรงเรียนได้   

-          แนวคิด  ทฤษฎีที่ใช้

การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบประสบการณ์จริง(Experiential Learning)

การเรียนแบบประสบการณ์เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายสำหรับผู้เรียน ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Conception of Learning) โดยเปลี่ยนจากแนวพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) ซึ่งมีการยึดครูเป็นศูนย์กลางและผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม (Passive Receivers) ในการเรียนมาเป็นการเน้นด้านการคิด (Cognitive) มนุษยนิยม (Humanistic) สังคม (Social) และรูปแบบการเรียนแบบที่เรียกว่า Constructivist Learning Models นอกจากนี้ยังพบว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มในเรื่องความยืดหยุ่นและศักยภาพในการผสมผสานความรู้เดิมกับประสบการณ์ในรูปแบบที่ใหม่และแตกต่างกันออกไป นักการศึกษาจึงสนใจที่จัดการศึกษาเพื่อเน้นไปยังประเด็นที่ว่าผู้เรียนเมื่อเรียนแล้วได้รู้อะไร (What learners know) และสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้จึงต้องเน้นการวัดความสามารถภาคปฏิบัติของการเรียน (Competency-based Measures of Learning) และใช้เทคนิคการเรียนแบบประสบการณ์ (Experiential Techniques) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ทักษะความสามารถในการทำงานเป็นทีม ประกอบกับ   ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) เป็นทฤษฏีที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระทำกับข้อมูล นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้(process of knowledge construction)  เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่แน่นอนตายตัว  ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระทำกับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ  และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง  โดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบริบทจริง  ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้เกิดขึ้น  ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยผู้เรียนจะนำตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้  บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ  อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีนี้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล  การประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย  การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย  ซึ่งในกรณีที่จำเป็นต้องจำลองของจริงมา  ก็สามารถทำได้  แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริงด้วย

 

-          การวางแผนการทำงาน

๑.      ศึกษา  วิเคราะห์  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๒.    ศึกษารูปแบบเทคนิคการสอนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

๓.     ศึกษาเทคนิค  วิธีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน

๔.     จัดเตรียมเนื้อหาที่ประกอบการสอน

๕.     นำเทคนิควิธีการ  ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

๖.      ประเมินผล

๗.     นำผลที่ได้พัฒนาจุดบกพร่อง

    

-          กระบวนการดำเนินงาน

)    การเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้

.       วิเคราะห์หลักสูตร

.      คัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมที่จะสอนโดยวิธีกิจกรรมประสบการณ์

.       เขียนแผนการเรียนรู้

.       เตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด

)    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ประกอบด้วยขั้นตอน  ๕ ขั้น ดังนี้

.     ขั้นประสบการณ์ (Experiencing) ให้ความรู้  เรื่อง  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น  การใช้กล้องวีดีโอ   การใช้เครื่องตัดต่อภาพ   การใช้เครื่องควบคุมเสียง   หลังจากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น    กลุ่ม  ได้แก่   กลุ่มที่หนึ่ง  ช่างภาพ   กลุ่มที่สอง  ควบคุมภาพและเสียง   กลุ่มที่สาม  ผู้ประกาศข่าวประจำวัน   ทั้งสามกลุ่มจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจน  โดยครูเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ  กับกับติดตาม 

.     ขั้นนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing) ผู้ที่รับผิดชอบในการอ่านข่าวแต่ละวัน  จะเตรียมข่าวสารเพื่ออ่านให้เพื่อน ๆ  ทั้งโรงเรียนทราบ  ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร   โดยสามารถรับข่าวสารได้    รูปแบบ  คือ  รับชมภาพและเสียงทางการโทรทัศน์ภายในโรงเรียน  และรับฟังเสียงผ่านเครื่องกระจายเสียงของโรงเรียน

 

.     ขั้นอภิปรายผล (Discussing) เมื่อนักเรียนอ่านข่าวเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวัน  ครูจะติชม  และเสนอแนะข้อพกพร่องของนักเรียน  เพื่อแก้ไขในครั้งต่อไป

 

.     ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นของการสรุปผลการเรียนรู้จากทั้ง ๓ ขั้นข้างต้น โดยให้เพื่อน ๆ  ในชั้นเรียนร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละบุคคล

 .     ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) เมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติทั้ง    ขั้น  นักเรียนจะเกิดความรู้ใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป  เช่น  การใช้กล้องถ่ายภาพ   การใช้และควบคุมเครื่องเสียง  การพูดในโอกาสต่าง    รวมถึงการสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออก   กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนยังเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่าน  และฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นผลึกความรู้ฝั่งแน่นในตัวนักเรียนที่จะนำไปใช้ต่อไป๔.บทสรุป

                ๔.๑. ผลที่เกิดขึ้น

                                ผลที่เกิดกับครู

                                                มีความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม  และสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลแก่ผลเรียนได้มากขึ้น

                                ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

                                                นักเรียนทั้งสามกลุ่มจะได้รับความรู้จากการจัดประการณ์จริงที่ครูจัดให้ดังนี้

                กลุ่มที่หนึ่ง           นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการใช้กล้องถ่ายภาพ

                กลุ่มที่สอง            นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการควบคุมเครื่องรับส่งสัญญาณ

ภาพและเสียง  รวมถึงการตัดต่อภาพ

                กลุ่มที่สาม            นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องทักษะการอ่าน  การพูด  และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

 

                ๔.๒.  สรุปบทเรียนที่ได้รับ

                                -  ความรู้ใหม่

๑.      การใช้เทคโนโลยี  ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม

๒.    เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

 

                                -  ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน

                                                ผลการดำเนินงานปรากฏว่า  สามารถแก้ปัญหาทักษะการพูด  และการกล้าแสดงออกของนักเรียนได้  เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

                ๔.๓.  ประโยชน์ที่ได้รับ

                                จากการศึกษาระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม  ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร  ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา  และแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการเรียนการสอน  โดยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การปฏิบัติจริง  และเรียนรู้อย่างมีความสุข

รูปภาพของ nina

สำเนาสมุดบัญชีที่อาจารย์ส่งมานั้น

ทางมูลนิธิฯได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ

ทางเราจะส่งเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ส่งงานขึ้น Weblog ก่อนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

...........................................................................

E - mail  โครงการวิจัยฯ

sukkaew.pj@gmail.com

เช็ค blog โครงการวิจัยฯ ทั้งหมดได้ที่ www.sukaew.org 

(โรงเรียนที่ส่งครบสมบูรณ์คือโรงเรียนดารุสสาลาม  นราธาวาส

โรงเรียนบ้านสิเดะ ปัตตานี

และโรงเรียนจันทรประภัสสร์อนุสรณ์ ยะลา)

 

รูปภาพของ nina

เรียน  อ.ไอ

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯของท่าน ผอ. และอาจารย์ท่านอื่นๆ ลง Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

รูปภาพของ banto9999

ผมได้ส่งสำเนาสมุดบัญชี  ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับ

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ nina

เรียน  อ.ไอหยุ

Weblog  ที่ท่านส่งมานั้น  มูลนิธิฯ ได้รับเรียบร้อยแล้ว   ขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์