เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ < 10,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ < 10,000 ครั้ง

 • Internet   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูสุรินดา แจ่มใส
  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • What is tense ? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  ผู้จัดทำ ครูปาริฉัตร เทียนทิพย์
  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ต.นาหนัง  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • เซต  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูเกษร พุ่มลำเจียก
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • กิจกรรมน้องหนู   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช่วงชั้นก่อนวัยเรียน และช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูรัชนี สาระพันธุ์
  โรงเรียนอนุบาลพบุรี อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • มงคลชีวิต Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  ผู้จัดทำ ครูสุนีย์ พูนทอง
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ประวัติศิลปินแห่งชาติ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  ผู้จัดทำ ครูศุภรัตน์ ม่วงทอง
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ยานอวกาศและดวงดาว   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ เด็กชายทินภัทร โรจนรักษ์
  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูจรรยา ประจันตะเสม
  โรงเรียนพระนารายณ์  จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • จำนวนนับ1-10 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูพัชรี คงโนนกอก และครูวิมล ชาวไร่
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สารเสพติด(บุหรี่)  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพละศึกษา ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูนภาพร พลอยบุตร
  โรงเรียนบ้านพรมทิน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสุรชัย สายพิมพ์ 
  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ www.astroschool.in.th
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • Animals in the farm   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูพรธิภา แสงเรือง
  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • น้ำพริกสมุนไพร   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ผู้จัดทำ ครูวิลาวรรณ ศณีชมภู
  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ผึ้ง Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูถุงเงิน เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านหนองแก อ.บ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • The Sea Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ
  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • แมว Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูธนิตา ประเศรษโฐ 
  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • The Sea   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ
  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ตำนานหนองเมือง Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูภัคคินี พงษ์ผล
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ศัพท์สัตว์  Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-2-3
  ครูสุนทรี หอมหวล
  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • Le magasin francais  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
  จัดทำโดย ครูณัฐพล ชนินพร
  โรงเรียนพรตพิทยพยัต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • HTML  Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  จัดทำโดย เด็กหญิงกาญวิภา จิตวาริชไพบูลย์
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • อาหารเพื่อสุขภาพ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพละศึกษา ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูจำเรียง ยิ่งไพเราะ
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของทุกท่าน บางท่านทำได้ดีมากครับ บางท่านก็ต้องปรับปรุงต่อไป ผลงานของผมคงจะได้นำเสนอแก่สายตาของทุกท่านในไม่นาน (กำลังจะขอเป็นลูกศิษย์ของคุณครูพูนศักดิ์...ครับ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์