เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 50,000-100,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 50,000-100,000 ครั้ง

 • คำในภาษาไทย Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  ผู้จัดทำ ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เรียนม.4 แผนไหนดี Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนว ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูจุฑารส ตันวงศ์วาล
  โรงเรียนศึกษานารี  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • งานแนะแนว Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนะแนว ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูจุฑารส ตันวงศ์วาล
  โรงเรียนศึกษานารี  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ระนาดเอก Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูศรชัย ประทุมทอง
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูนิตย์ธิดา จันดาสงค์
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สารและสมบัติของสาร  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูเรไร แสงทอง
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ท่องเที่ยวป่าไทย  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวพัชรพรรณ  เอกโชคประสิทธิ์ และนางสาวดวงพร เลาหวิรุฬห์กุล
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • นิทานภาษาอังกฤษ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-2-3-4
  ครูเบญจมาศ อยู่เชื้อ
  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  จัดทำโดย ครูวรรณี ไชยวิภานนท์
  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ส่วนประกอบของพืช Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสุพจน์ อรุณรัตน์
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  ครูพรรณี อรุณรัตน์
  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ประวัตินักคณิตศาสตร์ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูปิยวรรณ ทะเลรัตน์
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2-3
  ผู้จัดทำ ครูขนิษฐา วทัญญู
  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • จักรวาลและอวกาศ   Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2-3
  ครูจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา
  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • จิตรกรรม  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูจักรกฤษณ์ ปานวงษ์
  โรงเรียนปิยะบุตร์
  เด็กหญิงจิราภา ปานวงษ์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่
  นายกันตพงศ์ พรมแดง
  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • หิน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูวันชนะ ครุณรัมย์
  โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 10 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เปลือกหอยสวยงาม  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป ชั้นอนุบาล-ม.6
  ผู้จัดทำ นางสาวสธิพร ศรีประมง
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ประเพณีท้องถิ่นของชาวสกลนคร Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ ครูนิเวศน์ เสมอพิทักษ์
  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดกสนคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • นิราศพระบาท Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
  จัดทำโดย ครูสุนิสสา ศิวกุล
  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สิ่งมีชีวิต  Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ครูชุติมา เนื้อไม้หอม
  โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูพรทิพย์ ทานะมัย
  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak