เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 250,000-500,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 250,000-500,000 ครั้ง

 • สาระน่ารู้ หนู ๆ อนุบาล   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับบุคลที่นักเรียนควรรู้จัก ชั้นอนุบาล
  ผู้จัดทำ ครูเดือนฉาย สว่างแสง - ครูประเวช สว่างแสง
  โรงเรียนวัดบ้านพลับ(วิสุทธิวังราช) จ.พระนครศรีอยุธยา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ถึงปัจจุบัน
 • บทกลอนสอนตารางธาตุ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4
  ผู้จัดทำ ครูอรอุมา บวรศักดิ์
  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 21 มกราคม 2548 ถึงปัจจุบัน
 • ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้จัดทำ นางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เมนูอิ่มอร่อย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ผู้จัดทำ นางสาวนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ขับรถถูกกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ Page View words_letter_g_hot.gif
  สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา
  ผู้จัดทำ ครูทัศนีย์ ทะยะ และครูสถาพร พรมฝาย
  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ลิลิตตะเลงพ่าย Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
  โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วันถึงปัจจุบัน
 • การสืบพันธุ์ของพืช Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อำเภอพนทสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • วัดไทย Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • วัดในภาคกลาง  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ วรรณวิศานต์  ลิขิตเดชาวัฒน์ ู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ทำน้ำให้สะอาด   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นม. 1
  ผู้จัดทำ ครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ นางสาววรพันธุ์ เพชรต้อม และนางสาววทันยา ศรีลาเจริญ
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูพิชัย เหลืองอรุณ
  โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • สสาร Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์
  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • ห้องสมุดในฝัน  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูชำนาญ  ม่วงศรีศักดิ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • แล้วจู่ ๆ หนูก็เพี้ยน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวชุติธร  เฉลิมวงศาเวช
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ปลาสวยงาม Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรกรรม ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูบุญชู และด.ญ. บุญจิรา  สังวาลวงศ์
  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูธนากร นาคโคตร จังหวัด
  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 21 มกราคม 2548 ถึงปัจจุบัน
 • ประเทศเพื่อนบ้าน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูปรีดา ธรรมเจริญ
  โรงเรียน อำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 •  ห้องเรียนเครือข่าย 2545 วิชา ช 0247 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้จัดทำ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เรารักรถไฟ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak