เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 500,000-750,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 500,000-750,000 ครั้ง

 • ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน 
 • ภาษาไทยกับการสื่อสาร Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูมารีนา ซันสรวล
  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • โลกยุคโบราณ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ผู้จัดทำ นางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร   
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • นิทานพื้นบ้าน   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • เรื่องของผู้หญิง...กับ... Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวนราวรรณ  อนันดวัฒนพูน
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • ว่านหางจระเข้  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวธิดา ตั้งประเสริฐสุข ู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • มหันตภัย...ยาบ้า Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ผู้จัดทำ นางสาวนาภรณ์ เอี่ยมโสภณกูล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • The dog   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวจันทิรา เสนีย์รัตนประยูร และนักเรียนชั้นม.5
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
  ผู้จัดทำ ครูนพรัตน์ เสียงเกษม
  นิสิตปริญญาโท  เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • ปริศนาร้อยกรอง Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ภาพลักษณ์ของแมลงปอ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวเจนจิรา วีรมหาวงศ์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ ถึงปัจจุบัน 
 • Internet and Networking Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูสุพร จรัสศรี
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่14 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เรื่องน่ารู้ของไทย  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวนิภาดา วาจาจำเริญ
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • สี กับงานศิลปะ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ศิลปศึกษา รหัส ศ 441ช่วงชั้นที่ 3 (ม.ต้น) ของ
  ผู้จัดทำ ครูสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน 
 • แมว...สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวนิธินันท์ โชคศิริมงคล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • วัดแวว สำหรับชั้น ป.4 -ม.6   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ -
  ผู้จัดทำ ครูปรีชา จันเปล่ง
  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ดอกไม้เมืองหนาว   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวอาวีพรรณ กองแก้ว และนางสาวจรัสกร โกศลธนุรเวทย์
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน 
 • ครอบครัวคุณทองแดง Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวทวิตรา  เจริญพงศ์ชัย
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์