ทศพิธราชธรรม 10

รูปภาพของ stnrachadaporn

    6. ตบะ (austerity ; self control ; non - indulgence ; devotion) หมายถึง ความเพียร ความบากบั่น ความก้าวหน้า ความไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ ความเป็นผู้มีคุณธรรมที่จะสามารถแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบครองย่ำยีจิตใจ สามารถระงับยับยั้งข่มใจ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกหมุ่นในความสุขสำราญจนเกินไป มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ ไม่ลืมตัว ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถและอุทิศเวลาให้แก่การบำเพ็ญเพียรปฏิบัติหน้าที่การงานให้สำเร็จบริบูรณ์ มีคุณสมบัติที่จะเผ่าผลาญกิเลสและความชั่วโดยประการทั้งปวงให้เบาบางลงหรือให้หมดไปในที่สุด ในลัทธิพราหมณ์ถือว่า ตบะของกษัตริย์หรือนักปกครองนั้น ได้แก่การคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติและความทุกข์ยากทั้งมวล

    7. อักโกธะ (non - anger ; non - fury ; freedom from worth) ได้แก่ ความไม่โกรธ หมายถึงความไม่เกรี้ยวกราดลุอำนาจแก่ความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและการกระทำต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้คอยระงับความขุ่นเคือง วินิจฉัยและกระทำการด้วยจิตที่ราบเรียบเป็นของตัวเอง ไม่มีความกำเริบในภายใน คือความกลัดกลุ้มอยู่ในใจ และไม่มีความกำเริบในภายนอก คือ การประทุษร้ายผู้อื่น ไม่มีจิตพยาบาทคิดมุ่งร้ายผู้อื่น แม้จักต้องลงโทษผู้กระทำผิด ก็ทำตามเหตุผล ไม่ทำด้วยอำนาจความโกรธ คนที่มีความโกรธอยู่ในอารมณ์นั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขเลย

    8.อวิหิงสา (non - violence ; non - oppression) ได้แก่ ความไม่เบียดเบียน หมายถึง ไม่มีการกระทำอันเบียดเบียดกระทบกระทั่งตนเองหรือผู้อื่น ได้แก่ การไม่ทำตนเองให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น ไม่บีบคั้นกดขี่ประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน เช่นด้วยการเก็บภาษีอย่างขูดรีด หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด รวมทั้งไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ๆ ด้วยเห็นเป็นการสนุกของตน ไม่หลงระเริงในอำนาจอันเป็นเหตุให้ขาดเมตตา หาเหตุเบียดเบียน ลงโทษลงอาญาแก่ประชาชน เพราะความอาฆาตเกลียดชังส่วนตัว

    9. ขันติ (patience ; forbearance ; tolerance) ได้แก่ ความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำ แม้จะมีภาระหน้าที่หรือการงานยุ่งยากเพียงใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอย ถึงจะถูกยั่วยุเย้ยหยันหรือเหยียดหยาม กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่หมดกำลังใจ ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ อุดมคติและอุดมการณ์อันชอบธรรม ต้องรู้จักอดทน อดกลั้น รู้จักรอคอย ไม่ใจร้อนวู่วาม รวมทั้งอดทนต่อโลภะความอยากได้ อดทนต่อโทสะความโกรธเคือง จนถึงพยาบาทมาดร้ายอดทนต่อโมหะความหลงงมงาย ผู้ปกครองประเทศจะต้องอดทนต่อความโง่เขลาของผู้น้อยผู้ใต้ปกครองด้วย เพราะผู้น้อยซึ่งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ไร้ความสามารถมักชอบทำอะไรที่จะก่อให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ ผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องมีขันติให้มาก ยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากเท่าใดมีตำแหน่งสูงส่งมากเท่าใดก็จำต้องมีความอดทนมากเท่านั้น

    10. อวิโรธนะ (non - opposition ; non - diviation from the norm ; conformity to the law) คือความไม่มีพิรุธ หมายถึง ความไม่มีความบกพร่องในคุณธรรม ความไม่คลาดจากธรรม การไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากแนวแห่งความถูกต้อง ความเป็นผู้รู้จักวางตนให้เป็นหลักหนักแน่นในธรรม มีจิตใจมั่นคงไม่เอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยคำไม่ว่าดีหรือร้าย หรือเพราะลาภสักการะ หรืออารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจใด ๆ มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ในธรรม ยึดมั่นในตัวบทกฎหมายหลักปกครองประเทศ ตลอดจนระเบียบแบบแผนขนมธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม มิให้วิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากคุณธรรม

ข้อมูล  http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=1516.0

สร้างโดย: 
รัชดาพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์