การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อักษรสามหมู่
ผู้ศึกษา                    นางวัชรี    จินดาวงศ์

ตำแหน่ง                     ครูชำนาญการ

หน่วยงาน                  โรงเรียนวัดหนองซิว   อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต  1

ปีที่ศึกษา                    
2551

บทคัดย่อ

                              การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองซิว
อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2551 จำนวนนักเรียน 20 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริม       การอ่าน 
ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
3  จำนวน 6 เล่ม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    สรุปผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                            1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนวัดหนองซิว
 ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
 จำนวนนักเรียน 20 คน มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.98/84.28 กล่าวคือ นักเรียนสามารถทำคะแนนระหว่างการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.98 และนักเรียนสามารถทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.28 แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 80/80

                        2. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

                        3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษร     
สามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
อยู่ในระดับมาก 

       โดยสรุป หนังสือส่งเสริมการอ่านช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มี
พัฒนาการทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่าง    ในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านในกลุ่มสาระอื่นๆ
ต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 345 คน กำลังออนไลน์