การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด อักษรสามหมู่
ผู้ศึกษา                    นางวัชรี    จินดาวงศ์

ตำแหน่ง                     ครูชำนาญการ

หน่วยงาน                  โรงเรียนวัดหนองซิว   อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต  1

ปีที่ศึกษา                    
2551

บทคัดย่อ

                              การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองซิว
อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2551 จำนวนนักเรียน 20 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริม       การอ่าน 
ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
3  จำนวน 6 เล่ม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    สรุปผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                            1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนวัดหนองซิว
 ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
 จำนวนนักเรียน 20 คน มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.98/84.28 กล่าวคือ นักเรียนสามารถทำคะแนนระหว่างการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.98 และนักเรียนสามารถทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.28 แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 80/80

                        2. นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษรสามหมู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

                        3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  อักษร     
สามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
อยู่ในระดับมาก 

       โดยสรุป หนังสือส่งเสริมการอ่านช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มี
พัฒนาการทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่าง    ในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านในกลุ่มสาระอื่นๆ
ต่อไป 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 351 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tabathamondragon9602