: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง          :  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของ                            เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134ผู้พัฒนา          :  นายชาตรี  ธรรมธุรสปีที่ศึกษา         :   2551                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  2) เพื่อประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โดยใช้ CIPP Model เป็นโมเดลของการประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านการดำเนินการ และด้านผลผลิต  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1)  กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำชั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวม 9 คน 2) กลุ่มตัวอย่างสำหรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 298 คน                   การดำเนินการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  และการทดลองใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้วิธีการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  ขั้นตอนที่ 2  การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่                             ผลการศึกษา พบว่า  ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โดยใช้วิธีจัดการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  สามารถนำมาสรุปเพื่อจัดทำเป็นกรอบการดำเนินงาน ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134  ได้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1       รู้เขารู้เรา  ขั้นที่ 2 มุ่งเข้าแก้ไข พร้อมใจส่งเสริม   ขั้นที่ 3 เพิ่มเติมส่งต่อ   ขั้นที่ 4 ร่วมหาข้อสรุป  ผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 พบว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.18, S.D.  = .570)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.32, S.D.  = .648 ) ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.20, S.D.  = .597 ) ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.18, S.D.  = .568 ) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D. = .469 ) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 พบว่า นักเรียนมีความ   พึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก           ( =  4.11,  = .356 )  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์